management share nv

persbericht 2010

management share publiceert resultaat eerste helft 2010

2010 hoofddorp, 26 augustus 2010 ­ management share nv heeft de eerste helft van het boekjaar 2010 afgesloten met een negatief resultaat van 109.000 (h1 2009 106.000 negatief). 2010 2009 negatief). management share is nog steeds in gesprek met partijen voor de inbreng van nieuwe activiteiten; daarbij is nog geen significante vooruitgang geboekt. resultaten de algemene en beheerkosten, 31.000 (h1 2009 28.000), bestaan uit kosten voor bestuur, (fiscaal) juridisch advies, administratiekosten en kosten verbonden aan de beursnotering en zijn licht hoger dan vorig jaar in dezelfde periode als gevolg van de ingezette herstructurering om de onderneming klaar te maken voor de inbreng van nieuwe activiteiten. de financiële lasten ( 78.000) hebben betrekking op vergoeding van rente op de door de grootaandeelhouders verstrekte leningen en zijn gelijk aan de lasten van vorig jaar in dezelfde periode. eigen vermogen het eigen vermogen bedraagt per 30 juni 2010 -4,1 miljoen (ultimo 2009: - 4,0 miljoen) en is geheel gefinancierd door de grootaandeelhouders. per eind juni 2010 had management share van de grootaandeelhouders een bedrag geleend van in totaal 3,7 miljoen, af te lossen ultimo 2010. de overige passiva bestaan uit kortlopende schulden.

verwachtingen management share verwacht dat bij gelijkblijvende omstandigheden de kosten over het tweede halfjaar ongeveer gelijk zullen zijn aan die over het eerste halfjaar, behoudens extra kosten die verband houden met inbreng van nieuwe activiteiten. belangrijke gebeurtenissen de eind maart aangekondigde gesprekken over de inbreng van nieuwe activiteiten duren voort, zij het inmiddels niet meer op basis van exclusiviteit. ook met andere kandidaten worden opties bekeken. voor al deze mogelijkheden geldt dat succes geenszins verzekerd is. vooralsnog zijn de gevolgen voor de financiële positie van management share in verband hiermee niet in te schatten. nyse euronext amsterdam heeft management share in april uitstel van delisting verleend tot 16 oktober 2010 op basis van de gesprekken die gevoerd worden. management share zal zich maximaal inzetten om binnen de beperkte tijd die nog beschikbaar is, de ingezette herstructurering te materialiseren.halfjaarverslaggeving halfjaarverslaggeving in overeenstemming met de verplichtingen voor halfjaarlijkse financiële verslaggeving is deze verslaggeving ook beschikbaar en te downloaden via de website van de onderneming: www.management-share.nl

Deel: ' Management Share publiceert resultaat eerste helft 2010 '
Lees ook