expostbus51


LISV

Lisv: nieuw poortwachtersmodel voor de WAO

Nieuw poortwachtersmodel voor de WAO

De instroom in de WAO kan alleen worden beperkt als er meer wordt gedaan aan het verzuim in het eerste ziektejaar. De uitvoeringsinstellingen moeten de arbodiensten en de werkgevers gaan ondersteunen bij hun activiteiten om zieke werknemers te reïntegreren. Dit zegt het Lisv in een commentaar op de voorstellen van staatssecretaris Hoogervorst voor een nieuw zogenoemd poortwachtersmodel. Het huidige poortwachtersmodel wordt gekenmerkt door vergaande administratieve verplichtingen en daaraan gekoppelde sancties. De controlerende en sanctionerende rol die de uvi's in dit model hebben moet volgens het Lisv veranderen in een faciliterende rol. Aard en tijdstip van de reïntegratie-activiteiten moeten niet langer worden bepaald door wettelijk vastgelegde momenten, maar door de individuele omstandigheden van de betrokken werknemer. Deze laatste krijgt een actievere rol bij zijn reïntegratie, hij krijgt meer informatie toegespeeld en kan zelf om een reïntegratie-advies vragen.

Het Lisv constateert dat de problematiek per sector, uvi, arbodienst, werkgever èn werknemer sterk verschilt. Daarom wordt geadviseerd te kiezen voor een generiek model met de mogelijkheid van aanvullende varianten op basis van branche- of sectorspecifieke aspecten. Daarmee kan dan aan de hand van pilots ervaring worden opgedaan, met andere woorden: maatwerk.

De staatssecretaris wil dat ziektegevallen eerder aan de uitvoeringsinstellingen worden gemeld. Ook wil hij het indienen van de verplichte reïntegratieplannen afschaffen, dat geldt ook voor het opleggen van boetes aan werkgevers als deze de plannen te laat indienen of als de inhoud ervan onvoldoende is. In plaats daarvan kunnen werkgevers, als zij geen kans zien een zieke werknemer te herplaatsen, advies vragen aan de uitvoeringsinstelling. De werkgever moet zijn aanvraag om een reïntegratie-advies goed onderbouwen. Op basis van de geleverde informatie beoordeelt de uitvoeringsinstelling dan of er nog herplaatsingskansen bij die werkgever zijn. Zo niet, dan neemt de uitvoeringsinstelling de verzuimbegeleiding over en wordt een baan gezocht bij een andere werkgever. Wanneer de werkgever nalaat een reïntegratie-advies te vragen terwijl daar wel aanleiding voor was, kan dit in het plan van de staatssecretaris leiden tot een sanctie.

Het Lisv stelt voor de rol van de uitvoeringsinstelling in het ziektejaar geleidelijk te laten veranderen van ondersteuner in die van beoordelaar. Als beoordelaar kijkt de uvi dan naar de inspanningen van de werkgever in dat jaar en maakt zij als het ware de balans op. Bij die beoordeling wil het Lisv een minder directe koppeling tussen het nalaten van een adviesaanvraag en het opleggen van een sanctie. Pas als gemotiveerd kan worden vastgesteld dat de werkgever in gebreke is gebleven, moet volgens het Lisv een sanctie worden opgelegd.

Werkgevers, arbodiensten moeten ieder jaar informatie van de uitvoeringsinstelling ontvangen over de WAO in een zogenoemde zoet/zuurbrief. Daarin moet worden gewezen op de verschillende reïntegratiemogelijkheden (zoet), maar ook op de gevolgen van WAO-instroom (zuur).

Het Lisv vindt het belangrijk dat de werknemer actiever wordt betrokken bij iedere fase van het reïntegratie-proces. Motivatie en activering zijn nodig voor een geslaagde reïntegratie. De werknemer moet daartoe meer mogelijkheden krijgen, zoals goede en tijdige voorlichting van arbodienst en uitvoeringsinstelling en de mogelijkheid een reïntegratie-advies te vragen.

Het Lisv is verder voorstander van het experimenteren met een voorlopige WAO-claimbeoordeling. Zo.n beoordeling kan werkgever en werknemer bewust maken van hun kansen op het al dan niet instromen in de WAO en de gevolgen daarvan.

Het Lisv stemt hiermee in met de door de staatssecretaris voorgestelde benadering, maar vindt dat de voorstellen nog aangescherpt kunnen worden. Ook kan de vormgeving van het door het Lisv geschetste generieke model nog geoptimaliseerd worden door er op een aantal terreinen mee te experimenteren.

.........

Deel: ' Lisv pleit voor nieuw poortwachtersmodel voor de WAO '
Lees ook