Provincie Groningen


Groningen, 16 november 1999 Persbericht nr. 235

De stand van zaken één jaar na dato

Maatregelen tegen wateroverlast in Groningen en Noord-Drenthe

Na het opruimen van de zandzakken en het leegpompen van ondergelopen polders zijn de waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe volop aan de slag gegaan met het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om de kans op wateroverlast zoals in oktober vorig jaar te verkleinen. De inspanningen zijn gericht op verbetering van de boezemkaden en de waterhuishouding. Het gaat hierbij om de gebieden in Groningen en Noord-Drenthe, die afwateren op de Waddenzee, de Eems en de Dollard.
De stuurgroep Water 2000+ met de Groningse gedeputeerde Jansen als voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden. Aan de stuurgroep nemen de beide provincies, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest, Eemszijlvest, Hunze en Aa en Dollardzijlvest deel.

Korte termijn

Boezemkaden

Tijdens de wateroverlast in oktober 1998 is een aantal zwakke plekken in boezemkaden aan het licht gekomen. De belangrijkste knelpunten zijn dit jaar aangepakt. Het gaat hierbij om de dijk langs het Winschoterdiep bij Winschoten en de Hoornse Dijk langs het Noord- Willemskanaal. Dit waren vorig jaar de meest kritieke plaatsen.

Het zuidelijke dijkvak langs het Winschoterdiep tussen de Kloosterbrug en de Beertsterbrug zal deze maand op hoogte en versterkt zijn. De kosten van de uitgevoerde maatregelen bedragen drie miljoen gulden en worden gedragen door de provincie Groningen, die deze dijk beheert. De gemeente Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Haren beheren samen de Hoornse Dijk. Het waterschap werkt hard om deze dijk tussen Haren en de Ketwich Verschuurbrug in de stad Groningen op hoogte te krijgen. Dat zal vóór 1 december het geval zijn, deels in de vorm van een tijdelijke voorziening. De kosten hiervan bedragen drie en een half miljoen gulden. In het verlengde daarvan heeft de gemeente Groningen de dijk langs de westelijke oever van het Noord-Willemskanaal tussen de Ketwich Verschuurbrug en de ringweg rond Groningen op hoogte gebracht. Daarmee was een half miljoen gulden gemoeid. Het waterschap Dollardzijlvest en de gemeente Pekela bekijken samen hoe de te lage kade langs het Pekelder Hoofddiep kan worden aangepast. Waterschap en gemeente bereiden inmiddels gezamenlijk een bestek voor ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

Provincies en waterschappen werken daarnaast verder aan de verbetering van boezemkaden langs andere delen van het Winschoterdiep en andere wateren. Op de bijgevoegde kaart is aangegeven welke delen van de boezemkaden dit jaar en de komende jaren worden aangepakt. Zo heeft de provincie Groningen de aanpassing van 28 kilometer kade langs het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal op de rol staan. Het voorbereidend grondmechanisch onderzoek daarvoor is gereed. Deze kade-aanpassing kost dertig miljoen gulden en kan van start gaan, zodra de financiering van dit bedrag rond is.

Calamiteitenplannen

De wijze, waarop het waterbeheer in buitengewone omstandigheden, zoals in oktober vorig jaar, wordt uitgevoerd, is vastgelegd in zogenaamde calamiteitenplannen. De waterschappen Noorderzijlvest, Eemszijlvest, Hunze en Aa en Dollardzijlvest en de Dienst Wegen en Kanalen van de provincie Groningen zijn bezig hun calamiteitenplannen aan te passen, o.a. met het oog op de millenniumproblematiek. Dat is vóór het eind van dit jaar gereed. Deze calamiteitenplannen zijn dan ook geïntegreerd in het model Crisismanagement Groningen, dat tijdens de wateroverlastsituatie vorig jaar is gehanteerd.

De waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe hebben verder concrete afspraken gemaakt voor het geval, dat er zich deze winter weer een wateroverlastsituatie voordoet. In eerste instantie zullen in zo'n geval stuwpeilen en polderpeilen zodanig worden verhoogd, dat de laagste delen van het gebied plas dras komen te staan. Is die maatregel niet voldoende, dan worden de stuwpeilen verder verhoogd en worden polderbemalingen gestopt, waardoor grotere delen van het gebied plas dras komen te staan. Als laatste wordt over gegaan tot het onder water zetten van een aantal polders.

De uitgevoerde kade-aanpassingen, het beschikbaar zijn van calamiteitenplannen en de gemaakte concrete afspraken over het waterbeheer in buitengewone omstandigheden hebben ertoe geleid, dat de waterschappen en de provincies goed op nieuwe wateroverlastsituaties zijn voorbereid.

Langere termijn

Boezemkaden

Provincies en waterschappen zullen ook op langere termijn doorgaan met het op hoogte brengen en versterken van boezemkaden, ondermeer als gevolg van nieuwe landelijke richtlijnen voor boezemkaden. Zo heeft de provincie Groningen plannen voor verdere kade-aanpassingen in het kader van de revitalisering van het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal. Met die kade-aanpassingen is een bedrag gemoeid van ca. vijftig miljoen gulden.

Waterhuishouding

De stuurgroep Water 2000+ heeft het Waterloopkundig Laboratorium Delft opdracht gegeven om samen met het adviesbureau Haskoning/Iwaco te onderzoeken welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om schade in perioden met wateroverlast te beperken. Dat onderzoek is in volle gang. Nagegaan wordt ondermeer welke gebieden in noodsituaties het best tijdelijk onder water kunnen worden gezet. De resultaten van het onderzoek zijn begin volgend jaar bekend. In het provinciale omgevingsplan van de provincie Groningen (het POP) worden vervolgens de gebieden aangewezen, waarin in noodsituaties water kan worden geborgen. Voordat Provinciale Staten het POP eind 2000 vaststellen, is er in de loop van 2000 inspraak mogelijk. Daarna kan begonnen worden met de inrichting van de waterbergingsgebieden.

Landelijk onderzoek

De stuurgroep Water 2000+ overlegt met de landelijke Commissie Onderzoek Waterbeheer 21e eeuw of Groningen en Noord-Drenthe kunnen dienen als proefgebied voor het landelijke onderzoek naar het waterbeheer in de komende eeuw. Bij dat onderzoek, dat onder leiding staat van staatssecretaris De Vries, is ook de oud-Groningse gedeputeerde Jaap van Dijk betrokken. De genoemde commissie onderzoekt hoe het waterbeheer in de verdere toekomst moet worden uitgevoerd. De verwachte verandering van ons klimaat, de bodemdaling en de stijging van de zeespiegel zullen in de toekomst zwaardere eisen aan de waterhuishouding stellen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Maatregelen wateroverlast Groningen en Noord-Drenthe '
Lees ook