Gemeente Emmen


---

Persbericht: Maatregelen voor sluitende begroting, 10 juni 2002

Gemeenteraad besluit 25 juni
College stelt voor aanvullende maatregelen te nemen om begroting 2003 sluitend te krijgen

Het college is bezig met de voorbereiding van de begroting 2003. De perspectiefnota, een tussenrapportage over de financiële stand van zaken van de gemeente Emmen, laat zien dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden om tot een sluitende begroting te komen. Voor een bedrag van 1,2 miljoen moet aanvullende dekking worden gevonden. Het college stelt daarom de gemeenteraad onder andere voor de al in het verleden vastgestelde, maar niet gerealiseerde taakstellingen, alsnog uit te voeren. Om voor de komende jaren een gezond perspectief te houden wordt 2003 benut voor heroriëntering en het uitzetten van nieuwe kaders ten behoeve van de ontwikkeling van Emmen.

Dit voorstel draagt bij aan een sluitend meerjarenperspectief 2003-2006. Bij ongewijzigd beleid kunnen de tekorten bij de gemeente Emmen in 2006 oplopen tot 4 miljoen euro. De afgelopen jaren is veel werk verzet wat geleid heeft tot nieuw beleid. Het voorstel is om het komende jaar tijd uit te trekken voor verdere implementatie van het nieuwe beleid en gezamenlijk nieuwe vertrekpunten vast te stellen voor de komende jaren. De raad besluit 25 juni over de collegevoorstellen.

Het college heeft tijdens intensief beraad besloten over een aantal zaken. Bij deze besluitvorming zijn de volgende uitgangspunten gewogen:

1. al dan niet realiseren van nog openstaande taakstellingen (inclusief het eventueel aangeven van vervangende besparingen,
2. het bepalen van de echt onontkoombare extra uitgaven,
3. het stellen van prioriteiten ten aanzien van nodig geachte beleidsintensiveringen,

4. het aangeven van aanvullende dekkingsmiddelen.

---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

Deel: ' Maatregelen voor sluitende begroting Emmen '
Lees ook