Arbeid: Voortgang CAO-onderhandelingen

Sinds het begin van dit jaar is LTO-Nederland gezamenlijk met andere werkgeversorganisaties in de agrarische sector in overleg met de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond over de herschikking van de CAOs en de vormgeving van een Raam-CAO. Een moeilijk punt daarbij is ook de werkingssfeer van de CAOs geweest.

Na moeizaam onderhandelen is er in ieder geval overeenstemming bereikt over de indeling naar de volgende CAOs: glastuinbouw, veehouderij (dierhouderij) en paddestoelen. Daarnaast komt er een CAO voor de Open teelten, waaronder in ieder geval de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de fruitteelt komen te vallen. Op dit moment is het niet duidelijk of ook de bloembollenteelt en de boomkwekerij daaronder zullen vallen. Er bestaat geen overeenstemming met de werknemersorganisaties op dit punt. Er zal ook een nieuwe CAO voor de Bloembollenhandel komen, omdat de handel door de jaren heen steeds meer een zelfstandige activiteit is geworden.

LTO-Nederland en de werknemersorganisaties zijn afgestapt van het idee van een Raam-CAO die als basis zou gelden voor de CAOs in de sectoren. De reden hiervoor is dat het erg ingewikkeld is om de bepalingen van de Raam-CAO af te stemmen op de toekomstige ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de sectoren. Dit bemoeilijkt ook het vragen van een algemeen verbindendverklaring aan de minister van SoZaWe, omdat bijvoorbeeld de looptijden van de CAOs kunnen (gaan) verschillen.

In plaats van een Raam-CAO wordt er door de partijen gewerkt aan Centrale CAO-bepalingen die onderdeel dienen uit te maken van de nieuwe sector CAOs. De moeilijke onderwerpen (zoals urenconcept, verruiming van de bedrijfs- en arbeidstijden, e.d.) komen daarin niet terug, maar zijn verwezen naar het CAO-overleg in de sectoren. De verwachting is dat deze bepalingen eind juli kunnen worden voorgelegd aan de sectoren en de besturen van de betrokken organisaties. Na instemming kunnen de eigenlijke CAO-onderhandelingen in de sectoren gaan plaatsvinden: in de meeste sectoren per (eind) augustus.

Uitzondering op dit scenario is de sector paddestoelen. Daar heeft al drie keer overleg plaatsgevonden, maar partijen hebben elkaar nog niet kunnen vinden. Het hoofdkernpunt is dat partijen het niet eens kunnen worden over de loonstijging. Het overleg is opgeschort tot begin september.

De lonen, met uitzondering van het wettelijk minimumloon, zijn daarom per 1 juli niet verhoogd. Mochten werkgevers toch iets in die sfeer willen doen, dan wordt geadviseerd dat bij wijze van voorschot te doen, zodat verrekening kan plaatsvinden. Belangrijk daarbij is het dat dit ook schriftelijk aan de werknemer kenbaar wordt gemaakt dat het een voorschot betreft.

Deel: ' LTO-Nederland over de voortgang van CAO-onderhandelingen '
Lees ook