Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.189
Datum: 25 augustus 1999

B en W van Maassluis presenteren een sluitende Begroting 2000

In de Voorjaarsnota 1999 werd het al aangekondigd: er komt een sluitende begroting voor het jaar 2000!. En dat is gelukt. Het college presenteert de Gemeentebegroting met een voordelig saldo van f.
150.000,--. Dit stemt tot tevredenheid. Ook de vooruitzichten voor het jaar 2001 zijn gunstig, zij het gering. De jaren 2002 en 2003 laten echter een perspectief zien dat reden geeft tot enige ongerustheid. Daarom vindt het college het raadzamer op termijn met beperkte bezuinigingen rekening te houden. Financiële meevallers zullen als het aan het college ligt dan ook niet direct worden besteed maar worden gereserveerd voor de toekomst.

Het college is van plan om de koerswijziging die vorig jaar is ingezet het komende jaar door te zetten. Sociale activering, arbeidsmarkttoeleiding, het wegwerken van achterstanden in het onderwijs en het bevorderen van de werkgelegenheid blijven hierbij belangrijke uitgangspunten. Ook aan het opwaarderen van de functie van de binnenstad hecht het college veel waarde. In het jaar 2000 hoopt het college besluiten te kunnen nemen over het project Balkon/Haven. Op korte termijn is ook de sanering van de laatste grote verontreinigde bodemlocatie (Noord-Nieuwelandse Polder-Zuid) te verwachten. Met ingang van 2000 zal in fasen tariefdifferentiatie voor de reinigingsrechten worden ingevoerd. Dit betekent dat eenpersoonshuishoudens minder zullen gaan betalen voor het huishoudelijk afval en de meerpersoonshuishoudens meer; uiteindelijk zal het tariefverschil op jaarbasis ongeveer f. 80,-- bedragen.

Andere procedure
Het gehele traject van behandeling neemt ruim twee maanden in beslag. De procedure begint met de behandeling van de gemeentebegroting in de diverse raadscommissies en eindigt met de mondelinge behandeling in de gemeenteraad op dinsdag 2 november 1999 om 19.00 uur. Het voorlezen van de algemene beschouwingen door de diverse fracties en de beantwoording daarvan door burgemeester en wethouders komt te vervallen. Dit gedeelte wordt deze keer schriftelijk afgehandeld. De slotbehandeling van de begroting kan dan op één avond mondeling worden afgerond.

Reacties van het publiek
Binnen het traject van afhandelen zijn er verschillende momenten waarop het publiek zowel schriftelijk als mondeling op de Gemeentebegroting kan reageren.

Tot 20 oktober kan schriftelijk worden gereageerd. Alle reacties worden doorgezonden naar de leden van de raad. Reacties die vóór woensdag 15 september 1999 binnenkomen, kunnen door de raadsleden in hun overwegingen worden meegenomen bij de behandeling in de commissievergaderingen.
Reacties die binnenkomen tussen 15 september en 20 oktober 1999 kunnen alleen nog door de raadsleden ter harte worden genomen bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad.

De commissievergaderingen worden gehouden op:
* woensdag 22 september 1999 Sociale zaken c.a.
* donderdag 23 september 1999 Onderwijs c.a.
* maandag 27 september 1999 Algemene en Bestuurszaken
* dinsdag 28 september 1999 Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling c.a.

* woensdag 29 september 1999 Milieu en Volksgezondheid c.a.
* donderdag 30 september 1999 Financiën c.a.

Tijdens de commissievergaderingen bestaat de mogelijkheid om in te spreken.

Informatiebijeenkomst voor het publiek Voorafgaand aan de behandeling van deze begroting zijn belangstellende inwoners van Maassluis om 17.00 uur van harte welkom in de raadzaal van het stadhuis. Burgemeester Sterkenburg geeft dan uitleg over de gemeentebegroting in het algemeen en wethouder financiën, Leny Wesenhagen, geeft nadere uitleg over de cijfers. Na de bijeenkomst staat voor de deelnemers een lichte maaltijd klaar. Wie daarvan gebruik wil maken wordt verzocht dit te melden via de afdeling voorlichting, telefoon 5931755 of 5931757. Aansluitend kan de behandeling van de gemeentebegroting 2000 worden bijgewoond in de raadszaal van het stadhuis in de Koningshoek.

Mededeling voor de pers:

U kunt een exemplaar van de Nota van Aanbieding ophalen bij de afdeling voorlichting.

Laatste wijziging: 25 August 1999

Deel: ' Maassluis Sluitende Begroting 2000 '
Lees ook