LTO Nederland

Maarsingh: 'Aanpak knelpunten gewasbescherming wekt vertrouwen'

Telers blij met redding uienteelt

Dinsdag 30 juli 2002 - Uientelers zijn blij dat minister Veerman van LNV de mogelijkheid biedt hun teelt voor de rest van het seizoen te redden. Telers zullen direct de nu weer toegelaten middelen inzetten om de aantasting van het gewas door valse meeldauw aan te pakken. De schimmelziekte heeft al tot een flinke opbrengstderving geleid. Het is redden wat er nog te redden valt, zegt Aike Maarsingh, voorzitter van de vakgroep LTO Akkerbouw.
Veerman maakte gisteren in de Staatscourant bekend voor de rest van het teeltseizoen van uien een toelating te verstrekken voor twee fungiciden. Daarvoor gebruikt de minister op verzoek van LTO Nederland calamiteitenartikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet. Veerman ziet aanleiding voor de hernieuwde toelating, omdat de middelen tijdens het seizoen op juridische gronden de toelating verloren. Maarsingh is tevreden met de voortvarende aanpak van de problematiek door de minister, die daarin wordt gesteund door de nieuwe Tweede Kamer. Veerman geeft in een brief aan de Kamer aan echte knelpunten in de toelating van middelen op te willen lossen en de wetgeving aan te passen. Ook vindt LTO het een goede zaak dat het nieuwe kabinet erkent dat de middelenproblematiek het draagvlak voor het gewasbeschermingbeleid ernstig verstoort. Het kabinet wil in het najaar afspraken maken met alle betrokken partijen.

Maarsingh: Het wekt vertrouwen dat het nieuwe kabinet de huidige impasse wil doorbreken. Telers hebben behoefte aan een eerlijke concurrentiepositie en dus aan een geharmoniseerd beleid binnen de EU. Immers, in omringende landen zijn deze middelen wel beschikbaar. We willen voorkomen dat gewassen niet meer in Nederland kunnen worden geteeld, zoals nu met de uienteelt dreigde te gebeuren. LTO is bereid met de overheid afspraken te maken die zowel het belang van de telers als het milieubelang dienen.

De actieve stoffen mancozeb en metalaxyl-m zijn onder strikte voorwaarden (90% driftreducerende doppen én spuitvrije zones) weer te gebruiken. Metalaxyl-m doodt de schimmel (curatieve werking), mancozeb heeft een beschermende (preventieve) werking. Telers die gebruik maken van bestaande voorraden met oude etiketten dienen wél in het bezit te zijn van de juiste etikettekst. Deze is te vinden op www.lto.nl.

Nadere informatie: afdeling Communicatie (tel. 070 3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO Nederland)

Deel: ' Maarsingh 'Aanpak knelpunten gewasbescherming wekt vertrouwen' '
Lees ook