gemeente maastricht

015 provincie en gemeente zoeken samen naar oplossing verkeersproblemen

23 maart 2000


1. voorgeschiedenis

de ondertunneling van de a2-traverse door maastricht is al jarenlang een diep gekoesterde wens van de maastrichtse samenleving. in de stadsvisie 2010 zet de bevolking de tunnel dan ook op nummer één van de prioriteitenlijst om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren.

met een tunnel wordt namelijk grote winst geboekt op het gebied van:


1. bereikbaarheid voor de stad als geheel (doorstroming), waardoor de economische potentie van de stad versterkt wordt;
2. bestrijden van sluipverkeer in m.n. amby, limmel, nazareth, witte-vrouwenveld, scharn en heugemerveld;

3. leefbaarheid aan de randen van de stadstraverse (lawaai, stank, onveiligheid en barrièrewerking);

4. uitbreiding van het stelsel van ov-assen;
5. herstel van de singelstructuur.

de a2 is een rijksweg. eind 1998 maakte de minister van verkeer en waterstaat echter duidelijk dat zij tot 2010 op geen enkele manier geld kon vrijmaken voor het realiseren van de tunnel. de redenering van de minister is dat maastricht - landelijk gezien - geen hoge prioriteit heeft bij het oplossen van het fileprobleem.

voor de gemeente maastricht is de file slechts één van de vijf problemen (zie lijstje hierboven) die aangepakt moeten worden. de gemeenteraad noemde het in haar motie van november 1998 dan ook "onacceptabel dat de ombouw van de traverse ten tweede male werd uitgesteld". De raad gaf de opdracht om te onderzoeken of de tunnel zonder rijkssteun, in een publiek-private samenwerking, gerealiseerd kon worden.

Die opdracht was in het najaar van 1999 voltooid. Conclusie van het door provincie en gemeente sámen verrichtte onderzoek luidde: een tunnel kost 450 miljoen gulden (excl. BTW), en kan gefinancierd worden in een publiek-private samenwerking. De investeringen moeten dan echter worden terugverdiend, en dat kan door tol te heffen (1 euro per passage). Om vervolgens te voorkomen dat het sluipverkeer in de 'sluipverkeerwijken' toeneemt in plaats van afneemt, moet volgens het rapport op de sluiproutes Meerssenerweg en Fregatweg ook tol worden geheven. De Ambyerstraat-Noord kan selectief afgesloten worden.
2. Draagvlakonderzoek
Het was duidelijk dat tolheffing - en met name tolheffing op de sluipwegen - voor geen van de partijen (bevolking, gemeentebestuur en provincie) een gedroomde oplossing was, en dientengevolge aarzeling teweeg bracht bij de besluitvorming - ook bij de gemeente. Daarom besloot de gemeenteraad eerst het lokale draagvlak in beeld te brengen alvorens een besluit te nemen. Ook de minister, die in beginsel positief reageerde op het onderzoeksresultaat, vroeg hierom.

Eind 1999 en begin 2000 werd daarom een representatieve, wetenschappelijk gefundeerde, steekproef gehouden onder de bevolking en het bedrijfsleven naar hun mening over de ondertunneling van de A2-traverse, gecombineerd met tolheffing. Daarnaast werd via de Maaspost (huis-aan-huisblad) een enquête uitgezet onder de Maastrichtse bevolking en de bevolking van de Nederlandse en Belgische buurgemeentes. Deze niet-wetenschappelijke enquête had als doel deelnemers uit te nodigen schriftelijk te reageren op het onderzoeksresultaat.
Van beide enquêtes zijn de uitslagen vastgelegd in twee boekjes:

* A2-traverse Maastricht: de mening van burgers en bedrijfsleven (wetenschappelijke enquête)

* A2-traverse Maastricht: resultaten inspraak (Maaspost-enquête)
De wetenschappelijke enquête betreft vijf respondentgroepen: Maastricht als geheel, bewoners langs de traverse, bewoners aan de sluiproutes, bewoners van Eijsden en Meerssen en het Maastrichtse bedrijfsleven.


3. Uitslag enquêtes
a. Wetenschappelijke enquête
· 1398 respondenten bewoners (telefonische)
· 346 respondenten bedrijven (schriftelijk)

Standpunt Telefonische enquête (bewoners) Bedrijven Hele Langs de Aan de Eijsden/Meerssen Stad traverse sluiproutes
Geen mening 1 1 2 1 1 100 Niets doen 17 11 14 18 7 %
niet bereid 43 40 35 45 39 tol te
betalen
wel bereid 39 48 49 36 53 tol te
betalen
waarvan:
A. JA tegen 17 20 22 7 21 het totale
"plan"
B. JA, 22 28 27 29 32 mits....
a. geen tol 13 9 11 17 28 op de
sluiproutres
b. geen tol 6 16 15 11 nvt op de
sluiproutes
voor eigen
doelgroep
c. lager 3 3 1 1 4 tolbedrag dan
1 euro

* los van de tolvraag wil 82% tot 92% per se dat er een oplossing komt.
b. Maaspostenquête:
1080 respondenten, waarvan 80 een uitgebreide, schriftelijke reactie hebben bijgevoegd.
Kort samengevat:
· 71% heeft last van de file
· 27% heeft last van sluipverkeer
· 12% heeft last van stank, 13% van lawaai, 13% van onveiligheid en 27% van de barrièrewerking, veroorzaakt door de Stadstraverse · 84% vindt dat er iets aan de problematiek gedaan moet worden · 36% zegt 'ja' tegen het totale 'plan' (tunnel met tol, ook op sluiproutes)
· 67% vindt desondanks dat het Rijk, en niet de lokale bevolking de tunnel moet financieren.

