Provincie Limburg

Provincie verleent ruim 9 ton subsidies welzijnsfonds 1999


3/98

Maastricht, 7 januari 1999

PROVINCIE VERLEENT RUIM 9 TON SUBSIDIES WELZIJNSFONDS 1999

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ruim 9 ton toegekend uit het budget voor welzijn, zorg en cultuur, vallend on de noemer 'Welzijnsfonds, eerste tranche 1999'. Voor de volledigheid volgt onderstaand een lijst met toegekende subsidies.

Sector zorg

Stichting Transmuraal Diagnostisch Centrum Maastricht, transmuraal zorgmodel geriatrie (f 53.000,-). Dit project richt zich op optimalisering van de zorg aan geriatrische patiënten, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, door middel van een op elkaar afgestemd en samenhangend zorgaanbod van eerstelijns gezondheidszorg en geriatrie azM. Het project is gestart op 1 oktober
1998 en heeft een looptijd van 2,5 jaar.

Stichting Horizon, begeleiding (ex-)psychiatrische patiënten (f 45.000,-). Horizon richt zich op mensen die langdurig psychiatrische problemen hebben en daardoor in een isolement zijn geraakt. Via het inzetten van vrijwilligers (begeleidende en ondersteunende functie) probeert Horizon patiënten die in zorg zijn bij een GGZ-instelling, weer in contact te brengen met mensen uit de samenleving. In het derde projectjaar wil Horizon haar activiteiten intensiveren in de diverse regio's. De nadruk zal met name liggen op de verdere inbedding en het vergroten van de naamsbekendheid in Zuid-Limburg alsmede een intensivering van het wervingsbeleid. Daarnaast heeft de fusie met de stichting Nu voor Later (Copain) te Sittard prioriteit, zodat in Westelijke Mijnstreek één "vriendendienst" gaat ontstaan.

VSO De Ortolaan te Heythuysen, methodiekontwikkeling leerwerkbedrijf De Sluis recycling (f 50.000,-) Doel van dit tweejarig project (aanvraag voor het eerste jaar) is het ontwikkelen van een leerwerkplaatsmethodiek voor jongeren met gedragsproblemen en contactstoornissen (daarnaast ev. langdurig werklozen). Uiteindelijk doel hierbij is opleidings- en/of arbeidsinpassing, waardoor de deelnemers hun positie kunnen verbeteren.

Stichting Kringloopcentrum Westelijke Mijnstreek, personeelsbegeleider Kringloopcentrum Westelijke Mijnstreek (f 30.000,-). Gezien de groei van het aantal bijzondere medewerkers (JWG'ers, GGZ- en GAK-deelnemers) binnen het Kringloopcentrum en de noodzaak tot scheiding van bedrijfsleiding en personeelsbegeleiding is het gewenst een personeelsbegeleider aan te stellen. Deze houdt zich met name bezig met het maken van op de persoon toegesneden traject- en loopbaanplanning om zo mogelijk instroming c.q. terugkeer in de reguliere arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Ook moet deze nieuwe groepen deelnemers begeleiden zoals gehandicapten (AAW) en "afgeschatten" uit de WAO (korte arbeidsrehabilitatie).

Prof. Duboisstichting te Venlo, symposium kwaliteitszorg ouderen op 23 maart 1999 (f 5.000,-). Deze aktiviteit richt zich op de centrale vraag op welke wijze de gezondheidszorg lering kan trekken uit kwaliteitverbeteringsprocessen uit het bedrijfsleven.

Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL), provinciaal toegankelijkheidsbureau (f 95.000,-). De aanvraag betreft de medefinanciering van de start van een provinciaal bureau toegankelijkheid, waarover reeds in een eerder stadium overleg is gevoerd tussen Symbiose, FGL, IRV en provincie. Het overleg en de subsidieaanvraag is tot stand gekozen op basis van eerdere verzoeken om financiering van een toegankelijkheidsfunctionaris. Naar aanleiding daarvan is van provinciezijde gesteld dat samenwerking tot stand dient te komen tussen de betrokken instituten op dit terrein, waarna de provincie zal bezien op welke wijze incidenteel ondersteuning kan worden geboden aan een initiatief terzake, waarbij steeds is gesteld dat financiering van een functionaris structureel niet aan de orde kan zijn. Het voorstel sluit aan bij het door de provincie gestelde en bij de actiepunten in het kader van de regiovisie. Gedurende het eerste jaar zal duidelijk moeten worden in welke mate met name gemeenten bereid zijn diensten van het bureau af te nemen.

