Cito

Persbericht


19 januari 1999

Management Cito verder vernieuwd

Het Cito is bezig met een reorganisatie. Doel van de reorganisatie is het Cito efficiënter, flexibeler en klantgerichter te laten werken. Nadat op 1 december 1997 de heer dr. F.E.H. van Eijkern aantrad als nieuwe directeur, is in 1998 een groot aantal tamelijk zelfstandige bedrijfsgroepen samengevoegd tot drie nieuwe onderwijseenheden: de unit Primair onderwijs, de unit Voortgezet onderwijs en de unit Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Voor deze units zijn eind 1998 nieuwe managers benoemd. Per 1 januari 1999 zijn voor deze units respectievelijk nieuwe projectleiders, programmaleiders en productmanagers benoemd.

Bij de unit Primair onderwijs zijn als projectleider benoemd de heer dr. J.J. van Kuyk (Piramideproject), de heer drs. F.C.J.A. van der Schoot (Peilingsonderzoek) en de heer dr. J.H. Uiterwijk (Eindtoets basisonderwijs). Voor het project Leerlingvolgsysteem is nog geen projectleider benoemd. De unit Primair onderwijs staat onder leiding van de heer drs. P.R.L. van Dam.

Bij de unit Voortgezet onderwijs zijn als programmaleider benoemd mevrouw dr. K. Bügel (Basisvorming), de heer drs. T.T.M.G. Erkens (Schoolexamens), de heer drs. E.J.J. Kremers (examens havo/vwo) en de heer drs. H.P.I. Tax (examens vmbo). De unit Voortgezet onderwijs staat onder leiding van de heer P.H.A. Scholte. Mevrouw ir. A.P. van Alderwegen-de Vries is er adjunct-manager.

Bij de unit Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn als productmanager benoemd de heer ir. J.W.J. de Kanter (Item- en toetsenbanken), de heer drs. G. van der Kroft (Deskundigheidsbevordering), mevrouw drs. M.J. Treep (Landbouw) en de heer dr. J. van Weeren (Kwaliteitszorg en externe legitimering). Mevrouw drs. P.A.A. van Berlo en mevrouw drs. M.M.E. Jetten zijn samen verantwoordelijk voor Nederlands als tweede taal. De unit Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie staat onder leiding van de heer drs. W.H.J.E. Spee.

Het Cito maakt toetsen, examens en toetssystemen en speelt een rol op het terrein van de kwaliteitszorg in het onderwijs. Tot de bekendste producten horen de Eindtoets basisonderwijs en de centrale examens. Het instituut werkt echter niet alleen voor het reguliere onderwijs, maar ook voor onder meer bedrijfsopleidingen, brancheorganisaties, internationale organisaties en gemeenten. Bij het instituut werken zo’n 360 mensen in vaste dienst. Het instituut werkt samen met rond de 2.000 docenten die dagelijks voor de klas staan.


_________________________________________________________________

E-mail: info@cito.nl

Deel: ' Management Cito verder vernieuwd '
Lees ook