College Bescherming Persoonsgegevens


10 maart 2003

Maatschappelijk debat over opslag communicatiegegevens noodzakelijk CBP en IViR publiceren boek `Verkeersgegevens'

In het kader van terrorismebestrijding doet zich in toenemende mate de vraag voor in hoeverre gegevens over het communicatieverkeer (informatie over tijdstip, duur en plaats van waaruit wordt gecommuniceerd, alsmede over de hierbij gebruikte aansluitingen) kunnen worden bewaard zonder dat het recht op vertrouwelijke communicatie in het gedrang komt.

Met de publicatie van het boek `Verkeersgegevens' willen het Instituut voor Informatierecht (IViR) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) de noodzaak tot het voeren van een maatschappelijke debat over de opslag van communicatieverkeer benadrukken. Het CBP stelde zich al eerder op het standpunt dat grote terughoudendheid moet worden betracht bij het systematisch opslaan van communicatieverkeersgegevens.

In het boek `Verkeersgegevens' zijn de resultaten gepubliceerd van een expertmeeting die het IViR en het CBP in het najaar van 2002 organiseerden over de bescherming van gegevens over het telecommunicatieverkeer (`verkeersgegevens') in Nederland. Het boek geeft-zowel in juridische als in technische zin- inzicht in het verwerken van gegevens over het communicatieverkeer, nu en in de toekomst. Het biedt een breed overzicht van invalshoeken bij de bescherming van de privacy van de telecommunicatiegebruiker.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het CBP, de heer B. Hulsman via telefoonnummer: 070 - 381 1300.

Over het IViR
Het Instituut voor Informatierecht (IViR) is een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Ruim dertig medewerkers doen onderzoek naar de juridische aspecten van de productie, opslag, verspreiding en het gebruik van informatie. Naast onderzoek verzorgt IViR onderwijs voor de rechtenfaculteit.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt - onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) - toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Print dit document

Actuele informatie ontvangen over het CBP?

Deel: ' Maatschappelijk debat over opslag communicatiegegevens noodzakelijk '
Lees ook