Provincie Limburg

Limburg wil innovatiebeleid stimuleren

Aanvraag bij Europese Commissie

De Provincie Limburg heeft bij de Europese Commissie (EC) een voorstel ingediend voor een subsidie voor innovatiebeleid. Door mee te doen met dit programma wordt de rol van kennis en innovatie van de regionale economie van Limburg versterkt. Met het totale programma is een bedrag gemoeid van 1,25 miljoen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan het programma begin 2003 starten. Het programma heeft een looptijd van twee jaar.

Het programma Innovatieve Acties' (IA) geeft voor een deel invulling aan het in februari 2002 door Provinciale Staten vastgestelde innovatiebeleid "RIS-LIMBURG.NL". De Europese Commissie (EC) streeft naar vergroting van het concurrentievermogen van de Europese economie. Daarom stimuleert zij op regionaal niveau activiteiten (zogenaamde Innovatieve Acties (IA)) die bijdragen aan voorbereidingen van de overgang naar een kenniseconomie en kennismaatschappij. Bij Innovatieve Acties krijgen regio's gelegenheid om te experimenteren met geavanceerdere ideeën die buiten het gebruikelijke programma's vallen. Innovatieve Acties spelen zo een rol in het verkennen van de toekomstige koers van regionaal beleid.

Limburgs voorstel
In februari 2002 hebben Provinciale Staten (PS) het Limburgse innovatiebeleid: RIS-LIMBURG.NL, vastgesteld. Doel van RIS.LIMBURG.NL is het gebruik van kennis in het Limburgse bedrijfsleven te stimuleren om zo het innovatieve vermogen (én de concurrentiekracht) duurzaam te verhogen. In het rogrammavoorstel staat het thema (iRegionale economie op basis van kennis en technologische innovatie) centraal. Het voorstel volgt een tweesporenstrategie:

1) het bevorderen dat het Limburgse (MKB-) bedrijfsleven de overgang naar een op kennis en innovatie gebaseerde economie zo voorspoedig mogelijk maakt én

2) het benutten van de kansen die radicale technologische ontwikkelingen daarbij bieden.

De tweesporenstrategie omvat vijf actielijnen:

* Stimuleren kennisgeneratie en gebruik in het MKB
* (Inter)nationale samenwerking en partnerschap
* ICT

* Life Sciences

* Microtechnologie

Uit RIS-LIMBURG.NL blijkt het namelijk noodzakelijk om kennisgeneratie en -gebruik in het Limburgse Midden- en kleinbedrijf (MKB) te bevorderen.
Acties binnen de eerste lijn richten zich op een evenwichtige verhouding tussen aandacht voor technologische (nieuwe technologieën, producten en productieprocessen) en niet-technologische (marketing, financiering en human resources) aspecten van innovatie. Belangrijk voor een goed functionerend (regionaal) innovatiesysteem is dat relevante organisaties intensief samenwerken.
Activiteiten binnen de tweede actielijn ondersteunen daarom initiatieven die gericht zijn op het vervlechten van doelstellingen van de zogenaamde 'eerste schil organisaties (Provincie, LIOF en Syntens) met doelen van tweede schil organisaties (kennisinstellingen, overige intermediairen e.d. Daarnaast zal de regio ook bijdragen aan (internationale) uitwisseling van kennis en ervaringen die zij in de loop der jaren met regionaal innovatiebeleid heeft opgedaan. Uit recent onderzoek blijkt dat vooral het MKB onvoldoende gebruik maakt van de potenties die ICT voor hun bedrijfsvoering biedt. Via experimentele projecten in het kader van deze derde lijn wil de regio de nodige leerervaringen opdoen alsmede de interactie en informatieoverdracht tussen overheidsinstellingen enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds versterken.
Bij de vierde actielijn (life sciences) wordt aandacht besteed aan zowel (puur) technologische vernieuwingen alsook veranderingen in institutionele zin (wet- en regelgeving). Via Innovatieve Acties wordt het inzicht in de potenties die life sciences voor de regio biedt vergroot.
Microtechnologie kan een belangrijk rol spelen om te komen tot een duurzamere economische ontwikkeling (minder milieubelastend en minder energie gebruik). Met name via sensibiliseringsacties zullen microtechnologisch ontwikkelingen actief (vijfde actielijn) onder de aandacht van het Limburgse MKB gebracht worden.

Vooronderzoek heeft geleid tot enkele voorbeeldprojecten die bij elke lijn mogelijk uitgezet zouden kunnen worden.

Budget en looptijd
Het ingediende programma loopt van januari 2003 tot en met december 2004. De gevraagde EFRO bijdrage bedraagt 625.000,00. De Provincie heeft reeds 325.000,00 gereserveerd. LIOF en Syntens dragen respectievelijk 100.000,00 en 75.000,00 bij. Het restant ( 125.000,00) komt voor rekening van overige intermediairen, kennisinstellingen en bedrijven. Eind dit jaar wordt uitsluitsel van de Europese Commissie verwacht. Bij goedkeuring kunnen dan begin 2003 concrete projecten (met benodigde cofinanciering) bij de Provincie ingediend worden. 29-5-2002 11:31

Deel: ' Limburg wil innovatiebeleid stimuleren '
Lees ook