Provincie Limburg

Overleg over bruinkoolwinning en grondwaterbelangen


26/99

Maastricht, 23 februari 1999

OVERLEG OVER BRUINKOOLWINNING EN GRONDWATERBELANGEN

Gedeputeerde Staten van Limburg delen de bezorgheid van velen over de effecten van de grondwateronttrekkingen in Duitsland voor de bruinkoolwinning. Hoe goed modelberekeningen ook zijn, niemand kan precies voorspellen hoe de effecten van een dergelijk grootschalige en langdurige ingreep op een bepaalde plaats uitwerken. Het is dan ook daarom dat de provincie Limburg al vele jaren intensief overleg voert met de verantwoordelijke Duitse autoriteiten.

Gedeputeerde ing. M. Vestjens uitte zijn zorg tijdens een in het Gouvernement gehouden overleg met de betrokken Limburgse organisaties die de verantwoorde omgang met water en natuur in deze regio tot hun taak rekenen, zoals Staatsbosbeheer, de waterschappen, de gemeente Roerdalen, de WML, het Gewest Midden-Limburg en de Limburgse Milieufederatie. Ook diverse ministeries, verschillende Duitse instanties alsmede de Nederlandse ambassade in Bonn waren uitgenodigd. "Als je niet precies weet wat er gaat gebeuren, moet je alert zijn op veranderingen en bereid zijn daar ook op in te spelen", zo stelde de heer Vestjens. Het is van groot belang dat er hard wordt gewerkt aan een uitgekiend systeem van monitoring en van compenserende maatregelen. Monitoring om nu en in de toekomst mogelijk negatieve effecten tijdig te onderkennen zodat kan worden ingegrepen. Compenserende maatregelen, om die effecten zoveel mogelijk tegen te gaan. Naast zijn bezorgdheid sprak de heer Vestjens echter ook de overtuiging uit dat er met de Duitse betrokken instanties goede afspraken zijn gemaakt en dat het Limburgse belang er het meest mee gediend is als er voor gezorgd wordt dat de afspraken zo goed mogelijk worden nagekomen.

De heer Vestjens gaf aan dat ook Minister Pronk van VROM zich bezorgd heeft getoond. Pronk benadrukte recentelijk de rol die de Provincie Limburg als coördinator en kritische volger naar zijn mening dient te spelen. Ook is Pronk van mening dat er heldere afspraken over monitoring en maatregelen gemaakt dienen te worden. In de thans gevormde coordinatiegroep is afgesproken dat er voortaan tweemaal per jaar overleg zal plaatsvinden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Limburgs overlegt met Duitsland over schade bruinkoolwinning '
Lees ook