LTO Nederland

LTO dringt aan op uitstel verdere liberalisering energiemarkt

Liberalisering gasmarkt loopt uit de hand, tuinbouw onder grote druk

Dinsdag 18 februari 2003 - Het loopt met de liberalisering van de energiemarkt en met name gasmarkt voor de glastuinbouw uit de hand. Problemen spitsen zich toe op extreem hoge netkosten, fouten in meetgegevens en plaatsing van meetapparatuur. Energiebedrijven en netbeheerders kunnen de problemen niet aan, waardoor de druk op de tuinders alsmaar groter wordt. Er moet een doorbraak komen, anders dreigt de liberalisering geheel te ontsporen.

Deze noodkreet heeft LTO Nederland laten horen in een overleg met minister Cees Veerman (LNV) en staatssecretaris Jan Odink (LNV) vanmorgen in Den Haag. Het gaat de glastuinders onder meer om de extreem hoge kosten, die leveranciers en netbeheerders voor diensten toerekenen aan kleinverbruikers. Ook zijn veel gasmeters niet of te laat gemonteerd. Veel tuinders zitten te wachten op hun eindafrekening gasverbruik van vorig jaar, omdat exacte cijfers over hun energieverbruik ontbreken of fouten bevatten.
Het maken van teeltplannen wordt voor tuinders steeds lastiger, omdat ze hun energiekosten zelfs niet kunnen ramen. En koude (extensieve) teelten komen door de huidige gang van zaken in het gedrang.

Het plaatsen van nieuwe gasmeters blijft trouwens problemen geven. De energiebedrijven geven zelf al aan, dat het niet zal lukken om voor 1 januari a.s. alle nieuwe meters te plaatsen. LTO blijft aandringen op uitstel van verdere privatisering van de gasmarkt, zo maakte vakgroepvoorzitter Frans Hoogervorst (LTO Glastuinbouw) in het overleg duidelijk.
Minister Veerman kent de problematiek en zegde toe deze kwestie opnieuw onder aandacht van staatssecretaris Wijn (EZ) te zullen brengen.

LTO AquaPol
De uitwerking en opzet van LTO AquaPol (de onderlinge verzekering voor gewasschade bij extreme neerslag) is nagenoeg afgerond, zo bleek in het gesprek. Wachten is nog op formele goedkeuring van Brussel en de Pensioen & Verzekeringskamer. Alles is er op gericht dat de verzekering zo spoedig mogelijk start gaat en telers zich in de loop van april kunnen aanmelden. Zij zullen de komende weken worden geïnformeerd over de verzekeringsvoorwaarden en de mogelijkheden om zich aan te melden.

Mid Term Review
In het overleg met Veerman en Odink is uitvoerig van gedachten gewisseld over de recente Brusselse voorstellen om het EU-landbouwbeleid grondig aan te passen (Mid Term Review). LTO maakt zich niet alleen zorgen over de inkomenseffecten van de voorgestelde hervorming, met name voor de melkveehouderij en ook - wegens verdringing - voor de akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Vooral de richting van het politieke debat over prijsdalingen (afbraak eerste pijler: steeds dalende prijzen die gedeeltelijke worden gecompenseerd in de vorm van inkomenstoeslagen) en de overschatte betekenis voor land- en tuinbouw van het plattelandbeleid (tweede pijler: groene diensten, natuur, landschap e.d.) zit LTO dwars. De kans groeit dat aan de ene kant het gemeenschappelijke landbouwbeleid vrijwel geheel wordt uitgekleed en dat agrarische ondernemers van het plattelandsbeleid op de langere termijn niet veel te verwachten hebben.
Minister Veerman zei dat wordt gestudeerd op de uitwerking en effecten van de hervormingsvoorstellen. Het gat hierbij zowel om de in het vooruitzicht gestelde compensatie voor prijsdaling, als om een vergoeding voor boeren als beheerder van het platteland en leverancier van groene diensten. Hoe dan ook is het volgens hem van belang dat maatschappelijke steun wordt gemobiliseerd voor de fundamentele meerwaarden, die boeren en tuinders leveren aan het behoud van een vitaal landelijk gebied.

Kaderrichtlijn Water
LTO heeft de afgelopen maanden haar bezorgdheid geuit over de gevolgen voor land- en tuinbouw van een nieuwe Brusselse richtlijn, namelijk de Kaderrichtlijn Water. In het kader van deze richtlijn zullen zeer hoge kwaliteitsdoelen worden gesteld voor het oppervlaktewater en het grondwater. Deskundigen gaan er vanuit dat het zal gaan om de geldende MTR-normen (Maximale Toelating Risico), die nu in verschillende watersystemen lang niet worden gehaald.

Minister Veerman zei dat zijn departement bezig is met onderzoek naar ambities en gevolgen van de richtlijn. Ook LTO vindt het zeer belangrijk dat zo vlot mogelijk een beeld ontstaat van gevolgen van de richtlijn. Voor eind 2004 zal Nederland moeten beslissen over de te hanteren ecologisch doelen. De uiteindelijke doelen moeten uiterlijk 2015 worden gerealiseerd.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voor de kaderrichtlijn het voortouw. LTO vindt dat het debat over de richtlijn niet mag verzanden in een technische discussie. Waar het om gaat is dat tijdig zicht bestaat op welke maatregelen straks nodig zijn en hoe Nederland met de Kaderrichtlijn Water wenst om te gaan.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO Nederland)

Deel: ' LTO dringt aan op uitstel verdere liberalisering energiemarkt '
Lees ook