Vereniging Welzijnswerk Ouderen Limburg (VWOL), provinciale conferentie "veilig wonen voor ouderen" (f 15.000,-). VWOL wil tezamen met Symbiose een provinciale conferentie organiseren om integrale veiligheid (één van de geprioriteerde thema's in het basisaccoord 1995-1999) specifiek te belichten vanuit een viertal invalshoeken, te weten:
1) (on)veiligheid in huis en directe woonomgeving;
2) veiligheidsvoorzieningen en aanpassingen in en om de woning van ouderen;

3) aanpassing woning aan behoeften ouderen;
4) service-pakketten voor zorg-, hulp- en dienstverlening.

Stichting Boncura te Horst-Venray, onderzoek van een nieuw zorgmodel in het zorgcentrum De Wietel te Helden (f 100.000,-) Het onderzoek richt zich op het in beeld brengen van de samenhangende effecten van gentegreerde zorg (wonen, welzijn en zorg), een zorgmodel waarbij het vraaggestuurde karakter centraal staat. Het door de Universiteit Maastricht uitgevoerde onderzoek naar proces, kosten en effecten heeft een looptijd van 3 jaar.

SOL, project ontwikkeling wachtlijstcriteria (f 25.000,-). Het - in opdracht van het zorgkantoor Zuid-Limburg - ontwikkelen van een model voor urgentiebepaling, indicatie, zorgtoewijzing en registratie op basis van de werkelijke zorgvraag door het SOL in samenwerking met de SPD'en in Zuid-Limburg. De opdracht ligt in de lijn van de gemaakte afspraken binnen de regiovisie gehandicapten omtrent de aanpak van wachtlijsten. Gezien het gegeven dat de opdracht door het zorgkantoor is gegeven, ligt het voor de hand dat deze het project (voor een groot deel) subsidieert.

Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Limburg, versterking mantelzorg aan autisten (f 15.000,-). Bevordering functioneren NVA en versterking mantelzorg NVA-leden door modernisering interne informatievoorziening, deskundigheidsopbouw door cursussen en toepassing van in België ontwikkelde kennis over hulpverlening

Universiteit Maastricht/Rigg Westelijke Mijnstreek, opbouw informatievoorziening geestelijke gezondheidszorg (f 35.000,-). Het betreft hier een Limburgs product dat algemeen landelijke navolging krijgt. In aansluiting op landelijk beleid en ter voorkoming van dreigende wildgroei beogen de initiatiefnemers een uniform en de provincie dekkend netwerk van patiënten casusregisters in de Westelijke Mijnstreek en in tweede instantie in de rest van Limburg. Psychiatrische casusregisters kunnen dienen als basis voor planning en beleid en epidemiologisch onderzoek.

Sector sociale ontwikkeling en onderwijs

Henk Schram Centrum, project Jeugdparticipatie (f 28.300,-). Het centrum vraagt, in samenwerking met het Provinciaal Jongerennetwerk en Symbiose, subsidie voor het bieden van training en ondersteuning aan de lokale jeugdraden en aan het Provinciaal Jongerennetwerk. In concreto gaat het om 8 trainingen t.b.v. lokale jeugdraden en 1 training voor het provinciaal jongerennetwerk. Symbiose zal onder meer zorgdragen voor een handleiding voor de jongeren.

College van bestuur van de Universiteit Maastricht, conferentie van de European Association for International Education (EAIE) (f 30.,000,-). De EAIE is de Europese beroepsvereniging voor samenwerking in het hoger beroepsonderwijs. De conferentie die in 1999 in Maastricht wordt gehouden heeft als thema: euregionale samenwerking als wegbereider voor het creëren van een open Europese onderwijsruimte. De conferentie wordt georganiseerd door: Universiteit Maastricht, RWTH Aken, Universiteit Luik, LUC Diepenbeek, Hogeschool Maastricht, Hogeschool Limburg, Fachhochschule Aachen en Katholieke Universiteit Leuven.

Sector cultuur

Stichting Zomerparkfeest Venlo, cultureel festival 1999 (f 30.000,-). Het Zomerparkfeest is een muziek- en cultuurfestival in augustus in Venlo - Noord-Limburg. Het festival hanteert de zogenaamde sandwich-formule: afgewisseld met populaire artiesten vernieuwende en avant-garde-activiteiten.

