Robeco


Rotterdam, 25 augustus 1999

Maleisië versoepelt kapitaalrestricties
RG ZelfSelect Maleisië:
discount bij berekening intrinsieke waarde wordt opgeheven

Met ingang van 1 september 1999 versoepelt Maleisië opnieuw zijn kapitaalrestricties. De heffingen bij repatriëring van vermogen komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een heffing op gerealiseerde koerswinsten (zie bijlage).

De directie van RG ZelfSelect Maleisië heeft vorig jaar besloten de uitgifte en inkoop van eigen aandelen van dit fonds tot nader order op te schorten. Dit naar aanleiding van de maatregelen die de Maleisische regering op 1 september 1998 afkondigde. Sindsdien wordt de koers van de aandelen RG ZelfSelect Maleisië geheel bepaald door vraag en aanbod op de beurs.

De directie van RG ZelfSelect Maleisië heeft naar aanleiding van de nieuwe maatregelen per 1 september a.s. het volgende besloten: a. de discount van 15% op de ringgit bij de berekening van de intrinsieke waarde van aandelen RG ZelfSelect Maleisië wordt per 1 september 1999 opgeheven;
b. de opschorting van inkoop en uitgifte van aandelen RG ZelfSelect Maleisië blijft gehandhaafd.

Ad a:

De discount van 15% op de ringgit die sinds februari 1999 wordt aangehouden bij de berekening van de intrinsieke waarde zal per 1 september a.s. vervallen. Dit omdat de huidige beleggingen per 1 september a.s. zonder heffing kunnen worden gerepatrieerd en omdat de ringgit inmiddels is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

Ad b:

De recent afgekondigde maatregelen leiden ertoe dat onderscheid moet worden gemaakt tussen oud en nieuw geld, aangezien alleen nieuw geld wordt belast. Dit betekent dat:

- bij opengaan van het fonds oude beleggers bij vertrek zouden worden geconfronteerd met het feit dat het fonds belasting moet betalen, indien recentelijk andere aandeelhouders zijn toegetreden (zie bijlage). Dit zou nadelig zijn voor de zittende aandeelhouders;

- de belasting die het fonds moet betalen bij verkoop van beleggingen niet op verantwoorde wijze is toe te rekenen aan individuele aandeelhouders. Op grond van deze overwegingen is besloten tot het niet-opengaan van het fonds. Dat betekent dat de koers geheel bepaald blijft door vraag en aanbod ter beurze.

Zoals eerder gemeld, blijft de handel in aandelen RG ZelfSelect Maleisië mogelijk. Transacties via de girale systemen van Robeco Advies en Rabobank worden verricht tegen een koers die door vraag en aanbod op de AEX-Effectenbeurs tot stand komt en niet tegen de door Robeco berekende intrinsieke waarde.

NB: De intrinsieke waarde van RG ZelfSelect Maleisië per 12 augustus jl. bedroeg EUR 14,98.

BIJLAGE
bij persbericht RG ZelfSelect Maleisië,
d.d. 25 augustus 1999

Op 1 september 1998 heeft de Maleisische overheid de omwisselbaarheid van de Maleisische munt - de ringgit - beperkt. Daardoor was het niet langer mogelijk vrijelijk gelden uit Maleisië te repatriëren. Naar aanleiding daarvan heeft de directie van RG ZelfSelect Maleisië toen besloten:

- op 1 september 1998 de uitgifte en inkoop van eigen aandelen van dit fonds tot nader order op te schorten en

- voor de schatting van de waarde van Maleisische beleggingen een ringgit-koers te hanteren die 25% onder de officieel vastgestelde wisselkoers ligt. Dit om de onzekerheid tot uitdrukking te brengen omtrent de wisselkoers, de beperkingen in het internationale kapitaalverkeer en het politieke risico. Op 17 februari 1999 is deze discount bijgesteld tot 15%.

De kapitaalrestricties die vorig jaar zijn afgekondigd, worden op 1 september 1999 vervangen. Voor de nieuwe restricties wordt een onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe beleggingen. Oude beleggingen zijn vóór 15 februari 1999 belegd.
* Oude beleggingen (portefeuille RG ZelfSelect Maleisië):
- t/m augustus 1999 à heffing op het vermogen bij repatriëring van 10%;

- met ingang van 1 september 1999 à geen heffingen.
* Nieuwe beleggingen:

- korter dan 12 maanden in Maleisië à 30% belasting op gerealiseerde koerswinst;

- langer dan 12 maanden in Maleisië à 10% belasting op gerealiseerde koerswinst.

Aangezien de portefeuille van RG ZelfSelect Maleisië na invoering van de kapitaalrestricties in 1998 niet meer is gewijzigd, classificeert de gehele portefeuille van dit fonds zich op dit moment als oude beleggingen.

Essentieel is dat door de Maleisische autoriteiten bij de berekening van de belastingheffing bij verkoop van beleggingen wordt verondersteld dat eerst nieuwe (belaste) beleggingen worden verkocht en daarna pas de oude (onbelaste) beleggingen. Indien RG ZelfSelect Maleisië nieuwe beleggingen zou doen in Maleisië leidt dit ertoe dat bij een eerstvolgende verkoop tot 30% belasting moet worden betaald op de koerswinst. Het beleid van de fondsmanagers is er daarom op gericht het aantal transacties in Maleisië zoveel mogelijk te beperken.

Deel: ' Maleisië versoepelt kapitaalrestricties '
Lees ook