P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773,2502 LT Den Haag Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag Bankrekening :35.76.06.760 Telefoon : 070-3382700 Fax :070 3382811

Landbouworganisatie blijft hameren op opkoopregeling

LTO-Nederland: gemengde gevoelens na mestdebat

LTO-Nederland houdt zeer gemengde gevoelens over aan het Tweede Kameroverleg van vanmiddag over het mestplan van de ministers Brinkhorst (LNV) en Pronk (VROM). Er moet worden voldaan aan de EU-Nitraatrichtlijn, maar dit mag niet leiden tot maatregelen die voor veehouders in de praktijk onuitvoerbaar zijn.

Er dreigt de komende jaren een chaos te ontstaan op de mestmarkt. Door een opeenstapeling van maatregelen is die dreiging ook na het Kamerdebat niet weggenomen. Ook is nog onzeker of er een opkoopregeling komt.

De Kamer heeft wel een duidelijke aanzet gegeven om de plannen op onderdelen bij te stellen en beter haalbaar te maken. Dit zegt de land- en tuinbouwbouworganisatie LTO-Nederland in een eerste reactie op het mestdebat van vanmiddag in de Tweede Kamer. ,,Het gaat ons niet bij voorbaat om uitstel, maar om reëel perspectief dat ondernemers wordt geboden om te kúnnen overleven'', zei na afloop LTO-bestuurder Anton Vermeer, verantwoordelijk voor het mestdossier. Hij toonde zich teleurgesteld, daar beide bewindslieden amper ruimte bieden voor bijstelling van het mestbeleid.

Bij de verdere uitwerking van de plannen en de normen (mestaanvoer en toegestane mineralenverliezen) zal volgens Vermeer meer ruimte gemaakt moeten worden. Door meerdere maatregelen tegelijk in te voeren kunnen veehouders geen kant op en dreigt voor velen een koude sanering. De wens van de Kamer om het sociale gehalte van de plannen meer inhoud te geven, noemde hij niet meer dan gerechtvaardigd.

Het debat biedt volgens de LTO weliswaar een aantal aanknopingspunten voor nader overleg tussen de bewindslieden en het bedrijfsleven. Veel zal afhangen van de bereidheid van beide ministers om tot een praktische uitvoering te komen. Het overleg moet er toe leiden dat vele veehouders werkelijk kansen krijgen om de aangekondigde maatregelen uit te voeren.

Zo zijn betere mogelijkheden om mest af te zetten in de akkerbouw essentieel voor de overlevingskansen van duizenden bedrijven. Akkerbouwers moeten hierbij meer zekerheid krijgen dat zij als afnemers van dierlijke mest later niet worden geconfronteerd met hoge heffingen.

De landbouworganisatie blijft hameren op de noodzaak van een opkoopregeling. Pleidooien in het debat voor zo'n opkoopregeling noemt LTO hoopvol voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf. Naast het sociale karakter van zo'n regeling kan deze milieuwinst opleveren, omdat minder druk ontstaat op de mestmarkt. Een beter evenwicht op de mestafzet is een voorwaarde, wil van de mestmaatregelen in de praktijk iets terechtkomen.

Volgens LTO-Nederland onderschat politiek Den Haag de geweldige bureaucratie, die met het mestbeleid gepaard gaat en de uitwerking ervan in de praktijk.

Datum


07 oktober 1999

Nummer


P9959

Informatie


ing. A.J.A.M. Vermeer (013-5836583), ir. C. Wierda (070-3382739) en J.R. Luiten 070-3382721)

Deel: ' LTO-Nederland gemengde gevoelens na mestdebat '
Lees ook