Provincie Groningen


Groningen, 4 januari 2000 Persbericht nr. 1Lokale sport centraal in concept sportnota

Gedeputeerde Staten hebben vandaag de conceptversie van de eerste provinciale sportnota vastgesteld. Dat in de nota de lokale sport centraal staat, blijkt uit vier van de vijf speerpunten van het beleid:

* De ondersteuning van de sportverenigingen, zo dicht mogelijk bij "huis";

* De ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan het oplossen van lokale maatschappelijke knelpunten of aan de versterking van de sociale infrastructuur;

* Afstemming vinden tussen verschillende beleidssectoren;
* Het instellen van een evenementenfonds breedtesport.

De vijf speerpunten van het nieuwe sportbeleid bestaan uit:
* De ondersteuning van de sportverenigingen, zo dicht mogelijk bij "huis". Het doel hiervan is het verbeteren of in stand houden van het sportaanbod. Hierbij zal een sportconsulent de Groningse verenigingen met enige regelmaat opzoeken om het verenigingsbestuur waar nodig te ondersteunen. Daarnaast zijn de sportconsulenten ook beschikbaar om speciale projecten van een vereniging te ondersteunen;

* De ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan het oplossen van lokale maatschappelijke knelpunten of aan de versterking van de sociale infrastructuur. Het doel ligt hierbij buiten de sport: sport is juist het middel. Hierbij kan men denken aan projecten als GALM waarbij ouderen worden gestimuleerd meer te bewegen. Een doel van dit project ligt op het terrein van gezondheidszorg. Zo zijn er projecten te bedenken voor jongeren, gehandicapten, allochtone vrouwen enzovoorts;

* Afstemming vinden tussen verschillende beleidssectoren. Hierbij kan gedacht worden aan de vroegere bewegingsconsulenten die naar samenwerking zoeken tussen terreinen als onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en sport. De inspanning hiervoor moet leiden tot een meerwaarde, bijvoorbeeld het bereiken van nieuwe doelgroepen en andere sectoren. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat chronisch zieke mensen makkelijker deel kunnen nemen aan het sportaanbod van bestaande verenigingen.

* Het ondersteunen van talentontwikkeling. De schakel tussen de zogenaamde breedtesport en topsport is de talentontwikkeling. De provincie wil, door ondermeer het inschakelen van het Olympisch Steunpunt Noord Nederland, meer aandacht vestigen op dit terrein. De reden hiervan is ook omdat topsporters en talenten een positieve werking hebben op amateur-sporters;
* Het instellen van een evenementenfonds breedtesport. Voor het stimuleren van het organiseren van sportevenementen die zich richten op de breedtesport, zal een fonds beschikbaar zijn.

Overleg

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het sportaanbod in hun gemeente, is de sportnota in overleg met de gemeenten opgezet. Ook de sportbonden, vertegenwoordigers van de aanbieders van sport, zijn betrokken bij het tot stand komen van dit nieuwe beleid van de provincie.

Geld

De totale kosten van het voorstel voor de beleidsperiode van zes jaar bedragen ƒ4.800.000,-. De gemeente Groningen wordt niet als deelnemer beschouwd in dit traject omdat zij eerder aanspraak hebben gemaakt op middelen van het Ministerie van VWS (zij behoort tot de G25). Van de ƒ4,8 miljoen zal de provincie samen met de Groningse gemeenten (exclusief gemeente Groningen) de helft moeten opbrengen. Het Ministerie van VWS biedt de mogelijkheid de andere helft uit Rijksmiddelen te betalen.

Op jaarbasis betekent dit ƒ200.000,- van de provincie voor bovengenoemd traject. Omdat de mogelijkheid bestaat dat ook de gemeente Groningen een beroep wil doen op de provinciale bijdrage is het bedrag verhoogd tot ƒ280.000,-. Daarnaast wordt ƒ70.000,- gereserveerd voor het maken van nieuw beleid en het bieden van ondersteuning aan gemeenten bij projectaanvragen in de richting van VWS. Het uitwerken van deze structuur betekent voor de provincie dus een kostenpost van maximaal ƒ350.000,- per jaar.

De financiering is mede gebaseerd op de mogelijkheid voor gemeenten om individueel of gezamenlijk een beroep te doen op de gelden die beschikbaar zijn bij het Ministerie van VWS in het kader van de stimuleringsregeling breedtesport.

Procedure

Na de bespreking van deze conceptnota Sport in de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur op 19 januari, zal de provincie opnieuw overleggen met gemeenten en sportbonden om de uitwerkingen voor alle partijen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Daarnaast zal de provincie afstemming zoeken bij het ministerie van VWS. Het voorstel van de Provincie Groningen sluit namelijk erg nauw aan bij het breedtesportbeleid van het Ministerie. Daarnaast zal de provincie een coördinerende rol vervullen bij de aanvraag van projectgelden door gemeenten bij VWS.

Ook sportaanbieders van Groningen zal gevraagd worden of dit voorstel aansluit bij de wensen. Als laatste zal gekeken worden welke ondersteuning van wie verwacht wordt. Hierbij zijn instellingen als SPRONG en de Groninger Sportraad betrokken.

Vaststelling van het nieuwe beleid zal uiteindelijk in een vergadering van Provinciale Staten plaats vinden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Groningen, afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers, 050 - 316 41 39.

Deel: ' Lokale sport centraal in Groningse concept sportnota '
Lees ook