Provincie Groningen


Groningen, 9 februari 1999 Persbericht nr. 24

Waterschappen en Provincie Groningen werken aan maatregelen tegen wateroverlast

De waterschappen en de provincie Groningen zijn bezig met het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om de kans op wateroverlast zoals in oktober vorig jaar te verkleinen. De inspanningen zijn gericht op verbetering van de boezemkaden en de waterhuishouding.

Boezemkaden

Bij de ernstige wateroverlast in oktober 1998 zijn op een aantal plaatsen in de provincie Groningen de boezemkaden verhoogd en versterkt met zandzakken. Definitieve oplossingen voor deze zwakke plekken zijn in voorbereiding. Omstreeks mei kan naar verwachting worden begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Hoornse dijk. De zandzakken blijven daar tot die tijd liggen. Voordat de boezemkaden langs het Winschoterdiep kunnen worden verbeterd moet daar eerst een bodemtechnisch onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de opgetreden kwel door de kaden langs dit diep worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook de kade van het A.G. Wildervanckkanaal langs de Tussenklappenpolder meegenomen. Het onderzoek zal in maart of april klaar zijn. Daarna kunnen de benodigde maatregelen worden opgesteld en uitgevoerd. Op kritieke plaatsen blijven ook hier de zandzakken voorlopig liggen. Provincie en waterschappen werken daarnaast verder aan de verbetering van kaden langs de Eemskanaal-Dollardboezem.

Waterhuishouding

In oktober vorig jaar zijn enkele polders onder water gezet om overstroming van woonwijken te voorkomen. Dat heeft met name in de Tussenklappenpolder tot schade geleid. Provincie en waterschappen onderzoeken samen hoe schade in de toekomst kan worden beperkt. Nagegaan wordt onder meer welke gebieden het meest geschikt zijn om in noodsituaties als tijdelijke waterberging te dienen. Er zal ook worden onderzocht hoe het waterbeheer in de verdere toekomst moet worden uitgevoerd. Door de verwachte verandering van ons klimaat, de bodemdaling en de stijging van de zeespiegel zullen dan nog zwaardere eisen aan onze waterhuishouding worden gesteld. Bij het onlangs gestarte onderzoek - dat naar verwachting rond de zomer zal zijn afgerond - zijn ook de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat betrokken. Samen met de partners is inmiddels een plan van aanpak opgesteld.

Provinciaal omgevingsplan

De resultaten van het onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan het omgevingsplan van de provincie Groningen, het POP, dat momenteel in voorbereiding is. In dat plan worden keuzen gemaakt voor de toekomst van de provincie. Die keuzen wil de provincie mede in overleg met de bevolking maken. Dat geldt ook voor de toekomst van onze waterhuishouding en alles wat daarmee samenhangt.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, tel. 050 3164129

Deel: ' Maatregelen tegen wateroverlast in provincie Groningen '
Lees ook