Provincie Limburg

Limburgs mileubeleid op koers


198/99

Maastricht, 23 november 1999

Monitoringsrapportage milieu en water: LIMBURGS MILIEUBELEID OP KOERS

De Provincie Limburg ligt redelijk tot goed op koers met de realisatie van de doelstellingen die zij heeft vastgelegd in haar milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan. Dat mag worden geconcludeerd uit de Monitoringsrapportage milieu en water 1998, een regelmatig verschijnende cijfermatige terugblik op de resultaten van het provinciaal beleid rond negen hoofdthema's: afvalverwijdering, verzuring, verstoring (geluid en stank), bodemsanering, verbruik van natuurlijke grondstoffen, verdroging en de kwaliteit van lucht, grondwater en oppervlaktewater. Daarnaast gaat de rapportage in op de behaalde resultaten op het gebied van twee instrumenten voor milieubeleid: Vergunning en Handhaving. GS hebben de rapportage vandaag gestuurd aan Provinciale Staten.

Provincies leggen iedere vier jaar de hoofdzaken van hun milieubeleid vast in een milieubeleidsplan per sector of thema. De realisatie van die doelstellingen per thema worden weergegeven in de nu gepresenteerde monitoringsrapportage. Door het meerjarig verzamelen van gegevens kan zo'n rapportage dienen ter toetsing van het effect van het beleid. De rapportage geeft alleen cijfers en gaat niet in op succes of falen van het beleid in algemene zin. Waar mogelijk beschrijft de rapportage trends en concludeert of de vooraf beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. In die zin zijn gunstige resultaten onder meer te vinden op het gebied van afvalverwijdering, luchtkwaliteit en grondstoffengebruik. De bescherming van het grondwater tegen vermesting, de aanpak van de verdroging en het aantal klachten rond geluidhinder zijn terreinen waarop het beleid tot dusver nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd.

Afvalverwijdering In het algemeen gaat het goed en zelfs steeds beter met de manier waarop Limburgers met hun afval omgaan. Voor elke soort 'afvalstroom' zijn doelstellingen opgesteld, en het merendeel van de doelstellingen voor verwijdering van afval werd in 1998 gehaald. Er resteert nog een aantal doelstellingen waar niet voldoende informatie voor beoordeling beschikbaar was, en een klein aantal doelstellingen is niet gehaald.

Luchtkwaliteit Met de luchtkwaliteit in Limburg gaat het goed. De grens- en richtwaarden worden in Limburg niet (lokale situaties uitgezonderd) overschreden. Een aandachtpunt blijft echter fijn stof, dat bij de voorkomende concentraties al gezondheidseffecten kan hebben. Dit is een landelijk actiepunt. Wat betreft de verzurende uitstoot door industrie zijn de provinciale doelstellingen net niet gehaald, maar wel binnen handbereik, met uitzondering van de beoogde vermindering van de SO2-uitstoot van elektriciteitscentrales.

Stank en geluidhinder Het aantal klachten over stank is sinds 1997 sterk gedaald. Er zijn echter in 1998 opvallend veel klachten over geluidhinder binnengekomen. De provincie geeft extra aandacht aan deze problemen via vergunningverlening en specifieke saneringsprogramma's.

Bodemsanering Het bodemsaneringsbeleid van de provincie is er op gericht om in
2005 in ieder geval de toestand voor de bodem van de hele provincie in kaart te hebben gebracht. Elk jaar wordt een aantal urgente gevallen gesaneerd, en vindt nazorg plaats van al gesaneerde locaties.

Grondwater Door de lange tijd die water nodig heeft om dor te sijpelen in de bodem geldt voor grondwater dat beschermende maatregelen in veel gevallen pas na vele jaren effect hebben op de kwaliteit. Mede daardoor komt er nu nog teveel nitraat uit mest in het grondwater terecht. Op veel plaatsen overschrijdt de concentratie van nitraat in het grondwater de Europese richtlijn van 50 mg/L.

Oppervlaktewater Alle zwemgelegenheden in oppervlaktewater voldeden in 1998 aan de normen voor zwemwater. Van de meeste andere stilstaande wateren is de kwaliteit redelijk tot goed. De gevolgen van vermesting zoals die in het grondwater zichtbaar zijn komen echter ook in het oppervlaktewater terug. Daarnaast worden ook de gestelde doelen voor sommige metalen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater overschreden.

Verdroging Voor de natuur is verlaging van de grondwaterstand in een aantal gebieden een probleem. Het beleidsdoel van de Provincie is om de verdroging te stoppen, en waar mogelijk terug te dringen. Daartoe zijn de Provincie, de Waterschappen en Limburgse gemeenten gestart met antiverdrogingsprojecten. Een aantal projecten verloopt echter trager dan gepland.

Verbruik natuurlijke grondstoffen De provincie Limburg is rijk aan grondstoffen als klei, grind en zand, de zogenaamde oppervlaktedelfstoffen. Limburg is in hoge mate zelfvoorzienend en draagt daarnaast bij aan de behoefte in de rest van Nederland. Het beleid is er op gericht om zuinig om te gaan met deze delfstoffen, zoveel mogelijk vervangende materialen in te zetten maar toch te zorgen voor een ongestoorde voorziening van grondstoffen voor de bouw. Aan die doelstelling wordt voldaan, behalve ten aanzien van zandwinning: er is in de periode 1989-1998 meer beton- en metselzand gedolven dan gepland. Dit wordt in de toekomst gecompenseerd.

Vergunningverlening In 1998 is op veel gebieden de bestaande achterstand op het gebied van vergunniingverlening verminderd of weggewerkt, maar de wettelijke afhandelingtermijn wordt voor enkele soorten vergunningen nog niet altijd gehaald.

Milieuklachten Klachten over overlast, veroorzaakt door bedrijven en instellingen binnen de provincie kunnen worden gemeld bij de klachtentelefoon van de Provincie (043 - 361 70 70). Daarmee wordt duidelijk op welke locaties overlast bestaat en eventueel actie moet worden ondernomen. Ook in 1998 was stankoverlast veruit de belangrijkste klacht, gevolgd door geluidsoverlast. De stankklachten zijn echter de laatste jaren fors afgenomen. De 10 locaties waarover het meest geklaagd wordt, vertegenwoordigen samen 60% van de klachten.

Deel: ' Limburgs mileubeleid op koers '
Lees ook