PUBLICATIES/Pers

Persbericht d.d. 27/09/01

Lisv brengt Trendrapportages 2001 uit

Het Lisv heeft de vier Trendrapportages arbeids(on)geschiktheid, handhaving, rechtsbescherming en indelingszaken en werkloosheid 2001 gepubliceerd. In deze publicaties rapporteert het Lisv over de uitvoering van de werknemersverzekeringen. De rapportages zijn opgesteld op verzoek van de Staatssecretaris en opgezet als beleidsverantwoordingsrapportages. Het Lisv verantwoordt zich over het door haar gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het Lisv-bestuur onthoudt zich van een oordeel over het bestaande stelsel van wetgeving. Het Lisv-bestuur rekent dit tot de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris en de Tweede Kamer.

Poortwachter
Uit de trendrapportage Arbeids(on)geschiktheid blijkt dat in het eerste ziektejaar met het poortwachtersmodel niet het beoogde effect wordt bereikt (tijdige onderkenning van WAO-risico en inzet van reïntegratie activiteiten). Werkgever en arbodienst sturen de reïntegratieplannen vaak op het uiterste moment in, met summiere informatie en vaak zonder prognose van het WAO-risico en zonder de werknemer erbij te betrekken. Daarnaast verloopt de beoordeling door de uitvoeringsinstellingen traag en leggen zij niet vaak een boete op voor een inadequaat reïntegratieplan. Mede op basis van een analyse van de WAO-instroom heeft het Lisv commentaar geleverd op verschillende versies van het wetsvoorstel poortwachter.

Flexwerkers
De trendrapportage Arbeids(on)geschiktheid meldt dat het hogere ziekteverzuim en instroom in de WAO bij flexwerkers (incl. uitzendkrachten) mogelijk samenhangt met het meer plaatsvinden van risicoselectie door werkgevers na invoering van Wulbz en later de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Ook kunnen de aard van de werkzaamheden, de binding met het bedrijf en de begeleiding door de uitvoeringsinstelling van invloed zijn. Het Lisv gaat hier onderzoek naar verrichten.

Reïntegratie
Uit de kwalitatieve evaluatie van de uitvoering van de Wet Rea bestaat de indruk dat deze wet in het eerste ziektejaar nog niet optimaal wordt benut. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor reïntegratie sinds de invoering van Wulbz heeft waarschijnlijk een te grote druk gelegd bij werkgevers en arbodiensten die zij niet kunnen of willen dragen. Bij werkgevers en arbodiensten wordt een gebrek aan kennis van de Wet Rea geconstateerd. Bovendien blijkt de communicatie tussen arbodienst en werkgever en uitvoeringsinstelling niet optimaal te zijn.

Uit de evaluatie van de Wet Rea (twee jaar geleden ingevoerd) blijkt dat nog niet is voldaan aan de hoofddoelstelling van de wet, namelijk het bevorderen van arbeidsparticipatie van een aantal omschreven groepen.

Handhaving
Uit de trendrapportage Handhaving blijkt dat handhaving zich een onmisbare plaats in de primaire processen aan het verwerven is. De rapportages hierover van de uitvoering zijn echter nog teveel gericht op het weergeven van produktie-aantallen en onvoldoende op bereikte handhavingseffecten.

Het intensiveringsbeleid heeft zich in 2000 met name gericht op een toename van de capaciteit van opsporingsfunctionarissen en fraudecontroleurs. Het aantal onderzoeken, maar ook het percentage constateringen van fraude, stijgt.

Klachten
De rapportage Rechtsbescherming en Indelingszaken is dit jaar voor het eerste door het Lisv gemaakt. De rapportage meldt dat de uitvoeringsinstellingen in 2000 4.900 klachten hebben afgehandeld. Het merendeel daarvan heeft betrekking op trage afhandeling bij de WAO. De gegevens van de uitvoeringsinstellingen vertonen overigens nog te veel onderlinge verschillen, met name op het punt van de registratie van een oordeel over een klacht.

Bezwaar en beroep
Het Lisv heeft door beleid en instructies de bezwaarschriftprocedure willen neerzitten als een laagdrempelige, volwaardige, klantvriendelijke en onafhankelijke voorziening. Een mogelijkheid om dit te kunnen toetsen bestaat pas sinds medio 2000. Desondanks bestaat de indruk dat de uitvoering achterblijft bij de weergegeven bedoelingen van het beleid. In minder dan 50% van de procedures vindt een hoorzitting plaats. Ook oog-in-oog-contacten tussen (bezwaar-)verzekeringsarts en de indiener komen minder vaak voor dan gewenst. De wettelijke termijnen voor besluitvorming op bezwaar worden veelal niet gerealiseerd. De onderlinge verschillen tussen de uitvoeringsinstellingen zijn fors.

Indelingen
Uit het onderdeel van de rapportage over indelingen van bedrijven in sectoren blijkt dat in 2000 in gemiddeld 67% van de gevallen het ingediende bezwaar tegen door uitvoeringsinstellingen afgegeven indelingsbeslissingen gegrond is verklaard. Het Lisv constateert dat bij diverse uitvoeringsinstellingen het kennisniveau op indelingsgebied (procedureel en inhoudelijk) voor verbetering vatbaar is. Het bevorderen van een juiste primaire indeling van werkgevers door uitvoeringsinstellingen is daarom door het Lisv als speerpunt gekozen.

Werkloosheid
Uit de trendrapportage Werkloosheid blijkt dat veel aandacht is besteed aan de implementatie van nieuwe wetgeving en aanpassing van bestaand beleid. Onder meer naar aanleiding van ervaringen in de uitvoeringspraktijk en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Nadere richtlijnen en afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de Wet Flexibiliteit en zekerheid en de regels ter bepaling van het arbeidsurenverlies bij wisselende arbeidspatronen.

Ook is veel aandacht uitgegaan naar de reïntegratie-activiteiten.

Het beleid van het Lisv is erop gericht de werkloze werkzoekenden te stimuleren bij het vinden van werk. Dit kan zowel via prikkels (sollicitatieplicht, activering en controle), de inzet van trajecten of het treffen van voorzieningen voor moeilijk plaatsbaren. Gestreefd wordt daarbij naar een sluitende aanpak die voor elke werkzoekende leidt tot een zinvolle arbeidsplek. De toepassing van deze maatregelen blijft in de praktijk helaas achter bij de verwachting.


---

Dit persbericht is gebaseerd op de volgende publicaties:

Trendrapportage Arbeidsongeschiktheid
Trendrapportage Handhaving
Trendrapportage Rechtsbescherming en indelingszaken
Trendrapportage Werkloosheid

Deel: ' Lisv brengt Trendrapportages 2001 uit '
Lees ook