Provincie Limburg te Hasselt, geschiedenis der beide Limburgen (f 50.000,-). In 1999 is het 160 jaar geleden dat de beide Limburgen ontstonden. In dat kader is in Belgisch-Limburg het initiatief voor een aantal activiteiten genomen:
- de uitgave van een brochure over de geschiedenis der beide Limburgen, gericht op een zeer breed publiek;
- de realisatie van een film over dit onderwerp, bestemd voor uitzending via regionale televisie;
- een Internet-site over dit onderwerp;
- een brede publieksmanifestatie.

Vitruvianum, Studiecentrum voor architectuur in de Euregio Maas-Rijn, bewerking en inventarisatie van archief architecten Alphons en Theo Boosten (f 10.000,-). In 1995 werd duidelijk dat het archief van de architecten Alphons (1893-1951) en Theo Boosten (1920-1990) - een van de belangrijkste Limburgse architectuurarchieven - door aantasting en gebrekkige opslag verloren dreigden te gaan. Het archief van Alphons en Theo Boosten is tot op heden in bezit van Architectenbureau Boosten-Rats te Maastricht. In 1996 concludeerde de Heerlense stadsarchivaris dat de fysieke conditie van het archief Boosten alarmerend slecht was. Grote delen van het archief zijn door vocht en schimmel (als gevolg van wateroverlast) aangetast. Bij uitblijvend ingrijpen moest het archief als verloren worden beschouwd. Op grond van deze overwegingen is het archief in bewaring gegeven bij het Vitruvianum. Het Vitruvianum heeft een project geëntameerd om deze zeer belangrijke stukken van het Limburgse architectuur-erfgoed te redden en voor een zeer breed publiek toegankelijk te maken. Het voornemen is om e.e.a. te laten leiden tot een aanscherping van de waardering voor het werk van Boosten sr. en jr. op nationaal niveau, zoals dat eerder succesvol met Peutz en Klijnen gerealiseerd is.

Theater aan het Vrijthof/stichting Muziektheater festival, wereldmuziektheaterfestival (f 25.000,-). Subsidie wordt gevraagd voor de organisatie van het Wereldmuziektheaterfestival 1999. Dit festival biedt authentieke producties, afkomstig uit alle werelddelen in de disciplines opera, dans en muziektheater. Het festival draagt bij aan de mogelijkheden om kennis te nemen van de cultuur van andere landen in een zeer aansprekende vorm.

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, tentoonstelling, populaire publicatie en wetenschappelijk symposium (f 25.000,-). Onder het thema "Maakbaar Limburg 1900-2000, constructie van een samenleving in een eeuw van uitersten" wordt dit uit drie delen bestaande project uitgevoerd in het kader van het 50-jarig bestaan van het SHC.

Stichting Past-Time, blues- en rockfestival Air Pop (f 5.000,-). De stichting Past-Time organiseert reeds een aantal jaren het zogeheten Blues en Rock festival. Het festival verheugt zich telkenjare in een toenemende publiek belangstelling en heeft zich mede dankzij een geringe provinciale bijdrage verder kunnen ontwikkelen. Het festival wordt komend jaar uitgebreid naar groepen en publiek uit de euregio. Het festival wordt mede gedragen door de Stichting Popmuziek Limburg, de provinciale jeugddienst Hasselt, werkgroep Euregio Rock en de Musik Bunker Aachen.

Landschaftsverband Rheinland, project "Das Bild des Anderen in den Medien" (f 22.500,-). Het project is gericht op het verbeteren van de relatie tussen Nederlandse en Duitse jongeren, bestaande uit een startconferentie, werkgroepen die gedurende een jaar specifieke problemen en onderwerpen bespreken, en een slotconferentie.

Stichting Makadam Theater, jongerentheaterproductie 'Bloedbruiloft' (f 25.000,-). De productie is bestemd voor jongeren van 10 tot 19 jaar, welke doelgroep volgens de stichting qua theater slechts mondjesmaat aan haar trekken komt, terwijl de behoefte eraan bijzonder groot is. De werkwijze van het Makadamtheater is er op gericht om met een stuk aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren, hun interesses, energie, ontwikkelingsfase om zodoende deze groep juist heel direct en emotioneel te pakken. De thematiek van het stuk: passie, eerste liefdes, keuzes maken, integriteit, problematieken binnen het gezin, sexuele uitspattingen, kerk, discriminatie etc.: elementen die jongeren raken. Het Makadamtheater ziet het als haar taak om een klassieker naar pubers te brengen en zodoende hun bereidwilligheid naar toneel en literatuur te vergroten.

