Provincie Limburg

Limburgse gouverneur wil meer bevoegdheden voor grensregio's


179/99

Maastricht, 4 november 1999

Embargo tot vrijdag 5 november 1999 11.30 uur.

LIMBURGSE GOUVERNEUR WIL MEER BEVOEGDHEDEN VOOR GRENSREGIO'S

Op het niveau van de Europese Unie zou er een verdragsbepaling moeten komen die lidstaten én decentrale overheden opdraagt om praktische oplossingen te vinden voor de bestaande grensproblematiek. De problemen doen zich onder meer voor op het terrein van de sociale zekerheid en het belastingregime voor grensarbeiders; de erkenning van beroepsopleidingen; gezondheidszorg en watermanagement.

Dit pleidooi houdt de Commissaris der Koningin in Limburg, mr B.J.M. baron van Voorst tot Voorst morgen bij gelegenheid van de opening van het door het European Institute of Public Administration georganiseerde Colloquium "Rethinking Europe for the New Millennium: A New Institutional Framework for an Enlarged Union" Dit colloquium wordt vrijdag en zaterdag in de Statenzaal van het Gouvernement te Maastricht gehouden.

Volgens de Limburgse Gouverneur biedt de door hem bepleite nieuwe verdragsbepaling de mogelijkheid om in grensgebieden af te mogen wijken van nationale wetgeving; hetgeen betekent dat het nationale gelijkheidsbeginsel wordt doorbroken.

In het Verdrag van Maastricht is naast de Europese Unie en de invoering van de Euro ook de subsidiariteit tussen de Europese Unie en de lidstaten geregeld. De Gouverneur meent dat dit beginsel ook dient te worden toegepast binnen de lidstaten van de Europese Unie. Ook hier geldt dat decentralisatie van taken en bevoegdheden een uitstekend instrument is om op vele terreinen van overheidszorg voor burgers en instellingen duidelijk te maken welke instantie aanspreekbaar en bevoegd is. Decentralisatie spoort niet alleen met het subsidiariteitsbeginsel, maar komt tevens tegemoet aan de herleving van het regionaal identiteitsgevoel. Het is niet voor niets dat bij het Verdrag van Maastricht ook het Comité van de regio's, als spreekbuis van de regio's bij de Commissie en de Raad, is ingesteld.

De Gouverneur constateert in zijn openingswoord dat wanneer harmonisatie van regelgeving in het licht van de beoogde uitbreiding van de Europese Unie niet mogelijk en vanwege het subsidiariteitsbeginsel zelfs niet wenselijk is, zulks dat onherroepelijk tot gevolg heeft dat binnen de Europese Unie de grenzen tussen de lidstaten blijven bestaan. Hij schat zelfs in dat het belang van de binnengrenzen zal toenemen, omdat alle lidstaten, ondanks hun inspanningen om te komen tot deregulering, neigen naar verdere verdichting van de eigen wet- en regelgeving. In een steeds complexer wordende samenleving bestaat klaarblijkelijk de behoefte om steeds meer te regelen op het vlak van milieu, planologie, onderwijs, sociale zekerheid enzovoort.

De heer Van Voorst concludeert dan ook dat, ondanks het feit dat binnen de Europese Unie sprake is van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, de grenzen tussen de lidstaten binnen de Unie nog steeds echte barrires zijn en dreigen te blijven.

De grensregio's (en dat zijn er in een uitgebreide Europese Unie steeds meer!) blijven kampen met die verschillen in regelgeving tussen lidstaten. Dit leidt in de praktijk tot onoverkomelijke knelpunten en problemen in de grensoverschrijdende samenwerking en bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Dit is niet alleen nadelig voor die regio's maar ook voor de Europese Unie als geheel. Immers, aangezien de talrijke grensregio's zich onvoldoende kunnen ontplooien, derft de Europese Unie economisch ontwikkelingspotentieel.

De regio's hebben op dit moment zelf onvoldoende mogelijkheden om de grensoverschrijdende problemen waarmee zij zich geconfronteerd zien op te lossen. Daar komt nog bij dat de nationale regeringen, maar in sommige gevallen ook de grotere regionale overheden met veel bevoegdheden, zoals de Duitse Lnder, op het punt van de rechtsgelijkheid van burgers en instellingen over het algemeen vrij traditioneel denken. Als gevolg hiervan wijzen zij differentiatie in wet- en regelgeving binnen de eigen grenzen af. Decentrale overheden daarentegen hebben veelal wel de bereidheid om deze problemen naar eigen inzicht op te lossen, maar missen daartoe de bevoegdheden en mogelijkheden missen. Vandaar het voorstel van de Gouverneur om daar iets aan te veranderen.

Deel: ' Limburgse gouverneur wil meer bevoegdheden voor grensregio's '
Lees ook