---

Onderwerp: Ruimte voor recreatie en natuurgebruik Auteur: Coussement Marc
E-mail: marc.coussement@pandora.be
Bedrijf: Platform Buitengebied
Adres: Oude Molenstraat 71
Plaats: 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03/296.02.01
Fax: 03/296.01.02

PLATFORM VOOR NATUURGEBRUIK & NATUURRECREATIE IN HET BUITENGEBIED

PERSCOMMUNIQUE

Manifest aan de politieke overheid.

Het Platform Buitengebied streeft naar een leefbaar Buitengebied, m.a.w. naar een landelijk gebied met een maximaal behoud van de open ruimte en de natuurfuncties gekoppeld aan een sociale en economische leefbaarheid.
Het Platform Buitengebied wenst dat de Vlaamse Overheid in haar beleid naar het platteland meer rekening houdt met de mensen die aldaar wonen, werken, leven en recreeren en dat men het buitengebied niet herleidt tot een natuurlijke
“leegte” vol met verbodsdrempels naar de mens toe. Een soepele verweving van functies is in deze optiek veel belangrijker dan een strenge scheiding tussen natuur en natuurgebruikers ! Door de toenemende vrije tijd stijgt de vraag naar natuur- en openluchtrecreatie en deze trend dient in het Ruimtelijk Structuurplan duidelijker zijn rechtmatige plaats te verkrijgen zonder de structuurbepalende functies (landbouw, bosbouw, werken, wonen,...) van het buitengebied aan te tasten.

Onze belangrijkste vaststellingen zijn de volgende:


- Er is meer behoefte aan groene ruimte, rust en stilte maar ook aan sportieve en recreatieve uitdagingen.


- De beschikbaarheid van open ruimte hiervoor neemt af en voor sommige activiteiten (o.a. hondenclubs, maneges,...) schijnt er nu reeds geen ruimte meer te zijn.


- Er zijn overbodige transfers van privi gebieden naar de overheid waardoor de ruimte voor recreatie en natuurgebruik afneemt.


- Er zijn overdreven betuttelingen naar het
plattelandsactiviteiten waardoor verenigingen en gebruikers in hun werking voortdurend onnodig gefrustreerd worden.


- Er is gebrek aan inspraak van de bestaande natuurgebruikers bij de besluitvorming, en dit zowel naar de planning als bij de uitvoering.

Alle verenigingen die opkomen voor natuurgebruik en natuurrecreatie hebben in het verleden de natuur en de open ruimte in het Buitengebied op een duurzame wijze bewaard, omdat deze ruimte onontbeerlijk was voor hun activiteiten (landbouw, bosbouw, visteelt, jacht, visvangst, ruitersport, volks- en andere natuursporten). Nu worden zij voortdurend geconfronteerd met beslissingen die vergaande gevolgen hebben voor hun activiteiten in deze gebieden.

Het Platform Buitengebied stelt vast dat gebrek aan inspraak, duidelijkheid en rechtszekerheid uiteindelijk leidt tot een haat-liefde verhouding tussen natuurbehoud en natuurgebruik. Oordeelkundig medegebruik van de natuur is en blijft echter mogelijk op een wijze waardoor een toegevoegde waarde voor de natuur zelf ontstaat. Het negeren van dit gegeven leidt tot onnodig draagvlakverlies voor het gevoerde natuurbeleid.

Daarom eist het Platform Buitengebied:- Een volwaardig doelgroepenbeleid naar de bestaande natuurgebruikers.


- Een volwaardige inspraak van alle belangengroepen in het beleids-
ontwikkelingsproces inzake natuur en ruimtelijke
structuurplannen. Het platform kan op dit vlak voor zijn leden als vertegenwoordiger optreden.


- Rechtszekerheid en duidelijkheid in besluiten en decreten naar alle medegebruikers en het erkennen van de landelijke functies.


- De verwerving of overdracht van eigendoms- en gebruiksrechten moet gerechtvaardigd zijn door een toegevoegde waarde en elke aantasting van deze rechten moet gecompenseerd worden.


- Het aanstellen van iin enkel aanspreekpunt voor de burger in deze materie.


- Het behoud en zelfs het bevorderen van de structuurbepalende functies (land- & bosbouw), alsmede van de typische landelijke activiteiten zoals openluchtrecreatie en natuurgebruik.


- Het is aan te bevelen dat de reservaten, openbare domeinen en gebieden die door de natuurverenigingen beheerd worden, mits eerbiediging van de zorgplicht voor de natuur geoptimaliseerd worden voor recreatief medegebruik!


- Meer te investeren in “menselijk” openbaar groen en blauw (groenzones, parken, speel- en recreatiebos, recreatie- en viswater), maar ook om het recreatief medegebruik in natuur-, bos- en agrarische gebieden te optimaliseren en te ondersteunen.


- Het plattelandsbeleid te oriknteren naar een dynamische ontwikkeling van een duurzame plattelandseconomie waarin toerisme en recreatie een volwaardige plaats krijgen zonder de hoofdfuncties aan te tasten, teneinde de algemene leefbaarheid van dit gebied te garanderen.


- De uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan dient meer rekening te houden met de realiteit van het platteland.


- Elke betrokkene, vereniging of instelling die zich verdienstelijk maakt voor het behoud van de natuur verdient een evenwichtige ondersteuning om discriminatie te vermijden tussen de natuurbeheerders.

Namens de aangesloten verenigingen,


- Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij – Vlaamse Vleugel (K.B.B.)

- Koninklijke St-Hubertus Club van Belgik – Vlaamse Vleugel (K.S.H.C.B.)

- Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden(V.V.H.V.)
- De Vlaamse Landeigendom (V.L.E.)

- Particulier Historisch Patrimonium (P.H.P.)
- Landelijke Beweging

- Vlaamse Hippische Sportbond (V.H.S)

- Beroepsfederatie van de Belgische Viskwekers – Vlaamse Vleuge

- Koninklijke Kynologische Unie - Vlaamse Vleugel
- Vlaamse Vereniging voor Watersport (V.V.W.)

Het Platform Buitengebied vertegenwoordigt via de verenigingen die het overkoepelt, rechtstreeks ruim 360.000 Vlamingen. Het Platform Buitengebied bezorgt dit Politiek Manifest vandaag aan de bevoegde Vlaamse Ministers Vera Dua (Leefmilieu), Dirk Van Mechelen (Ruimtelijke Ordening), Renaat Landuyt (Toerisme), Johan Sauwens (Sport) en aan de Minister-President Patrick Dewael.

M. Coussement
Voorzitter Platform Buitengebied

Brussel, 22 november 1999

Deel: ' Manifest Vlaams Platform Buitengebied '
Lees ook