expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ/CPB: loondifferentiatie

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: cpb-persbericht
Nummer: 010
Datum: 22-06-1999

LOONDIFFERENTIATIE TUSSEN BEDRIJFSTAKKEN BEPERKT

In Nederland is de differentiatie in de loonontwikkeling tussen bedrijfstakken bescheiden. De onderlinge verschillen in beloningsniveau zijn bovendien gering in vergelijking met andere OESO-landen. Voorts hangt de mate van loondifferentiatie in Nederland af van de conjunctuur. Bij een opgaande conjunctuur is de loondifferentiatie geringer dan bij een neergaande conjunctuur.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Onderzoeksmemorandum no. 154 .Loondifferentiatie in Nederland na 1969; een sectorale invalshoek.. CPB-onderzoeker Henry van der Wiel analyseert in deze publicatie de mate van loondifferentiatie tussen bedrijfstakken na 1969. Zelfs na het akkoord van Wassenaar in 1982, waarbij de loonvorming meer op decentraal niveau gelegd werd, is de differentiatie in de ontwikkeling van de lonen tussen bedrijfstakken beperkt gebleven.

Loondifferentiatie is in principe een smeermiddel voor de arbeidsmarkt, dat een bijdrage kan leveren aan het verminderen van knelpunten tussen vraag en aanbod van arbeid. Gegeven de bestaande instituties en de ervaringen uit het verleden lijkt het minder waarschijnlijk dat via loondifferentiatie tussen bedrijfstakken een vermindering van knelpunten op de arbeidsmarkt tot stand zal komen. De loonvorming in Nederland wordt gekenmerkt door een aantal bedrijfstakken dat de toon zet. Andere bedrijfstakken volgen deze afspraken min of meer, ondanks bedrijfstakspecifieke ontwikkelingen als productiviteit. Als verschillen in productiviteitsstijging niet tot uiting komen in loondifferentiatie tussen bedrijfstakken, dan moet dit wel tot uiting komen in verschillen in de ontwikkeling van de afzetprijzen en/of de winstontwikkeling. Op lange termijn geldt in Nederland vooral het verband met de afzetprijzen. Een relatief sterke toename van de arbeidsproductiviteit in een bedrijfstak gaat gepaard met een relatief geringe stijging van de afzetprijzen.

Onderzoeksmemorandum 154, .Loondifferentiatie in Nederland na 1969: een sectorale invalshoek.
ISBN 90 5833 013 3, is te bestellen bij:

Hageman Verpakkers
Postbus 281
2700 AG Zoetermeer
Tel: 079 - 347 00 00
Fax: 079 - 347 00 45

Prijs: f 20,-

Inlichtingen bij: Henry van der Wiel, telefoon (070) 338 33 78 of bij Jacqueline Timmerhuis, telefoon (070) 338 34 77

22 jun 99 14:06

Deel: ' Loondifferentiatie tussen bedrijfstakken beperkt '
Lees ook