Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)

NIGZ: Maak speciale kassa voor alcohol in supermarkt

Woerden, 2 juni 2006 -- Om een striktere naleving en handhaving van de leeftijdsgrenzen omtrent alcohol en jongeren te bevorderen, moeten betrokken partijen hun rol pakken. Supermarkten kunnen bijvoorbeeld speciale kassa's inrichten waar drank moet worden afgerekend.

Uit een onlangs in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit uitgevoerd onderzoek blijkt dat het 90% van de jongeren onder de strafbare leeftijdsgrens lukt om aan drank te komen. Het Centraal Bureau Levensmiddelen heeft deze week laten weten meer aan voorlichting aan het personeel te gaan doen. Daarnaast roept het NIGZ ook de supermarkten op meer inspanningen te plegen bij de naleving van de leeftijdsgrenzen. Dat kan bijvoorbeeld door speciale kassa's voor alcohol. Deze kassa's kunnen voor iedereen herkenbaar zijn en bemand worden door caissières die gemiddeld wat ouder zijn en een speciale training hebben gehad.

Samenhangend pakket aan maatregelen
Het NIGZ wil dat de naleving van de leeftijdsgrenzen wordt bevorderd. In de eerste plaats de door minister Hoogervorst voorgestelde maatregelen: het strafbaar stellen van jongeren zelf voor het in bezit hebben van alcohol onder de leeftijdsgrens, het ophogen van de leeftijdsgrenzen, het overbrengen van de verkoop van de mixdrankjes van de slijter naar de supermarkt. Belangrijk hierbij is dat voor deze maatregelen draagvlak lijkt te bestaan onder jongeren zelf. Uit de Beverage Monitor 2006, een representatief panelonderzoek onder 487 jongeren, blijkt dat een meerderheid van de jongeren van 19 tot 22 jaar deze drie maatregelen ondersteunt. Wat betreft het opleggen van een boete aan de jongere zelf denkt ook een meerderheid van de jongeren van 15 en 16 jaar dat dit werkt.

Ook pleit het NIGZ voor een striktere uitvoering van de voorschriften uit de Drank- en Horecawet, met name wat betreft het vergunningenbeleid ten aanzien van sportkantines en jeugdsociëteiten. Het NIGZ is verheugd dat de minister voor dit jaar nog 2 miljoen euro beschikbaar stelt ten behoeve van opvoedingsondersteuning met betrekking tot alcohgol en jongeren. Het Trimbos-instituut en het NIGZ werken op dit moment voorstellen uit om hieraan invulling te geven. Zonder striktere naleving en handhaving van de leeftijdsgrenzen zullen voorlichting en opvoedingsondersteuning echter onvoldoende effect sorteren. Het NIGZ is daarom voorstander van een samenhangend pakket aan maatregelen ter beteugeling van de alcoholproblematiek onder jeugdigen.

Ieders eigen rol
Begin volgende week verschijnt een rapport van de werkgroep Alcohol en Jongeren waarin activiteiten op een rij staan die betrokken partijen - ieder vanuit zijn of haar eigen rol of positie - de komende jaren zullen uitvoeren om uit te dragen dat het niet normaal is om voor je 16e te drinken. In de werkgroep Alcohol en Jongeren zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: NIGZ (voorzitter), Trimbos-instituut, STIVA, Koninklijk Horeca Nederland, ministerie van Justitie en VWS.

Deel: ' 'Maak speciale kassa voor alcohol in supermarkt' '
Lees ook