Stichting Kwant Project, Batailles Limburgse Aovend (f 20.000,-). De auteur/acteur Ger Bertholet staat al jaren op de planken met theaterstukken en cabaretteske dialectliedjes en tussenteksten. Hieruit is o.m. zijn radiopersonage Zjér Bataille in de rubriek 'Het Verdreet van Limburg' ontstaan. Het nieuwe repertoire van Bataille is niet gemakkelijk te rangschikken onder wat in onze taalstreek voor de hand ligt. Met het project wil men laten zien en horen dat er op streektaal-gebied veel meer wegen te verkennen zijn dan waar nu de hoofdstromen uit bestaan: onderwerpen van hier en nu en vormgeving uit eigen koker. Om het programma ook aantrekkelijk te maken voor andere locaties dan (kleine) theaters worden 2 versies uitgewerkt. Bij het basis-idee van het project hoort het opzoeken van het publiek op laagdrempelige wijze. Verder wil men zonder elitair te zijn laten zien en horen dat er op streektaal-gebied veel meer wegen te verkennen zijn dan de commerciële hoofdstromen.

Netwerk Onafhankelijk Theater euregio Maas-Rijn, Uitwisselingsproject 'Pas de trois' (f 17.800,-). Partners in het netwerk zijn AKUT e.V. (Aken), ESTHEL (Luik) en Symbiose. Het project bestaat uit een euregionaal uitwisselingsproject van 36 voorstellingen. Zes theatergroepen/voorstellingen uit ieder van de 3 landen gaan op reis naar de 2 buitenlanden. Extra inspanningen worden gepleegd om jongerentheaterproducties bij het project te betrekken. De mogelijkheden hiertoe zijn aanwezig, mede gezien recente successen van voorstellingen als Medea (productie Venlose Theater De Garage), De Golf uit Schinnen (winnaar Landelijk Amateurtheater Festival 1998 in Amsterdam) en het in de planning zijnde 2e Limburgse Jongerentheater Festival in april 1999. Euregionale uitwisseling in het Pas de trois project, met een confrontatie van de jongerentheatercultuur van de 3 landen, zal bijdragen aan het verbreden van de culturele horizon van spelers en publiek in de Euregio.
In financiële zin wordt het project gedragen door eigen bijdragen van de projectpartners en recettes, het Land Nordrhein-Westfalen, de provincies Limburg en Luik, de Duitstalige Gemeenschap en de steden waar de voorstellingen gaan plaatsvinden.

Stichting Taptoe Heerlen, Taptoe Heerlen 1999 (f 10.000,-). Taptoe 1999 staat geheel in het teken van het 50-jarig bestaan van de NAVO. De Taptoe staat op de officiële activiteitenkalender van de NAVO te Brussel. Aan de Taptoe 1999 zal door 8 militaire korpsen uit
8 NAVO landen worden deelgenomen (Noorwegen, Tsjechië, Duitsland, Engeland, België en Nederland; onderhandelingen worden gevoerd met Spanje, Frankrijk en Denemarken).

Stichting Maaslandse Monografieën, uitgave boek "Landschappen van Maas en Peel" (f 5.000,-). In 1988 verscheen in de reeks Maaslandse Monografieën "De geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap". Nu is de noordelijke tegenhanger gereed. Het boek gaat heten "Landschappen van Maas en Peel". De schrijver, Hans Renes, hoopt in 1999 op deze studie te promoveren aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Het boek vormt het resultaat van een onderzoeksopdracht, verstrekt door de provincie Limburg aan DLO-Staring Centrum te Wageningen.