De 80 schriftelijke reacties betreffen bijna allemaal goedkopere alternatieven, waardoor het tolbedrag omlaag kan. Het gaat dan grosso modo om varianten op de 'Luikse variant'.


4. Conclusie naar aanleiding van enquêtes en eerdere politieke besluitvorming

Het college van B&W van de gemeente Maastricht wenst de volgende conclusies te trekken en deze voor te leggen aan de gemeenteraad:


1. Men (burgers en bedrijven) wil massaal (82-92%) dat er naar een oplossing wordt gezocht;

2. Daarvan is bij drie van de vijf respondentgroepen een meerderheid bereid tol te betalen, bij twee van de vijf respondentgroepen is dit een kleine minderheid;

3. De enquête vraagt in feite of men akkoord gaat met een belastingmaatregel: in het onderzoek wordt immers voorgesteld de tunnel te laten betalen door de burgers. In dat licht bezien is het opvallend dat zulke grote groepen hier geen bezwaar tegen hebben.
4. Een tunnel blijft de beste oplossing omdat daarmee (i.t.t.goedkopere varianten) én de doorstroming, én de leefbaarheid én het sluipverkeer én de barrièrewerking én de singelstructuur worden aangepakt;

5. Voor tol an sich lijkt er dus voldoende draagvlak. Er moet dan wel iets gedaan worden aan tol op de sluiproutes (liefst geen tol heffen, althans niet voor bepaalde doelgroepen). Het verlagen van het tolbedrag levert weinig extra voorstanders op;
6. Men heeft massaal bezwaar tegen het feit dat andere overheden vooralsnog geen financiële bijdrage hebben toegezegd. Als zij een gebaar zouden maken, wordt én het draagvlak voor de toltunnel vergroot, én financiële ruimte geschapen om iets te doen aan tol op de sluiproutes. Daarmee kunnen de 'Ja, mits'-stemmers over de streep getrokken worden. Er ligt hier dus een argument om alsnog bij rijk en provincie om een financiële bijdrage te vragen.

5. Hoe nu verder?
Het college van B&W zal de gemeenteraad in haar vergadering van 11 april 2000 voorstellen om de volgende vervolgstappen te zetten:

1. Conform het enquêteresultaat: Er moet een oplossing komen, en deze oplossing zal gezocht worden in een ondertunneling;
2. Conform het enquêteresultaat: tol blijft in beeld als financieringsbron;

3. Conform het enquêteresultaat: bestudeerd wordt in hoeverre het mogelijk is de tolheffing tot de A2 te beperken (komt er dan nog genoeg geld binnen) en welke gevolgen dit heeft voor het sluipverkeer. Eventuele vrijstellingen voor bepaalde doelgroepen zullen afhankelijk van het resultaat van deze studie nader bekeken worden;

4. Conform het enquêteresultaat: hernieuwd overleg met provincie en rijk over een bijdrage van hun kant.

Over het laatste punt kan het volgende worden gemeld:


6. Gezamenlijke aanpak met provincie
Tijdens een bestuurlijk overleg op 10 februari j.l. tussen députés van de provincie Limburg en wethouders van de gemeente Maastricht is gebleken dat rijk en provincie de A2-problematiek ruimer zien dan sec de stadstraverse door Maastricht. Tot nu toe was dat de reden waarom de provincie zich distantieerde van de Maastrichtse plannen.
De provincie wil nu graag met de gemeente samenwerken in het tot stand brengen van een integraal pakket maatregelen: een verknoping van de A2 en de A79 inclusief een doorsteek naar de Beatrixhaven, aanpak van het Noorderbrugtracé (ongelijkvloers maken van de kruisingen met Willem-Alexanderweg en Meerssenerweg) en de overige Oost-West-verbindingen en aanpak van de stadstraverse.

Afgesproken is dat provincie en gemeente het komende half jaar samen een plan en bijbehorende begroting ontwikkelen. Zij zullen samen optreden om voor de eindoplossing rijkssteun te verkrijgen.

In het komende onderzoek wordt het eindbeeld van een ondertunneling van de A2-traverse vastgehouden, maar tegelijkertijd worden bezuinigingsmogelijkheden in relatie tot volledige ondertunneling in beeld gebracht om zo nodig te komen tot een gefaseerde aanpak. Daarbij blijven tolheffing en vastgoedontwikkeling als additionele financieringsbronnen in beeld. Met die aantekening dat tolheffing - conform het resultaat van het draagvlakonderzoek én de mening van de provincie - beperkt moet blijven tot de A2 zelf.

De boekjes over de enquêteresultaten zijn vanaf nu te verkrijgen bij de afdeling communicatie van de gemeente Maastricht. Zowel op de boekjes als op dit persbericht rust een embargo tot het tijdstip van aanvang van de persconferentie.

Deel: ' Limburg en Maastricht zoeken oplossing verkeersproblemen '
Lees ook