LTO Nederland

Doornbos: 'Mooie woorden maskeren vastgelopen beleid LNV'

LNV-begroting in schril contrast met kabinetsbeleid

Maandag 17 september 2001 - Met minder administratieve lastendruk en meer ruimte voor ondernemerschap kiest het kabinet het goede spoor om te anticiperen op het verslechterend economisch tij. Boeren en tuinders zien hier echter heel weinig van terug. Van de doelen van het kabinet om het ondernemerschap en economische vernieuwing te stimuleren, is in de begroting en plannen van LNV-minister Brinkhorst voor 2002 nauwelijks iets terug te vinden. Mooie woorden maskeren een vastgelopen beleid, reageert LTO-voorzitter Gerard Doornbos op die begroting. De in de Miljoenennota 2002 aangekondigde lastenverlichting voor het bedrijfsleven kwalificeert hij als ondermaats. Ingenomen is zijn organisatie met een reeks fiscale voorstellen.

De pijlers waarmee het kabinet de economische groei wil bevorderen zijn het verbeteren van het ondernemingsklimaat, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van economische vernieuwing. Volgens Doornbos zit er een schril contrast tussen de plannen van minister Brinkhorst en staatssecretaris Faber en de belangrijkste doelen van het kabinet. In de plannen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) zijn deze herkenbaar en gericht uitgewerkt; deze begroting straalt elan en dynamiek uit. Maar de kabinetsaanpak landt niet bij LNV; de ondernemende overheid blijft daar onzichtbaar en de omslag naar een departement dat functioneert ten behoeve van agrarische ondernemers blijkt LNV niet te kunnen maken.

Positief is LTO-Nederland over de erkenning van de prestaties, die boeren en tuinders vooral op het gebied van milieu hebben geleverd. De door het kabinet geconstateerde belangrijke vorderingen in de aanpassing van de sector over de volle breedte zijn volgens LTO vooral te danken aan de dynamiek in de sector en de draai, die boeren en tuinders zelf als ondernemers maken. Boeren en tuinders passen zich aan, duurzame vernieuwing is zichtbaar op vele sectoren van land- en tuinbouw. Het RIVM bevestigt deze ontwikkeling in de onlangs uitgebracht Milieubalans 2001.
De land- en tuinbouworganisatie noemt het teleurstellend dat het kabinet er onvoldoende in slaagt de economische dynamiek te versterken. Dit kan door de administratieve lasten terug te dringen (minder papier, lagere kosten). De doelstelling voor 2002 - de kosten van informatieverplichtingen als gevolg van wet- en regelgeving met een kwart verminderen t.o.v. 1994 - zal voor de agrarische sector te ambitieus blijken als LNV er niet snel mee aan de slag gaat.

Opvallend is dat LNV op grenzen wijst van het aanpassingsvermogen van de sector, terwijl de overheid zelf op een toenemend aantal dossiers die grenzen passeert. Volgens LTO is de toonzetting in de toelichting op de begroting weliswaar anders dan voorheen. Maar, zegt Doornbos, omdat onvoldoende oog bestaat voor de gevolgen van overheidsbeleid op de bedrijven en door uit de pas te lopen in Europa, loopt het ministerie op meerdere beleidsonderdelen vast.

Als voorbeelden noemt LTO het beleid voor gewasbescherming (falend toelatingsbeleid), mestbeleid (ondeugdelijke onderbouwing), ruimtelijke ordening (reconstructie en herstructurering stagneren), aanpassing van het EU-landbouwbeleid (schoorvoetende omslag naar omgevingsbeleid) en voedselveiligheid (schuld wordt gemakkelijk bij boeren neergelegd). Als het gaat om voedselveiligheid spreekt de minister over een duurzame primaire sector en een concurrerende keten. Hij zou moeten spreken over een concurrerende primaire sector en een duurzame keten, aldus Doornbos. Veel problemen komen voort uit de keten, zoals MKZ (transport), BSE (veevoeders), dioxine (afvalverbranding en veevoeders) en zieke koeien (besmette medicijnen van Bayer).

LTO-Nederland is ingenomen met de voorgestelde fiscale regeling voor agrarische bedrijven, die op basis van vrijwilligheid worden verplaatst. Het gaat hierbij om bedrijven, die ten gunste van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Strategische Groenprojecten (SGP) naar elders uitwijken en dan geen belastingnadeel meer hoeven te lijden. Nu moet er bij vrijwillig vertrek nog wel met de fiscus worden afgerekend. LTO heeft sterk op deze aanpassing aangedrongen. Voor boeren die besluiten om binnen dezelfde onderneming een bedrijfstak te beëindigen, ligt een soortgelijke wens al lang bij Financiën op tafel. Met het oog op de gewenste herstructurering van diverse sectoren blijft LTO er op aandringen, dat een tussentijdse afrekening met de fiscus in zulke gevallen achterwege moet blijven.

LTO ziet nog enkele fiscale wensen gehonoreerd. Zo zullen zorgboerderijen vrij worden gesteld van omzetbelasting. Ook voor de bedrijfsopvolging in land- en tuinbouw is een gunstige wending op komst daar bestaande regelingen worden vereenvoudigd. Voorgesteld wordt om een bedrijfsopvolger vrij te stellen van successie- of schenkingsbelasting voor bijvoorbeeld grond, quota en bedrijfsgebouwen. Voorts vindt LTO, dat de verlaging van de vennootschapsbelasting (0,5%) gevolgd zou moeten worden door een evenredige verhoging van de zelfstandigenaftrek.

Extra informatie: Boer en tuinder komen in de knel als Brinkhorst twee heren wil blijven dienen

Nadere informatie: Jack Luiten (tel. 070-3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' LNV-begroting in schril contrast met kabinetsbeleid '
Lees ook