Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Welzijnsvriendelijke huisvesting vereist nog brede acceptatie

4 februari 1999 - "Het beeld dat veel veehouders hebben van dierenwelzijn, verschilt nog steeds van de hedendaagse maatschappelijke opvattingen. Hierdoor zijn de investeringen in welzijnsvriendelijke stallen achterbleven. De veehouderij moet een koersomslag maken en initiatieven ontwikkelen in de maatschappelijk gewenste richting".

Dit stelt minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) naar aanleiding van het recent verschenen rapport "eindevaluatie Demonstratieproject Welzijnsvriendelijke Huisvestingssystemen". De minister heeft het rapport naar verschillende maatschappelijke groeperingen gestuurd. Hij wil van hen graag advies over de wijze waarop het dierenwelzijn verder verbeterd kan worden. Minister Apotheker acht een beter dierenwelzijn essentieel voor de maaschappelijke acceptatie van de veehouderij. Hij heeft met de recente strengere welzijnsnormen in het Varkensbesluit de weg uitgezet naar een meer welzijnsvriendelijke varkenssector.

Draagvlak verschilt per sector
Het evaluatieonderzoek vormt het sluitstuk van het Demonstratieproject Welzijnsvriendelijke Huisvestingssystemen dat in 1991 door het ministerie is gestart. Het project beoogde de bekendheid van welzijnsvriendelijke stallen te vergroten en investeringen te bevorderen door te tonen dat de stallen in de praktijk voldoen. In het project waren onder andere opgenomen: de volière voor leghennen, groepshuisvesting voor vleeskalveren, voor vleesstieren stallen met stro of rubber op de vloer, voor varkens groepshuisvesting en stallen met stro.
Uit de eindevaluatie komt naar voren dat veehouders goed bekend zijn met de verschillende welzijnsvriendelijke stallen, maar dat het draagvlak en de investeringen in welzijn per sector verschillen. De kalversector heeft veel geïnvesteerd, de stierenhouderij en pluimveehouderij hebben redelijk geïnvesteerd, maar in de varkenshouderij zijn de welzijnsinvesteringen achter gebleven. Veehouders vinden welzijn belangrijk, maar vonden de systemen in het project niet altijd beter voor het welzijn van de dieren dan de huidige stallen. Varkenshouders geven de hoogste waardering aan de gangbare stal waarin zeugen in een individueel hok van 60 cm bij 2 meter worden gehouden. Groepshuisvesting wordt duidelijk lager gewaardeerd. Varkenshouders beoordelen 'scharrel' als onvoldoende voor het welzijn. Het welzijnsniveau van legkippen in de batterij en de volière (mogelijkheid tot vrij bewegen) vinden pluimveehouders gelijk. Scharrelsystemen voor legkippen worden als welzijnsvriendelijker beoordeeld. In de kalverhouderij en stierenhouderij komt het welzijnsbeeld aanmerkelijk meer overeen met de maatschappelijke opvattingen.

Deel: ' LNV Welzijnsvriendelijke huisvesting vereist acceptatie '
Lees ook