Provincie Limburg

Limburg wil expertisecentrum voor grensoverschrijdende problematiek


53/99

Maastricht, 31 maart 1999

LIMBURG WIL EXPERTISECENTRUM VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE PROBLEMATIEK

Het Provinciaal Bestuur van Limburg, gemeentelijke vertegenwoordigers, werkgeversorganisaties, Arbeidsvoorziening Limburg en de Universiteit Maastricht hebben het initiatief genomen tot oprichting van een expertisecentrum voor grensoverschrijdende problemen en oplossingen voor heel Nederland. Het centrum, dat naar de mening van de betrokken partijen in Zuid-Limburg gevestigd zou moeten worden, zal jaarlijks naar schatting ongeveer f 750.000,- aan exploitatiekosten vergen. Er wordt vanuit gegaan dat, naast bijdragen van de initiatiefnemers, het Rijk en de Europese Unie dit initiatief zullen gaan steunen.

Bij de ontwikkeling naar één Europa voor de burgers vormen de verschillen in rechten en voorzieningen een belangrijk aandachtsgebied. In de grensregio's is die problematiek extra zichtbaar.
Langs de hele grens van Nederland met België en Duitsland is al veelvuldig beschreven wat zoal de problematiek is en mogelijke oplossingen zijn. Dat is tot nu toe ad hoc of specifiek voor bepaalde terreinen gebeurd. Met het toenemen van grensoverschrijdende contacten en het grensoverschrijdend handels-, diensten- en personenverkeer, wordt het ook steeds lastiger om overzicht te houden op de voortgang die wordt geboekt.

In recente publikaties, zoals ook vandaag in het rapport van de "Werkgroep grensoverschrijdende samenwerking Regio Zuid-Limburg" wordt aanbevolen te komen tot een of andere vorm van centraal punt voor alle vragen, oplossingen en adviezen op dit terrein. Overigens wordt in het rapport van de werkgroep "Ondernemen in de grensstreek" naast het inrichten van een informatiepunt ook gepleit voor het instellen van een gezamenlijk informatie- en arbitragepunt voor de fiscale autoriteiten van Nederland en Duitsland.

Als gevolg van ligging, gekenmerkt door enige honderden kilometers grens met België én met Duitsland, is er in Limburg en met name Zuid-Limburg een concentratie van de problematiek en bijgevolg een concentratie van praktische kennis. Alle problemen komen hier samen. Drie verschillende taalgebieden. In Nederland drie, in België vier en Duitsland wel zes verschillende overheidsniveau's. Allen met hun eigen regelgeving.


- 2 -

Niet alleen burgers (grensarbeiders, studenten, consumenten), maar ook overheden en bedrijfsleven hebben tegenwoordig veelvuldig grensoverschrijdende contacten en samenwerkingsvormen. Daarnaast ook de kennisinstellingen, gezondheidszorg en diverse professionele beroepsverenigingen (advocaten, accountants, rechters, politie). De kennisinstellingen in de Euregio Maas-Rijn hebben de grensoverschrijdende problematiek onderdeel gemaakt van hun aandacht. Alleen al bij de Universiteit Maastricht zijn vijf bijzondere leerstoelen gevestigd, die deze problematiek in dit Euregiogebied tot onderwerp hebben. Aanhaking in een of andere vorm bij de Universiteit Maastricht ligt dan in de rede. Daarnaast zijn er in (Zuid-)Limburg vele instellingen die met dienstverlening "over de grens" uitgebreide ervaring hebben.

Samenwerking met diverse instanties over de grens is van groot belang om wederkerigheid in de kennis van de problematiek en oplossingen te krijgen.

Een Expertisecentrum Grensoverschrijdende Problematiek.

De meest logische vorm voor zo'n centrum zou zijn een loket ( 1e-lijnsvoorziening) voor de directe vragen van en contacten met de individuele burgers en organisaties voor al hun vragen bij grensoverschrijdende activiteiten.

Dit initiatief richt zich echter vooral op de aanpak waarbij alle vraagpunten en problemen centraal genventariseerd worden, waarna het materiaal wordt bestudeerd en bekeken op mogelijkheden voor een brede aanpak. Deze verwerkingsslag maakt het mogelijk expertise in brede zin op te bouwen, adviezen te geven en eventueel een bepaalde vorm van belangenbehartiging te vervullen. Dit aspect ligt in het verlengde van het directe contact met de burgers en is er noodzakelijkerwijs nauw mee verbonden. Door de stand van de techniek is het mogelijk met een terminal of callcenter dichtbij de klanten te komen terwijl het expertise- centrum zelf geheel ergens anders staat. In feite zal er aangesloten en samengewerkt moeten gaan worden met reeds bestaande eerstelijns voorzieningen. Uitbouw met nieuwe voorzieningen ligt vervolgens in de rede.

Nieuwe informatieloketten zouden kunnen worden opgezet via de formule van een callcenter of 0900-informatielijn. Over de aanpak daarvan zal nog met mogelijke betrokkenen gesproken worden.

Uit het voorgaande volgt dat een expertisecentrum én tweede lijnsinformatiepunt gelegen in Zuid-Limburg, maar via elektronische snelwegen direct vanuit alle delen van het land bereikbaar, de beste vorm is.


- 3 -

De documentatiesector moet op moderne leest geschoeid worden. Dit betekent dat het vooral een virtueel documentatiecentrum zal zijn, ook al omdat elders al veel informatie aanwezig is. Dit centrum zal vooral bezig zijn met het ontsluiten van bestaande informatiebronnen en het geschikt maken van die informatie voor vragenstellers via de eerstelijns informatiepunten. Tevens moet dit documentatiecentrum lacunes in de beschikbare informatie signaleren, relevante overzichten maken en andere instanties ondersteunen bij het toegankelijk maken van informatiebronnen.

De onderzoeksfunctie moet in hoge mate regisserend zijn. Vanuit de publieksinformatiepunten en vanuit het documentatiecentrum, maar ook rechtstreeks van buiten of vanuit allerlei advies- en belangen- behartigingsinstanties (vakbonden, werkgeversorganisaties) worden hier de vraagstellingen verzameld en uitgezet bij experts in allerlei sectoren. Via werkbijeenkomsten van experts en conferenties voor doelgroepen wordt informatie verspreid en ingewonnen.

Deel: ' Limburg expertisecentrum grensoverschrijdende problematiek '
Lees ook