LISV

Lisv: ramingen WAO

Lisv: ramingen WAO
Het Lisv-bestuur heeft in zijn vergadering van 7 juli jl. de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de WW voor het jaar 2000 vastgesteld (zie het persbericht van 8 juli jl.). Deze premies spelen een rol bij het definitief vaststellen van de premies door het kabinet later dit jaar (en bij het vaststellen van de gedifferentieerde WAO-premies door de uvi.s).

Bij het vaststellen van de premies wordt gebruik gemaakt van ramingen gebaseerd op tot op dat moment beschikbare realisaties. De berekeningen zijn afgerond op 9 juni jl. In de juninota financiële ontwikkeling Lisv-fondsen 1999-2000 is uitgegaan van 906.900 uitkeringen arbeidsongeschiktheid eind 1998. Dit bestand is uitgangspunt geweest voor de ramingen van het aantal uitkeringen van 924.200 eind 1999 en van 939.800 eind 2000.

Voor de goede orde: bij het vaststellen van de premiepercentages voor een volgend jaar wordt door het Lisv slechts het aantal uitkeringen voor dat jaar geraamd. De juninota bevat dus geen meerjarenraming. Inmiddels (eind juni) zijn meer recente gegevens bekend over het aantal uitkeringen eind 1998. Daaruit blijkt dat het aantal uitkeringen eind 1998 uitkomt op 904.809.

Daarnaast correspondeert het aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid niet met het aantal arbeidsongeschikten. Een arbeidsongeschikte kan namelijk verschillende uitkeringen hebben, bijvoorbeeld een WAO- en een WAZ-uitkering. In een telling eind 1998 bleek dat bij 9500 mensen het geval te zijn.

Deel: ' Lisv Ramingen WAO vastgesteld '
Lees ook