Provincie Limburg

Steun voor expertisecentrum grensoverschrijdende samenwerking


171/99

Maastricht, 15 oktober 1999

STEUN VOOR EXPERTISECENTRUM GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg is zeer verheugd met de uitspraak van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat hij wil bijdragen aan de oprichting van een Expertisecentrum voor Grensoverschrijdende Samen- werking (ECGS) in Limburg. Dit centrum gaat voor burgers en bedrijven allerlei grensoverschrijdende problemen verzamelen, documenteren en toegankelijk maken, zo mogelijk met de bijbehorende oplossingen.

De staatssecretaris deed zijn uitspraak tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van BZK deze week. Hij stelt voor 1999 en 2000 een bedrag van f 200.000,- per jaar beschikbaar aan de Provincie Limburg voor de oprichting van een Expertisecentrum (ECGS), mits dit voor de hele oostgrens van het land werkzaam zal zijn. De Provincie Limburg had begin dit jaar het initiatief genomen om tot de oprichting van zo'n expertisecentrum te komen. In dat kader hebben GS eerder al aan Provinciale Staten voorgesteld om op de begroting 2000 hiervoor f 125.000,- uit te trekken.

Aanleiding voor een expertisecentrum waren de rapporten Wltgens "Ondernemen in de grensstreek" en Rijnen "De grens nader verkend", waaraan de Provincie heeft meegewerkt en waarin onder meer gepleit wordt voor een kennis- of informatiecentrum voor grensoverschrijdende problemen. De Provincie heeft dit idee verder vorm gegeven in samenwerking met de Universiteit Maastricht, werkgeversorgansaties, vakorganisaties en enkele gemeenten en vervolgens voorgelegd aan Staatssecretaris G. de Vries. In dat voorstel was al opgenomen dat zo'n expertisecentrum voor heel de grensstreek zou moeten werken.

Omdat deze problematiek in Zuid-Limburg 'dubbel' speelt (met twee landen en twee taalgrenzen) en omdat er aan de Universiteit Maastricht 5 leerstoelen zijn, die zich speciaal met deze materie bezighouden, vindt het College van GS dat het expertisecentrum juist in dit gebied gevestigd moet worden. Het initiatief en die gedachte heeft de Staatssecretaris nu overgenomen.

Gedeputeerde Staten gaan nu gesterkt met deze steun het voorstel verder uitwerken samen met de partners van het eerste uur.

Deel: ' Limburg steunt centrum grensoverschrijdende samenwerking '
Lees ook