gemeente maastricht

105 veiligheidsbeleid maastricht

19 november 1999

veiligheidsbeleid maastricht richt zich op veilige woon-en leefomgeving, jeugd en geweld en horeca

het maastrichtse veiligheidsbeleid richt zich in de periode 2000-2004 op de programma's geweld en horeca, jeugd en veilige woon-en leefomgeving. binnen deze thema's worden tal van maatregelen voorgesteld om de veiligheid in de stad te vergroten. met de voorgestelde maatregelen wil de gemeente de onveiligheidsgevoelens en de slachtofferkans met zo'n 10% reduceren.
dit blijkt uit de nota 'veiligheidsrapportage 2000-2004', die 7 december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. de nota geeft een korte terugblik en een doorkijk naar de toekomst inzake het thema (on)veiligheid in maastricht.

uit peilingen blijkt dat de maastrichtenaar 'veilig kunnen leven' een van de belangrijkste beleidspunten vindt. het maastrichtse veiligheidsbeleid is een integraal plan dat nauw aansluit bij de plannen vanuit het rijk, de provincie, de politie en het openbaar ministerie. veilig kunnen leven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van al deze partijen maar waarin ook de burger zelf een cruciale rol speelt. de integraliteit van de plannen komt ook tot uitdrukking in het evenwicht tussen de verschillende schakels van de veiligheidsketen te weten; pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.

het deelprogramma veilige woon-en leefomgeving richt zich op delicten als inbraak, diefstal, overlast en vernielingen en op de onveiligheidsgevoelens. de gemeente wil in 2004 het aantal inbraken in woningen met 30% reduceren. een van de middelen hiertoe is om het project inbraakpreventie over heel maastricht uit te breiden. ook wil de gemeente het aantal stadswachten uitbreiden. extra aandacht is er voor de bestrijding van overlast in boschpoort, wyckerpoort en brusselsepoort en een deel van de binnenstad. de bestrijding van diefstallen van en uit auto's wordt gericht op scharn, wijckerpoort en delen van de binnenstad.
naast de genoemde buurten krijgen wittevrouwenveld, malberg en heugemerveld extra aandacht door de koppeling aan het grotestedenbeleid.

minder jeugdige criminelen is de doelstelling binnen het deelprogramma jeugd. hiervoor worden met name preventieve maatregelen genomen zoals het school-adoptieplan vanuit de politie. daarnaast worden succesvolle projecten gecontinueerd waaronder 'nee bedankt'en 'veilige school'. ook zullen de projecten die zijn opgenomen in het ontwikkelingsprogramma maastricht 2000 -2004 effect sorteren. het gaat dan om halt, netwerk 12-, marokkaanse jeugd, sluitende aanpak (allochtone )jongeren, youth at risk (bedoeld om jongeren, die zijn afgegleden weer een plek terug te laten verdienen in de samenleving) etcetera.

met de maatregelen in het programma geweld en horeca wil de gemeente het veiligheidsgevoel vergroten en het aantal inbraken, geweldsdelicten en overlast verminderen dan wel stabiliseren. aandachtspunten voor de verschillende partners daarin zijn: voor de horecasector; bewuster omgaan met risico's van bovenmatig alcoholgebruik. dat betekent geen drank aan minderjarigen en dronken personen, geen happy hour, adequate toegangscontroles, alertheid op drugs en wapens. voor de politie; zichtbaar aanwezig, aanspreekpunt voor horeca, toepassing voorstel wet wapens en munitie. voor het openbaar ministerie; afspraken over vervolgingsbeleid, lik op stuk beleid en handhaven van de 'norm'. voor de gemeente; meer lichtpunten in de stad, camerabewaking bij hotspots, verbetering inrichting openbare ruimte, onderzoek naar inzet borrel-nachtbus, controles op naleving afspraken, stroomlijning regelgeving op gebied van drugs, alcohol en prostitutie. daarnaast wil de gemeente het coffee-shopbeleid onder de loep nemen en daarbij de nieuwe ontwikkelingen waaronder de discussie over de legalisering van softdrugs betrekken. deze evaluatie wordt eind 2000 aan de gemeenteraad voorgelegd.
belangrijke ondersteunende thema's om de diverse doelstellingen te bereiken zijn invoering van het gebiedsgebonden politiewerk, de rol van de gemeentelijke toezichthouders en (verruiming van) de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.

indien alle maatregelen uitgevoerd worden is daarmee een bedrag gemoeid van zo'n 4 miljoen gulden over een periode van 5 jaren. op grond van prioriteiten zal de gemeenteraad ieder jaar de fasering van de maatregelen aangeven.

Deel: ' Maastricht stelt veiligheidsbeleid vast '
Lees ook