Gemeente Breda


MAATREGELEN IN SPORTSCHOOL VOLDOENDE

De eigenaar van sportschool 'Workout New Style' heeft voldoende maatregelen genomen om de risico's voor de gezondheid tijdens het sporten tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De maatregelen bleken nodig vanwege het uitdampen van gechloreerde koolwaterstoffen. Dit als gevolg van verontreiniging van zowel de grond als het grondwater op de locatie Allerheiligenweg en Bavelselaan. De laatste metingen geven aan er slechts gering verhoogde gehaltes van gechloreerde koolwaterstoffen in de ruimten zijn geconstateerd. Hiermee trekt de GGD haar eerdere het advies in om het sporten in de sportschool uit te stellen. De resultaten van het vervolgonderzoek worden in de derde week van januari verwacht. De betrokken eigenaren, de provincie Noord-Brabant en de gemeente overleggen over hoe en wanneer er wordt gesaneerd.

Bij metingen van de kwaliteit van de binnenlucht van sportschool 'Workout New Style' zijn in december verhoogde gehaltes aan gechloreerde koolwaterstoffen geconstateerd. Hierop gaf de GGD het advies het sporten in de ruimten uit te stellen tot resultaten van nieuwe metingen bekend waren.

De eigenaar van de sportschool heeft voor de Kerstdagen diverse maatregelen getroffen. Deze bestonden uit het optimaal ventileren, luchtafzuiging en het zorgen voor goede luchtdoorstroming. Er zijn ventilatieopeningen op vloerniveau aangebracht, de aanwezige installatie voor luchtafzuiging in de aerobicszaal is geoptimaliseerd en de verbindingsdeuren tussen de aerobicszaal en de fitnessruimte is geopend. De sportactiviteiten zijn zo min mogelijk belemmerd.

Nieuwe metingen zijn uitgevoerd tussen de Kerstdagen en 31 december. Deze hebben uitgewezen dat er nog slechts gering verhoogde gehaltes zijn gemeten. Op voorwaarde dat deze maatregelen gehandhaafd blijven, trekt de GGD haar advies van december in.

Intussen heeft het onderzoek naar de precieze grens van de verontreiniging aan de voorzijde van het gebouw, onder de openbare weg, plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden in de derde week van januari verwacht. De provincie Noord-Brabant, de gemeente en de eigenaren overleggen over hoe en wanneer wordt gesaneerd. De beslissing hierover wordt door de provincie genomen.

Uit historisch onderzoek bleek dat aan de Allerheiligenweg in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die tot bodemverontreiniging hebben kunnen leiden. Uit onderzoek dat in september 1999 plaatsvond, werd dat vermoeden bevestigd.

Breda, 3 januari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Maatregelen in verontreinigde sportschool Breda voldoende '
Lees ook