Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 19 juni 2002

Maak van Sevilla geen Top van de Angst


De agenda van de Eurotop van Sevilla is onder druk van een aantal landen zowat volledig in het kader gesteld van de strijd tegen de illegale migratie. Terecht is er de voorbije weken door heel wat NGO's geprotesteerd tegen de manier waarop enkele landen een snelle koerswijziging van het EU-beleid willen doorduwen. De Groenen maken zich ernstig zorgen over de afloop van de Top van Sevilla. We vrezen dat door een eenzijdige aandacht voor de 'illegale migratie' de EU zich nog meer op zichzelf zal terugplooien en minder oog zal hebben voor de individuele mensenrechten en de mondiale rechtvaardigheid. Agalev is ondertussen verheugd dat de Belgische regering de voorbije dagen politiek tegengas heeft gegeven en heeft gepleit voor een grotere politieke aandacht voor de redenen waarom mensen uit hun land weg willen. Agalev roept de Belgische delegatie in Sevilla op om in deze lijn verder te gaan, en ertoe bij te dragen dat Sevilla niet de geschiedenis zal ingaan als de Top van de Angst. Er zijn voldoende aanknopingspunten om van deze Top een ander politiek signaal te doen uitgaan:


· De manier waarop sommigen proberen het geven van ontwikkelingshulp afhankelijk te maken van de bereidheid van landen in het Zuiden om harder op te treden tegen illegale migratie is schokkend. Er is integendeel nood aan een duidelijker engagement van de landen van de EU om effectief meer middelen te geven aan ontwikkelingshulp. Zo kunnen de oorzaken van mondiaal onrecht aangepakt worden.

· Er wordt op een zeer eenzijdige manier gepraat over 'asielzoekers' en 'illegale migratie'. Door sommigen wordt blijkbaar die begripsverwarring bewust gezocht. Het is essentieel dat enerzijds het asielrecht onverkort blijft gelden, met volledig respect voor de internationale verdragen daaromtrent. Anderzijds herhalen we dat het dringend tijd wordt dat de EU werk maakt van een migratiebeleid, waarin ook ruimer plaats is voor legale vormen van migratie, dus ook voor arbeidsmigratie. Het is zorgwekkend dat blijkbaar geen enkele Europese regeringsleider dat debat nog durft voeren, terwijl net daar een sleutel ligt om echt iets te doen aan de uitwassen van de illegale migratie (b.v. de mensenhandel). Wij begroeten de hernieuwde oproep van Commissievoorzitter Prodi in dit dossier. Agalev heeft voor dit dossier concrete voorstellen uitgewerkt. Gezien de voortdurende escalatie van het conflict in het Midden-Oosten zijn nieuwe politieke initiatieven van de EU nodig. Via een internationale vredesconferentie dient de oprichting van een Palestijnse staat snel op tafel te komen. Agalev blijft ook voorstander van het bijeenroepen van de Associatieraad EU-Israël.

· Na het ontgoochelende resultaat van de voorbereidende conferentie voor de Top van Johannesburg (in Bali) is er dringend nood aan nieuwe internationale initiatieven om het onderhandelingsproces weer op gang te trekken en zo Johannesburg nog te redden. De EU kan en moet hierin een sleutelrol spelen. Een mondiaal programma voor ecologische rechtvaardigheid, dat het resultaat zou moeten zijn van Johannesburg, kan immers echt inspelen op de oorzaken waardoor zoveel mensen hun land willen ontvluchten: armoede en ecologische degradatie.
Leen Laenens,
Fauzaya Talhaoui,
Volksvertegenwoordigers

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Maak van Sevilla geen Top van de Angst '
Lees ook