LTO Nederland

LTO-Nederland in eerste reactie op Regeerakkoord

Wel ruimte voor nieuw beleid, maar financieel te mager

Vrijdag 5 juli 2002 - LTO-Nederland ziet in het regeerakkoord wel een koerswending en ruimte voor nieuw beleid, maar vindt daarvan te weinig concrete maatregelen terug. Zo wordt onvoldoende gedaan om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te verbeteren om uit het economisch dal te komen. De bedrijfsresultaten staan in meerdere sectoren onder grote druk, maar hét middel lastenverlichting ontbreekt.
Positief noemt LTO de keuze om met het overheidsbeleid meer aansluiting te zoeken bij de Europese Unie en de lijn 'Nederland-gidsland' los te laten. Ook noemt de agrarische ondernemersorganisatie het belangrijk dat het nieuwe kabinet werk gaat maken van de uit de hand gelopen administratieve lasten van de land- en tuinbouw.

In het akkoord wordt de strakke budgettaire lijn voor het EU-markt- en prijsbeleid doorgetrokken: de inkomenssteun voor boeren in toekomstige lidstaten wordt gekoppeld aan het uitkleden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Brusselse stimulansen voor meer natuur- en landschapsbeheer op bedrijven zal per saldo leiden tot nieuwe bezuinigingen, waardoor de druk op grondgebonden landbouw (akkerbouw, rundveehouderij) verder zal toenemen.

Op het besluit om als overheid te bezuinigen op uitgaven voor aankoop van landbouw- gronden en te kiezen voor agrarisch natuurbeheer in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur reageert LTO positief. Bij toepassing van het beginsel 'natuurcompensatie' dient ook de weg van agrarisch natuur- en landschapsbeheer te worden gekozen. Maar voor de aangekondigde uitbreiding van agrarisch natuurbeheer wordt echter geen extra geld uitgetrokken, nadat de overheid juist op dat gebied de afgelopen jaren achter de markt heeft aan gelopen en ondernemers op hun geld liet wachten.

De aanpassing in beleid door - met het oog op de concurrentieverhoudingen - te kiezen voor gelijke uitgangspunten van regelgeving in Europa zou kunnen leiden tot meer ruimte op meerder dossiers (o.m. milieu, dierenwelzijn). LTO blijft gaan voor vernieuwing in de land- en tuinbouw en is er niet voor om allerlei maatregelen terug te draaien. Maar de agrarische ondernemersorganisatie vindt wel dat iets gedaan moet worden aan regels, als gevolg waarvan producenten in ons land in een nadelige concurrentiepositie verkeren. Dat het nieuwe kabinet weinig heil verwacht van nog meer regels juicht LTO toe. Juist door een stimulerend beleid zullen ondernemers eerder worden geprikkeld om aanpassingen op hun bedrijven door te voeren.

Een decentralisatie van beleid (meer speelruimte voor provincies en gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening) mag er niet toe leiden dat het landelijk gebied speelbal wordt van andere belangen. De gewenste verbetering van woon- en leefklimaat in steden en dorpen dient hand in hand te gaan met een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied; juist nu zijn nieuwe impulsen nodig om daar evenwicht in te krijgen.

Nadere informatie: afdeling Communictie (tel. 070-3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' LTO-Nederland in eerste reactie op Regeerakkoord '
Lees ook