Productschap Zuivel


P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

LTO-Nederland in overleg met minister Apotheker (LNV)

Drastische prijsverlaging niet verstandig door gewijzigde markt

Drastische prijsverlagingen voor graan, rundvlees en melk in de Europese Unie zijn niet verstandig, nu de situatie op verschillende afzetmarkten in vergelijking met anderhalf jaar geleden grondig is gewijzigd.

De analyse, die ten grondslag ligt aan de voorstellen voor Agenda 2000, dateert inmiddels van anderhalf jaar geleden en valt niet te rijmen met bijvoorbeeld de huidige prijs op de graanmarkt, die tussentijds met een derde is gedaald.

In een overleg met minister H.H. Apotheker (LNV) op maandagmiddag 1 februari in Den Haag heeft LTO-Nederland er op aangedrongen om in de onderhandelingen enkele maatregelen te betrekken, die ertoe bijdragen dat de productie-omvang beter in de hand wordt gehouden. De voorstellen om de prijzen voor zware marktordeningsproducten te verlagen (voor zuivel -15%, voor akkerbouw -20% en voor rundvlees
-30%) liggen nog steeds op tafel (Agenda 2000). Daar tegenover stelt Brussel premies in het vooruitzicht, die de prijsdaling bij lange na niet compenseren. LTO-Nederland is beducht voor de gevolgen, die de EU-besluiten zullen hebben voor de inkomens van de boeren.

De besluitvorming over Agenda 2000 staat onder grote druk omdat een meerderheid van Europese landen, waaronder Nederland, niet accepteert dat de uitgaven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verder stijgen. Als de voorstellen van de Commissie ongewijzigd worden overgenomen, is dit de eerst komende jaren wél het geval. LTO-Nederland pleit er voor om de prijsverlaging nu te beperken en het braak-percentage voor de akkerbouw te verhogen. Ook het voorstel om de Europese boeren 2% meer melk te laten produceren, kan wat LTO-Nederland betreft worden geschrapt.

Minister Apotheker vindt met LTO-Nederland dat geen sprake kan zijn van aflopende premies. Aanpassing van de voorstellen is echter, gezien de ‘nul-groei’ van de EU-uitgaven, onontkoombaar. LTO-Nederland is er beducht voor om de zuivel geheel buiten het pakket Agenda 2000 te houden, zoals de Fransen hebben voorgesteld. Wanneer de discussie, mede onder invloed van het dan lopende wereldhandelsoverleg (WTO-ronde) dan opnieuw wordt gevoerd, zouden de klappen voor de melkveehouders wel eens veel harder kunnen aankomen. Het is de bedoeling dat eind februari wordt besloten over Agenda 2000. Voor die tijd wil minister Apotheker hierover opnieuw overleg met LTO-Nederland.

LTO-Nederland zal deelnemen in een stuurgroep, die het functioneren van het
I & R-systeem (Identificatie en Registratie) voor runderen gaat bekijken. Dat is afgesproken met staatssecretaris G. Faber. De problemen met het systeem zitten in het niet of onvoldoende afmelden van dieren bij export, slacht, destructie, terwijl ook veehouders soms te laat melden. LTO-Nederland heeft een en ander op een rij gezet en wil dat haast wordt gemaakt met verbetering van het I & R-systeem.

De staatssecretaris is het hiermee eens en wil dat tevens grondig wordt gekeken naar de structuur van de regeling en wie voor welke activiteiten verantwoordelijk is. Volgens haar zit een en ander veel te ingewikkeld in elkaar en is een heldere communicatiestructuur noodzakelijk. De eindverantwoordelijkheid voor het systeem behoort volgens Faber thuis bij het Ministerie van LNV.

Het Ministerie van LNV gaat met LTO-Nederland praten over een reeks knelgevallen, die niet onder de bestaande waterschaderegeling (70/30%) vallen, maar die door bijzondere omstandigheden te maken hebben met relatief zeer hoge schades. LTO had voorgesteld om het eigen risico af te toppen: alleen bedrijven met schade, die hoger is dan 20% van hun jaarlijkse omzet, zouden voor schadevergoeding in aanmerking komen. Minister Apotheker voelt hier niets voor, omdat volgens hem elke afwijking van de generieke schaderegeling nieuwe problemen oproept. Verdere individualisering van knelgevallen zou volgens hem bovendien op problemen in Brussel kunnen stuiten. De bewindsman zegde wel toe, dat in overleg tussen LTO en zijn departement zal worden bekeken of toch iets gedaan kan worden voor de zeer zware schadegevallen in met name de boomkwekerij en de bollenteelt.

Datum: 2 februari 1999
Nummer: 9904
Informatie: J.R. Luiten (070-3382721)

bijgewerkt op: 04 februari 1999 16:20

Deel: ' LTO Drastische prijsverlaging niet verstandig '
Lees ook