Provincie Limburg

"vangen korenwolf houdt risico in"

Limburg gaat door met inrichten leefgebieden voor de hamster


150/99

Maastricht, 16 september 1999

"Vangen korenwolf houdt risico in" LIMBURG GAAT DOOR MET INRICHTEN LEEFGEBIEDEN VOOR DE HAMSTER

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg blijven van oordeel, dat de Korenwolf de beste overlevingskansen heeft door een gericht beheer van akkergebieden waar de Hamster nu nog voorkomt. GS begrijpen maar betreuren het vangen van nog 12 hamsters voor een fokprogramma. Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de eerstverantwoordelijke in dezen, heeft hiertoe vandaag besloten. Limburg zal het eigen provinciaal beleid blijven richten op het beschermen van de hamsters in de natuur. Uiteindelijk moet de Korenwolf overlevingskansen krijgen in beschermde akkergebieden in Limburg.

Dat de staatssecretaris bij het vaststellen van haar soortbeschermingsplan voor de Hamster heeft besloten tot het vangen van 12 korenwolven heeft te maken met het aantal dieren dat minimaal nodig is om een fokprogramma op te zetten dat succes kan hebben. Bij dat vangen zal eerst worden geprobeerd om solitair levende dieren te vangen, die de minste overlevingskansen hebben. Als er onvoldoende dieren te vinden zijn, zullen ook hamsters gevangen worden die nu in een groep leven.

Beheersovereenkomsten "De staatsscretaris neemt met haar noodscenario een zeker risico" aldus gedeputeerde Odile Wolfs, portefeuillehouder voor natuur. "Met de inheemse soort is tot nu toe niet succesvol in gevangenschap gefokt. Daardoor is onvoldoende bekend hoeveel dieren je écht nodig hebt voor het fokken van een levensvatbare populatie." De drie hamsters die eerder deze zomer zijn gevangen hebben ook niet voor nakomelingen gezorgd. "Wij hebben meer vertrouwen in het optimaliseren van de overlevingscondities in de vrije natuur. Het merendeel van de hamsterburchten die we deze zomer hebben gevonden ligt in een klein gebied, in akkers waarvoor we beheersovereenkomsten hebben afgesloten met de eigenaars. Dat is een van de redenen waarom wij ons beleid voortzetten."

Leefgebieden inrichten Door ook dieren uit een groep te vangen kunnen de overlevingskansen voor die groep verslechteren, vrezen GS. Als het diertje verstoord is door het vangen is het maar de vraag of het nog voor nakomelingen wil zorgen. Dat de staatssecretaris handelt vanuit haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van de soort doet niets af aan onze twijfels." Gedeputeerde Wolfs benadrukt dat er geen verschil van mening is over de noodzaak tot actieve bescherming van de hamster en over de maatregelen op lange termijn. "Daarom zullen wij ook ons beleid voortzetten door samen met agrariërs en natuurbeschermings- organisaties leefgebieden voor de hamster in te richten en te beheren."

Deel: ' Limburg gaat door met inrichten leefgebieden voor hamster '
Lees ook