Dienstenbond CNV

Maetis arbo wil iedereen met ruim 4% korten
27-02-2003

Gisteren, 26 februari 2003 vond de lang verwachte eerste overlegronde over de Maetis-CAO voor 2003 plaats. Uw werkgever presenteerde zijn ideeën voor de komende CAO. Als het aan uw werkgever ligt, zou u over 2003 ruim 4% minder gaan verdienen. CNV Dienstenbond heeft duidelijk laten blijken dit onacceptabel te vinden.

4% gekort...
Uw werkgever stelde voor de periodieke loonsverhoging die gekoppeld is aan het beoordelingssysteem op 2%, in plaats van de gebruikelijke 3% vast te stellen, met de mogelijkheid om daarvan per geval naar boven maar ook naar beneden af te wijken. Ook meende uw werkgever een collectieve loonsverhoging van 1% (struktureel per 1 januari 2003) en 1% (incidenteel en winstafhankelijk per 1 december 2003) redelijk te vinden. Daarnaast wordt de pensioenpremie voor werknemers aangesloten bij PGGM verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan 1,55% van het salaris. Dit betekent dat u over 2003 in ieder geval 1% minder aan periodieke verhoging en 1,5% minder aan collectieve loonsverhoging in vergelijking met het door de sociale partners afgesproken percentage voor de collectieve loonsverhoging over 2003 zou ontvangen. Daar bovenop komt een lastenverzwaring van 1,55% aan pensioenpremie voor uw rekening.

U hoeft geen rekenwonder te zijn om snel tot de conclusie te komen dat de voorstellen van uw werkgever u 4,05% zullen kosten. En het is maar de vraag of u de incidentele loonsverhoging feitelijk zou krijgen, aangezien het winstafhankelijk is.

Variabele beloning
Uw werkgever stelde voor om tot de invoering van een variabele beloningsregeling voor management, professionals en commerciële functies in 2003 en voor de rest van de functies in 2004 te willen overgaan. De criteria c.q. randvoorwaarden die er voor moeten zorgen dat deze regeling goed zal werken, zijn nog niet vastgesteld. Uw werkgever is tevens van plan, na instemming van de ondernemingsraad, de pensioenregeling voor de werknemers (ca. 300 medewerkers) die nog aangesloten zijn bij Nationale Nederlanden per 1 januari 2004 onder te brengen bij PGGM. Dit is niet alles want uw werkgever wil bijvoorbeeld de premiespaarregeling beëindigen en de overwerkvergoeding voor werknemers met schaal 9 afschaffen.

Het bovenstaande staat haaks op hetgeen Maetis arbo in haar brochure Tijd voor arbo-rendement aan de werkgevers adviseert en naar buiten toe uitstraalt.

Werken is gezond...
Werken is gezond, vindt Maetis arbo. Voor de meeste mensen is dat natuurlijk ook zo. Want werken levert sociale contacten op. Werken geeft structuur aan het leven, het schenkt plezier en voldoening. En het betaalt niet te vergeten, je huur of hypotheek. Kortom, werken is belangrijk en dus zou iedereen zich lekker moeten voelen in zijn werk. Goede arbeidsomstandigheden leiden immers tot gemotiveerde medewerkers met meer plezier in hun werk en minder verzuim. Dat leidt tot een hogere bijdrage aan de productiviteit en continuïteit van de organisatie. Een werkomgeving waarin mensen zich goed voelen en enthousiast en gedreven meewerken aan een gezonde productiviteit. Maetis arbo helpt u deze doelen te bereiken. Het lijkt of Maetis arbo de les, ervaring en kennis die zij heeft makkelijker overdraagt aan derden dan aan haarzelf.

Voorstellenbrief
Wij, de vakbonden, hebben onze teleurstelling en ongenoegen over deze voorstellen duidelijk laten blijken. Afgesproken is dat wij binnenkort met een voorstellenbrief van onze kant zullen komen met daarin ons gepaste antwoord op de voorstellen van uw werkgever. Op 5 maart as. gaan wij over de ontwikkelingen rondom de CAO met uw ondernemingsraad overleggen. Direct daarna zullen wij u opnieuw informeren over de verdere procedure. Tegelijkertijd zullen wij aan u onze concept voorstellenbrief voorleggen.

Noodsignaal
Het bovenstaande stemt ons niet optimistisch over de gang van zaken bij Maetis Arbo. Wij voorzien dan ook geen makkelijke CAO-onderhandelingen voor het komende jaar 2003. Wij vinden dit dan ook een aanleiding een noodsignaal af te geven en in deze moeilijke tijden de gezamenlijke krachten te mobiliseren. Hiervoor is uw bijdrage onmisbaar. Immers: hoe meer draagvlak, hoe sterker wij staan en hoe meer wij voor elkaar krijgen aan de onderhandelingstafel. Dat betekent echter niet dat alles vanzelf gaat, dat het vanzelfsprekend is dat de vakorganisaties het wel regelen. Binnen en buiten de branche is het economische landschap de afgelopen tijd ingrijpend gewijzigd, de sociaal-economische omstandigheden veranderen mee. Het is van groot belang dat u zich medeverantwoordelijk voelt bij onze activiteiten, dat u betrokken blijft, inbreng levert, meehelpt om uw vakorganisatie sterk te houden.

Is uw collega al lid?
Ook uw niet-georganiseerde collegas hebben belang bij de afspraken die wij maken, maar ze betalen niet mee. Ze hebben ook geen rechtstreekse invloed, evenmin kunnen ze terugvallen op hulp van vakbondsbestuurders en juristen. Spreek die collegas aan, wijs hen op het nut en de voordelen van het lidmaatschap. Meer leden betekent meer invloed, in uw aller belang. Ook bij Maetis arbo. Laat uw ongeorganiseerde collega daarom ook lid worden van de CNV Dienstenbond.
lid worden

Vragen?
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Ahmed Kansouh, tel: (010)2651111.

Deel: ' Maetis arbo wil iedereen met ruim 4% korten '
Lees ook