Groot Scholieren Theaterfestival, 2e Limburgse Jongerentheater Festival (f 10.000,-). Dit project is een samenwerking tussen LFA, Toneelacademie, theater De Garage en Symbiose. Opzet van het festival is het aan een breed publiek tonen hetgeen in Limburg door jongeren aan goed theater wordt gemaakt. Het festival wil in kwalitatieve zin een stimulerende en inspirerende werking op jongeren hebben. Hiertoe zullen 2 bijzondere voorbeeldregie's in het veld worden ontwikkeld en zullen tenminste 2 van de beste voorstellingen in de sector jongerentheater worden aangekocht en op het festival worden getoond. Het festival ontwikkelt in zijn opbouw en organisatie gelijktijdig een netwerk, onderhoudt contacten, brengt mensen bij elkaar, verwijst, bemiddelt en begeleidt jongerentheatergroepen (waaronder ook Belgische). Het festival garandeert een brede publiciteit. Bij de eerste versie waren er zo'n 1.000 bezoekers.

Stichting Limburgse Componisten, Limburgse componistendagen (f 15.500,-). Tijdens de Limburgse Componistendagen zullen composities worden uitgevoerd van Limburgse componisten, die in opdracht van de provincie Limburg zijn geschreven. Hierbij zijn ook werken voor leerlingen van muziekscholen. Enkele hiervan zullen door leerlingen van diverse muziekscholen worden uitgevoerd. Verder heeft deze activiteit een positieve weerklank gekregen bij het LSO, dat de mogelijkheden onderzoekt om in zijn programmering daaraan aandacht te schenken. Ook de Contactraad Limburgse Schouwburgen zal voor de overname van uitvoeringen worden benaderd.

Stichting Monumentenhuis Limburg (SMHL), Limburgse Open Monumentendagen 1999, met als thema "Geloven in Monumenten" in de regio's Noord- en Zuid-Limburg (f 10.000,-). De SMHL organiseert samen met het Bisdom Roermond, de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, de Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen, Symbiose, Omroep Limburg, het bestuur van de OLS, de LBT, de LBM, de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg en de Gregoriusvereniging de Limburgse Open Monumentendagen
1998/1999. In daarvoor opengestelde monumentale kerken, kloosters, kruisen en kapellen die zich met name buiten de stedelijke gebieden bevinden, worden activiteiten georganiseerd met bijdragen van kerkkoren, zangkoren, harmonie- en fanfaregezelschappen, toneelverenigingen, tamboerkorpsen, organisten en schutterijen. Het programma wordt met de deelnemende organisaties per parochie vastgesteld. Met betrekking tot de opengestelde monumenten wordt cultuurhistorisch onderzoek verricht. De resultaten hiervan komen beschikbaar voor de bezoekers en de medewerkende vrijwilligers. Ook worden de resultaten van het onderzoek opgeslagen in het Documentatie- en Informatiecentrum van de SMHL, waardoor deze ook voor andere doeleinden beschikbaar is.

Veldeke kring Maastricht, basisschoolproject (f 28.750,-). Door middel van dit project wil de vereniging daadwerkelijke interesse bewerkstelligen bij de leerlingen van het basisonderwijs voor historie, cultuur en dialect van stad en regio. Het project is gebaseerd op de uitkomst van een onderzoek onder 37 basisscholen. Binnen het project wordt een aantal thema's behandeld in drie stappen: een introductiefilm, een excursie en het maken van een werkstuk. Gestart wordt met de thema's "de ontstaansgeschiedenis van Maastricht" en "carnaval".

Stichting Revue Gennep 2000 (f 5.000,-). Het betreft een initiatief van enkele Gennepse mensen die ter gelegenheid van de millennium-wisseling iets groots op cultureel gebied willen gaan uitvoeren. Op basis van werk van Genneps stadshistoricus Van Dinther zijn een aantal schrijvers aan de slag gegaan. De revue zal sketches, liedjes, muziek, dia's en decorchangementen van de geschiedenis van Gennep en omstreken laten zien.

Stichting Producties Amateurtheaterdans Zuid-Limburg, project Xiang Xia (f 2.500,-). Met de productie "Xiang Xia, kijkend naar de regenboog ..." wil de stichting het Limburgse publiek interesseren voor amateurtheaterdans, buiten het aanbod van reguliere balletvoorstellingen en -scholen. Een belangrijk aspect vormt verder om als productiegroep ervaring op te doen met het zelfstandig opzetten en programmeren van een dansproductie. Het initiatief is met name gericht op de doelgroepen jongeren en amateurs.

Sector sport

Stichting Door Sport Ontspanning, Nederlands kampioenschap tafeltennis voor gehandicapten (f 6.000,-). De Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door Lichamelijk gehandicapten DSO organiseert op 13 juni 1999 te Weert het Nederlands Kampioenschap tafeltennis voor gehandicapten. Ongeveer 125 gehandicapte sporters zullen aan dit kampioenschap deelnemen.

