Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 993019
datum
22-09-1999

onderwerp
Beperking wildgroei milieukeuren
(TRC 1999/3267) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In de brief van 25 mei 1998 is toegezegd u te informeren over de verdere ontwikkelingen op het terrein van milieukeuren voor voedingsmiddelen. Dit naar aanleiding van een eerder debat over ongewenste wildgroei aan keuren en claims op dit gebied. Hierbij stel ik u graag op de hoogte van de bevindingen en van de wijze waarop ik de komende jaren het beleid op dit terrein gestalte wil geven, rekening houdend met het in het Regeerakkoord neergelegde voornemen om te streven naar harmonisatie van milieukeuren. In genoemde brief werd een door het Nederlands Normalisatie-instituut in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uit te voeren onderzoek aangekondigd. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de marktsituatie ten aanzien van de toepassing van milieukeuren en de noodzaak en bereidheid bij de verschillende partijen om daarin enige ordening aan te brengen, bijvoorbeeld door middel van normalisatie. Dit onderzoek is enige tijd geleden afgerond. Het rapport treft u als bijlage aan.

up

datum
22-09-1999

kenmerk
VVM. 993019

bijlage

Uit de inventarisatie blijkt dat het aantal landelijke, op de consument gerichte en bij de consument bekende keurmerken nog zeer beperkt is. Het EKO-keur voor producten van de biologische landbouw en het Milieukeur zijn de belangrijkste. Daarnaast zijn er enkele keurmerken voor streekproducten waarin milieu soms wordt meegenomen. Het marktaandeel van deze producten is nog klein. Verder zijn er enkele merken die uitsluitend functioneren van business-to-business zoals MBT (Milieubewust geteeld) en MPS (Milieu Project Sierteelt). Tot slot hanteert een aantal bedrijven het beleid om milieueisen aan de eigen (A)merken te stellen.

Het NNI heeft de marktpartijen gevraagd naar hun opvatting over de situatie die hierboven globaal is geschetst. Het spreekt voor zich dat de meeste partijen van mening zijn dat het aantal keurmerken en de niet altijd even duidelijke betekenis ervan niet bevorderlijk zijn voor de transparantie op de markt en voor de consument enigszins verwarrend zijn. Tegelijkertijd overheerst echter de opvatting dat er op dit moment geen sprake is van ernstige wildgroei.

Op termijn zou die echter wel kunnen ontstaan omdat sommige marktpartijen er kennelijk de voorkeur aan geven zich met een eigen keur te profileren in plaats van zich aan te sluiten bij een bestaande keurmerkorganisatie.
Met het oog op dit laatste heeft het NNI zich verdiept in de rol die normalisatie zou kunnen spelen om de transparantie op dit gebied te bevorderen. Het blijkt dat er in de sfeer van normalisatie een instrumentarium beschikbaar is of in ontwikkeling is om de organisaties die keuren toekennen aan eisen te binden. De toepassing daarvan vereist echter veel inzet en overleg.

Aan de hand van de resultaten van het NNI-onderzoek en overleg met onder andere de Stichting Milieukeur heb ik voor de komende periode de volgende benadering gekozen. Ik acht het gezien ook de resultaten van het onderzoek op dit moment nog niet noodzakelijk om gericht middelen in te zetten om het gebruik van milieukeuren en milieuclaims aan banden te leggen. De komende periode zal mijn beleid er vooral op gericht zijn om EKO en AMK (Agro Milieukeur) te stimuleren. Voor de biologische landbouw wordt op dit ogenblik een nieuw plan van aanpak uitgewerkt dat begin volgend jaar aan de Kamer zal worden aangeboden. De omstandigheden lijken gunstig om een doorbraak van EKO te bewerkstelligen.
In overleg met mijn departement heeft de Stichting Milieukeur voor AMK een meerjarenplan opgesteld. Zeker als besloten wordt aan dergelijke vormen van duurzame productie fiscaal voordeel te verlenen zijn er goede groeikansen voor AMK.
Met deze aanpak streef ik naar een verdere versterking van de positie van EKO en AMK in de markt om daarmee de transparantie op de markt voor wat betreft milieukeuren te bevorderen.

Ik verwacht dat het proces om tot een stabiele en meer eenduidige situatie te komen zeker nog enkele jaren in beslag zal nemen. In die periode zal ik de ontwikkelingen op dit gebied zo goed mogelijk volgen zodat tijdig wordt gesignaleerd of aanvullende maatregelen gewenst zijn.

Ik hoop u met het bovenstaande vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' LNV Beperking wildgroei milieukeuren '
Lees ook