Ingezonden persbericht


Zoetermeer, 17 augustus 2001

Aan de redactie

Standpunt Transport en Logistiek Nederland over Duitse kilometerheffing

Transport en Logistiek Nederland staat niet negatief tegenover het principe van de kilometerheffing. De kilometerheffing is een nieuwe systematiek van belastingheffing, waarbij vaste lasten worden omgezet in een bedrag per gereden kilometer. Dit betekent dat vervoerders meer betalen naarmate ze meer rijden, en minder betalen naarmate ze minder rijden. Anders gezegd: de gebruiker betaalt. Wel is het noodzakelijk dat regeringen de invoering van dit soort systemen op elkaar afstemmen. Hiermee kan het risico van dubbele belasting voor vervoerders worden voorkomen.

Woensdag heeft de Duitse regering besloten een kilometerheffing in te voeren. De details over de hoogte van de heffing ontbreken nog. Ook is nog niet duidelijk op welke wegen de heffing geldt. Op basis van de eerste berichten gaat Transport en Logistiek Nederland er vanuit dat Duitsland niet alleen bepaalde vaste lasten (in concrete: het eurovignet) zal omzetten, maar daar nog een extra bedrag bovenop zal leggen. Hier is Transport en Logistiek Nederland zeer tegen, omdat dit een drastische lastenverzwaring betekent.

De komende maanden zal Transport en Logistiek Nederland de nadere uitwerking van het Duitse besluit nauwgezet volgen. De organisatie zal ervoor waken dat Duitsland niet handelt in strijd met de Europese regels voor tolheffing. Deze schrijven voor dat de totale opbrengst van de tol wordt gerelateerd aan de kosten voor aanleg en onderhoud van de infrastructuur. Bovendien zijn die bedragen aan een maximum gebonden. Voor zover nu bekend geldt de heffing voor zowel Duitse als buitenlandse vervoerders. Mocht blijken dat de Duitse overheid de binnenlandse vervoerders compensatie gaat geven, dan is er sprake van oneerlijke concurrentie. Transport en Logistiek Nederland zal in dat geval een klacht indienen bij de Europese Commissie.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling PRV, Clarisse Buma, 079-3636115

Deel: ' Logistiek Nederland niet negatief over kilometerheffing '
Lees ook