Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 30 maart 1999

Subsidieregeling weegapparatuur en
geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur


30 maart 1999 -Aanvragen voor de Subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur kunnen van 6 april tot en met
29 april 1999 worden ingediend bij LASER-Noordwest. Voor deze regeling is een budget van 2,8 miljoen gulden beschikbaar. De subsidie wordt verleend onder het voorbehoud dat de Europese Commissie goedkeuring verleent aan de regeling.

In het kader van het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) moeten vanaf 1 januari 2000 alle transporten van dierlijke meststoffen geautomatiseerd worden bemonsterd en met geijkte apparatuur worden gewogen. Hiervoor kunnen op transportvoertuigen weeg- en bemonsteringsapparaten worden gemonteerd. Om het gebruik van deze apparaten te bevorderen voor de verplichtingsdatum, is de subsidieregeling weegapparatuur en geautomatiseerde bemonsteringsapparatuur ontwikkeld.

Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor intermediaire ondernemingen, die zijn geregistreerd bij Bureau Heffingen. Dit zijn ondernemingen die zich beroepsmatig bezighouden met mesttransporten, zoals mestdistributeurs en loonwerkers.

Intermediaire ondernemingen kunnen subsidie ontvangen voor de aanschaf van:

* een geijkt weegapparaat voor het aan boord van een voertuig bepalen van de massa van vloeibare en vaste dierlijke mest;
* een automatisch monsterapparaat voor het bemonsteren van vloeibare mest gebaseerd op het zij-buisprincipe of het zuigerprincipe.

Per aanvraag geldt voor elk apparaat een maximum van vijf stuks. De subsidie bedraagt 35% van de kosten die men maakt voor de aanschaf van de apparatuur (excl. BTW). Overige kosten, zoals montagekosten, komen niet voor subsidie in aanmerking. De apparatuur moet voor 15 september
1999 op de voertuigen worden bevestigd.
Bij overschrijding van dit budget worden aanvragen afgewezen. Hierbij geldt het principe: "Wie het eerst komt, het eerst maalt".

Meer informatie?
Meer informatie is verkrijgbaar bij: LASER-Noordwest tel: 020-4953666.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: http://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
http://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Zoekwoorden:

Deel: ' LNV Subsidieregeling weegapparatuur '
Lees ook