Provincie Zuid-Holland

Persbericht

06-03-2003
Locaties windturbines vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben de locaties waar windturbines moeten komen, vastgesteld. In de Bestuurs-overeenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) tussen rijk, IPO en VNG is een resultaatverplichting opgenomen voor Zuid-Holland om 205 megawatt (MW) windenergie gerealiseerd te hebben in 2010. De provincie Zuid-Holland heeft de lat hoger gelegd en wil in dat jaar tenminste 250 MW windenergie beschikbaar hebben. Hiermee draagt de provincie bij aan het verdrag van Kyoto waarin is afgesproken dat er in 2010 6 % minder CO2-uitstoot moet zijn, vergeleken met de uitstoot in 1990.

In het havengebied van Rotterdam en op Goeree-Overflakkee worden al windturbines neergezet. Ook bij Gouda, Zoetermeer, Delft en in de omgeving van Dordrecht worden turbines geplaatst. Dit is neergelegd in de ontwerpnota WERVEL (WindEnergie Ruimtelijke Visie En Locatiekaart) (WERVEL) Vooral gemeenten, maar ook marktpartijen en natuur- en milieubeweging zijn bij het opstellen van de nota betrokken. Hierin zijn behalve de te realiseren locaties ook studielocaties en zoekgebieden opgenomen.

Gedeputeerde Dirk Dekker: "Ik verwacht dat zeker op een aantal van deze locaties voor 2010 windturbines geplaatst zijn. Dat zou betekenen dat er dan in totaal 330 MW aan windenergie zou kunnen worden opgebracht. Hiermee kunnen 275.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Het is belangrijk na te denken over hoe we deze wereld willen doorgeven aan de komende generaties. Om te voorkomen dat zij een uitgeputte aarde met een verstoord klimaat erven, zou ons uiteindelijke doel een energiehuishouding met 100% hernieuwbare energie moeten zijn."

Inzage
Van 20 maart tot 17 april ligt de nota WERVEL ter inzage bij de provincie- bibliotheek. Ook kan er een exemplaar worden aangevraagd (via e-mail gangadin@pzh.nl) Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn bedenkingen geven op de ontwerpnota.

Deel: ' Locaties windturbines Zuid-Holland vastgesteld '
Lees ook