Provincie Limburg

Fl. 250.000 voor ondersteuning MKB bij aanvragen Europese Subsidies


37/99
Maastricht, 5 maart 1999

fl 250.000 VOOR ONDERSTEUNING MKB BIJ AANVRAGEN EUROPESE SUBSIDIES

Gedeputeerde Staten (GS) hebben fl 250.000 subsidie beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsproject 5e kaderprogramma EU. In dit project, waarin LIOF, Syntens en de provincie samenwerken, worden Limburgse bedrijven ondersteund bij het verkrijgen van subsidies uit de programma's voor Onderzoek en Technologie van de Europese Unie. Het project kent een totaalbegroting van fl 1,7 miljoen, waarvan Industriebank LIOF fl 642.000 voor zijn rekening neemt, EFRO fl 163.000 betaalt en Syntens fl 119.000 bijdraagt. Van het bedrijfsleven wordt een bijdrage van fl 540.000 verwacht.

De Europese Commissie heeft recentelijk het Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologie uitgebracht, gericht op het stimuleren en ondersteunen van technologische vernieuwing en innovatie. De provincie Limburg hecht grote waarde aan verdere ontwikkeling van technologische vernieuwing en innovatie in het Limburgse Midden- en Kleinbedrijf. Aangezien het Europees programma op ondernemingsniveau een belangrijke financieringsbron kan zijn voor de uitwerking van het Regionaal Technologie Plan (RTP) in Limburg wordt een stimuleringsproject opgezet om het Midden- en Kleinbedrijf te ondersteunen bij de ingewikkelde weg naar Brussel.

Doel van het Stimuleringsproject 5e Kaderprogramma is om in een periode van 2,5 jaar dertig Limburgse bedrijven uit de industrie en stuwende zakeijke dienstverlening gebruik te laten maken van het Europees programma. Bovendien kunnen naar verwachting evenveel bedrijven worden doorverwezen naar Nederlandse subsidieregelingen of Limburgse regelingen. Het totale budget van het 5e Kaderprogramma EU bedraagt circa fl 33 miljard (15 miljard Euro). Volgens berekeningen zou voor bedrijven in Limburg ongeveer fl 30 miljoen beschikbaar zijn.

Het stimuleringsproject richt zich op drie onderdelen. Als eerste het in Brussel tijdig informatie vergaren over onderdelen van het Kaderprogramma zodat gericht kan worden ingeschreven. Ten tweede wordt voorlichting gegeven aan potentiële bedrijven. Bovendien worden bedrijven actief opgespoord en geselecteerd. Het stimulerings- programma voorziet ten slotte ook in actieve ondersteuning op het gebied van subsidietechnische en juridische aspecten. Het (mee)zoeken naar eventuele subsidiepartners maakt eveneens onderdeel uit van het project, evenals begeleiding in de totale subsidie-afwikkeling.

Deel: ' Limburg ondersteunt MKB bij aanvragen Europese Subsidies '
Lees ook