NIBRALustrum studiedag: 'Over de Grenzen van Brandveiligheid'

Het Nationaal Centrum voor Preven-tie houdt op 12 oktober een studiedag met als thema: 'Over de Grenzen van Brandveilig-heid'. De studiedag vindt plaats in theater 't Spant in Bus-sum. Er wordt aan-dacht besteed aan de fysieke grenzen van brandveilig-heid (zoals brandwanden), maar ook aan de grenzen van de mogelijkhe-den voor de brandweer bij repressie. Boven-dien biedt het programma een kijkje 'over de grenzen' van Nederland: een internationale blik op brandvei-ligheid.

Programma
Bouwmaterialen trekken zich bij brand niets aan van landsgrenzen. Toch zijn de brandtesten in alle Europese landen verschillend. Binnenkort komt daaraan een einde, want na een lang Europees normalisatieproces zullen de grenzen voor de brandproeven binnen Europa verdwijnen. Als directe deelnemer in het proces zal Rudolf van Mierlo (Centrum voor Brandveiligheid TNO) vertellen wanneer en hoe dat zal gebeuren. Grenzen die zeker niet mogen verdwijnen, vormen de wanden om een brand-compartiment. Ze moeten voorkomen dat een brand onbeheersbare vormen aanneemt. En ze kunnen materiële schade beperken. Een goede constructie vormt daarvoor een voorwaarde en bij de moderne bouwwijzen bestaat daarover soms verschil van inzicht. Specialist op het gebied van brand en constructies Ralph Hamerlinck (Staalbouw Instituut) zal ingaan op de constructieve aspec-ten die moeten zorgen dat brandwerende scheidingswanden echt kunnen functio-neren. Vanuit de praktijk van de herverzekeraar zal Peter Huizinga (SwissRe) laten zien welke enorme financiële gevolgen een slechte brandcompartimente-ring kan hebben. Het werkterrein van grote industriële verzekeraars kent nauwelijks grenzen. Vandaar dat Willem van der Meij (Allianz Risk Consultants) goed in staat is om zich een beeld te vormen over hoe het er in de rest van de wereld aan toe gaat. Zoals op het gebied van brandbestrijding of meer in het algemeen op het gebied van de brandbeveiliging. Het vormt een goede aanloop naar de vraag hoe het gesteld is met de grenzen van de brandbestrijder. Vanuit de achtergrond van een steeds meer Europees georidnteerd trainingsinstituut gaat Lourens de Groot (RISC Fire & Safety) in op de belangrijke rol die een goede en realistische trai-ning hierbij speelt. Frans Steur (IFEX) zal vertellen over de door hem ontwikkel-de impulsblustechniek, die het mogelijk maakt om ook moeilijke branden aan te vallen. Of een binnenaanval onder alle omstandigheden veilig kan gebeuren en of brandrepressie door mensen altijd tot de mogelijkheden behoort, vormt het onderwerp voor Ynso Suurenbroek (Brandweer Hengelo). En mochten we hierna denken dat de grenzen van de brandveiligheid definitief zijn verlegd, dan is er Jop Groeneweg (Universiteit Leiden) om ons ter afsluiting op indringende wijze met de neus op de realiteit te drukken.

Deelname
Deze combinatie van invalshoeken op de grenzen van brandveiligheid maakt de studiedag interessant voor brandweer, verzekeraars, makelaars, brandscha-de-experts, preventie-adviseurs, architecten, beveiligingsbedrijven, bouwonder-nemers en anderen die vakmatig betrokken zijn bij brandveiligheid en -beveili-ging. Deelname aan de studiedag 'Over de Grenzen van Brandveiligheid' kost f195,- per persoon (excl. BTW) inclusief lunch en uitgebreide syllabus. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Nationaal Centrum voor Preven-tie, Boudewijn Uppelschoten, tel. (030) 229 60 21.

Deel: ' Lustrum studiedag 'Over de Grenzen van Brandveiligheid' '
Lees ook