LTO Nederland

Doornbos: Mooie woorden maskeren vastgelopen beleid LNV

LNV-begroting spoort niet met kabinetsbeleid

Donderdag 20 september 2001 - Met minder administratieve lastendruk en meer ruimte voor ondernemerschap kiest het kabinet het goede spoor om te anticiperen op het verslechterend economisch tij. Boeren en tuinders zien hier echter heel weinig van terug, zegt LTO in een commentaar op de Miljoenennota en de begroting van het ministerie van LNV.

Van de doelen van het kabinet om het ondernemerschap en economische vernieuwing te stimuleren, is in de begroting en plannen van LNV-minister Brinkhorst voor 2002 nauwelijks iets terug te vinden. Mooie woorden maskeren een vastgelopen beleid, reageert LTO-voorzitter Gerard Doornbos op die begroting. De in de Miljoenennota 2002 aangekondigde lastenverlichting voor het bedrijfsleven kwalificeert hij als ondermaats. Ingenomen is LTO met een reeks fiscale voorstellen.
De pijlers waarmee het kabinet de economische groei wil bevorderen zijn het verbeteren van het ondernemingsklimaat, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van economische vernieuwing. Volgens Doornbos zit er een schril contrast tussen de plannen van minister Brinkhorst en staatssecretaris Faber, en de belangrijkste doelen van het kabinet. In de plannen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) zijn deze herkenbaar en gericht uitgewerkt, deze begroting straalt elan en dynamiek uit. Maar de kabinetsaanpak landt niet bij LNV: de ondernemende overheid blijft daar onzichtbaar en de omslag naar een departement als steunpilaar voor agrarische ondernemers blijkt LNV niet te kunnen maken.
Positief is LTO over de erkenning van de prestaties die boeren en tuinders vooral op het gebied van milieu hebben geleverd. De door het kabinet geconstateerde belangrijke vorderingen in de aanpassing van de sector over de volle breedte zijn volgens LTO vooral te danken aan de dynamiek in de sector en de aanpassingen die boeren en tuinders zelf als ondernemers maken. Boeren en tuinders passen zich aan, duurzame vernieuwing is zichtbaar op vele sectoren van land- en tuinbouw. WLTO-voorzitter Jan de Groot onderschrijft de kritiek van Doornbos. Je merkt dat het ministerie de prestaties op bijvoorbeeld milieugebied van boeren en tuinders wel in woorden erkent maar niet omzet in daden. Zo wordt helemaal geen extra geld uitgetrokken voor agrarisch natuurbeheer terwijl die regelingen stelselmatig zwaar zijn overtekend. Het geld voor nieuw beleid gaat nu naar innovatie.

Toonzetting
Opvallend is dat LNV op grenzen wijst van het aanpassingsvermogen van de sector, terwijl de overheid zelf op een toenemend aantal dossiers die grenzen passeert. Volgens LTO is de toonzetting in de toelichting op de begroting weliswaar anders dan voorheen. Maar, zegt Doornbos, omdat onvoldoende oog bestaat voor de gevolgen van overheidsbeleid op de bedrijven en door uit de pas te lopen in Europa, loopt het ministerie op meerdere beleidsonderdelen vast.
LTO-Nederland is ingenomen met de voorgestelde fiscale regeling voor agrarische bedrijven, die op basis van vrijwilligheid worden verplaatst. Het gaat hierbij om bedrijven die ten gunste van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Strategische Groenprojecten (SGP) naar elders uitwijken en dan geen belastingnadeel meer hoeven te lijden. Nu moet bij vrijwillig vertrek nog wel met de fiscus worden afgerekend. LTO heeft sterk op deze aanpassing aangedrongen. Vanuit de tuinbouw klinken ook kritische geluiden over de LNV-begroting. Het Productschap Tuinbouw (PT) vindt dat Brinkhorst veel te weinig aandacht besteedt aan de internationale concurrentiepositie van de tuinbouw. LNV gaat ervan uit dat de sectoren het hoofd boven water kunnen houden door sterke banden met maatschappelijke partijen in ons land. Voor de tuinbouw is dat volstrekt onvoldoende, want deze sector moet het juist hebben van internationale concurrentiekracht, zegt productschapsvoorzitter Jaap van der Veen in een reactie. Naast het gebrek aan concurrentieondersteuning zet het PT ook grote vraagtekens bij het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. De voorgenomen heffing per 2003 zal volgens Van der Veen geen zoden aan de dijk zetten. Tuinders zullen hierdoor echt niet minder middelen gaan gebruiken, het werkt illegaal gebruik van buitenlandse middelen in de hand en is nadelig voor onze concurrentiepositie.

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' LNV-begroting spoort niet met kabinetsbeleid '
Lees ook