RKSV Blerick, 5 jeugdtopvoetbaltoernooien (f 7.500,-). Een vijftal voetbalverenigingen uit de regio Venlo is voornemens ter bevordering van de ontplooingskansen voor de jeugd een 5 tal jeugdtopvoetbaltoernooien te organiseren voor alle leeftijdscategorieën. Aan het toernooi wordt deelgenomen door gerenommeerde topclubs uit Nederland en de Euregio.

Stichting Powerwoman Holland, Wereldkampioenschap Duathlon 2001 (f 50.000,-). De Stichting Powerwoman Holland stelt zich kandidaat voor de organisatie van de Wereldkampioenschappen Duathlon voor het jaar
2001. In de voorbereidingskosten hiervan vraagt de stichting subsidie.

Nederlandse Kegel Federatie, wereldkampioenschappen schaarbaankegelen (f 5.000,-). De Nederlandse Kegelfederatie organiseert van 29 mei t/m 6 juni 1999 de Wereldkampioenschappen schaarbaankegelen in de Rodahal te Kerkrade. Aan dit evenement nemen 200 sporters deel uit 11 verschillende landen.

Stichting Powerwoman Holland, Karl Pallas jeugdkamp en congres (f 5.000,-). De Stichting Powerwoman Holland organiseert tijdens de duathlon van Venray een internationaal jeugdkamp en jeugdcongres. Doelstelling hiervan is dat de jeugd elkaar naast een ontmoeting op sportief vlak ook in de sociale sfeer nader ontmoet.

Stichting Organisatie Etappeplaats Born, sportevenement in het kader van Etappeplaats Born Olympia's ronde (f 5.000,-). De stichting Organisatie Etappeplaats Born organiseert voor de 3e maal in successie de finish en start van Olympia's tour Ronde. Binnen dat kader worden naast wedstrijden voor elite en neo-amateurs ook diverse jeugdwedstrijden verreden. Het evenement geniet telkenjare een grote publieke belangstelling en aandacht van de media.

Stichting Internationaal Jeugdschaaktoernooi Limburg, internationaal Jeugdschaaktoernooi van 8 t/m 11 juli te Stein (f 2.000,-). De stichting IJL is een samenwerkingsverband tussen drie Limburgse schaakverenigingen en organiseert van 8 t/m 11 juli 1999 voor de 5e maal een grootschalig internationaal jeugdschaaktoernooi. Aan het toernooi nemen spelers deel uit de landen Nederland, Belgie, Luxemburg, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland.

RKVVL Maastricht, mini-voetbaltoernooi "Tolerantie in de sport" (f 2.250,-). RKVVL organiseert onder het motto tolerantie in de sport op 15 mei
1999 een mini-voetbaltoernooi waaraan wordt deelgenomen door 8 autochtone en 8 allochtone teams uit de regio Maastricht en omgeving. Het toernooi wordt gehouden met ondersteuning van de gemeente Maastricht en de Stichting Traject.

Strijthagencup Landgraaf, internationaal jeugdvoetbaltoernooi (f 5.000,-)
De organisatie van de Strijthagencup Landgraaf organiseert van
1 t/m 16 mei 1998 een groot internationaal jeugdvoetbaltoernooi. Aan dit evenement wordt deelgenomen door ongeveer 300 jeugdteams uit geheel Europa. Het toernooi behoort tot een van de drie grootste toernooien van Nederland. Naast voetbal wordt een nevenprogramma geboden gericht op het creëren van sociale contacten tussen sporters en begeleiders van de diverse teams.

Judovereniging B. Mesters te Hoensbroek, internationaal judotoernooi van 21 t/m 23 mei 1998 (f 2.500,-). De Judovereniging B. Mesters organiseert van 21 t/m 23 mei 1998 een grootschalig internationaal judotoernooi te Heerlen. Aan het toernooi wordt deelgenomen door circa 1600 judoko's uit 20 Europese landen. Voorts vindt in het kader van de sportstimulering voor jeugdigen een recreatief toernooi plaats in de leeftijdscategorieën van 7 t/m/ 21 jaar.

Deel: ' Limburg geeft 9 ton subsidies uit Welzijnsfonds 1999 '
Lees ook