Provincie Limburg

Limburg schrijft ruraal ontwikkelingsplan (ROP)


108/99

Maastricht, 13 juli 1999

LIMBURG SCHRIJFT RURAAL ONTWIKKELINGSPLAN (ROP)

Als onderdeel van een Ruraal Ontwikkelingsplan (ROP) voor Zuid-Nederland schrijft de provincie Limburg een op deze provincie toegesneden ROP. Het plan dient als basis voor het aanvragen van Europese Subsidies voor het platteland. Een ruraal ontwikkelingsplan is een integrale probleemanalyse van het platteland, met de beschrijving van de bestaande situatie, maar tegelijk ook de strategie om te werken aan oplossingen van de plattelands- problematiek. Voor deze oplossingen worden de nodige maatregelen aangegeven. Woensdag 14 juli is er in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond een consultatie-avond belegd waar alle betrokken partijen elkaar informeren en consulteren.

De Europese Commissie heeft, in het kader van de 'Agenda 2000' een reorganisatie voorgesteld van de bestaande regelingen voor plattelandsontwikkeling. Afgelopen mei is daarvoor in Brussel de EU-kaderverordening Plattelandsontwikkeling vastgesteld. De 'Agenda 2000' is door de regeringsleiders en staatshoofden eind maart in Berlijn aangenomen. Volgens de EU moet de landbouw zich de komende jaren aanpassen aan verschillende veranderingen, waaronder uitbreiding van de Unie. Daarnaast zullen landelijke gebieden in de toekomst belangrijke functies vervullen op het gebied van natuur, milieu, welzijn en recreatie: hier liggen de komende jaren kansen en uitdagingen. Om die kansen optimaal te benutten is in 'Agenda 2000' voor de komende periode (2000-2006) het reeds bestaande Europese plattelandsbeleid aangepast en vereenvoudigd. Een aantal bestaande steunmaatregelen worden gentegreerd in een zogenaamde Kaderverordening Plattelandsontwikkeling. Bovendien is een aantal van de steunmaatregelen niet langer beperkt tot de 'Doelstelling
5b-gebieden' (Structuurfondsen) maar wordt nu voor heel Nederland toegankelijk.

Op 27 juni is in Brussel de defintieve tekst vastgesteld van de Kaderverordening én de aanvullende uitvoeringsvoorschriften. Om voor Europese steun in aanmerking te komen moet Nederland een aantal ROP's opstellen. Deze worden onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV ingediend in Brussel. Echter, het opstellen van de ROP's draagt LNV over aan de provincies of samenwerkingsverbanden van provincies. GS hebben besloten tot het opstellen van een deel-Ruraal Ontwikkelingsplan (ROP) Limburg in nauwe samenwerking met extern betrokkenen. Dit als onderdeel van een ROP Zuid-Nederland.


108/99

Uitgangspunten voor het ROP vormen het basisakkoord en de POL-schets (Provinciaal Omgevingsplan Limburg). Binnen het ROP-Limburg wordt, in navolging van de POL-schets, uitgegaan van drie deelgebieden: de Peel, de Maasvallei en geheel Zuid-Limburg.

Het Limburgs ROP moet uiterlijk 1 september a.s. klaar zijn en tevens ingevoegd in het Zuid-Nederlandse plan. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV worden de stukken vervolgens aan Brussel aangeboden. Dit moet gebeuren v¢¢r 1 november van dit jaar.

Deel: ' Limburg schrijft ruraal ontwikkelingsplan (ROP) '
Lees ook