GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 7 maart 2003 11:54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marijke Vos stelt AMA-campus opnieuw ter discussie

( 7 maart 2003)

Kamervraag

Dertig alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) zijn weggelopen uit de AMA-campus te Vught. Eerder kwamen zij terug nadat de directie had beloofd dat het campusregime versoepeld zou worden. Daarvan is naar het oordeel van de AMA's geen sprake. De AMA-campus kenmerkt zich door een strak en besloten regime waarin vluchtelingkinderen van 's ochtend vroeg tot 's avonds laat onderworpen zijn aan een strikt dagprogramma, gericht op terugkeer. Het dagprogramma voorziet nauwelijks in vrije tijd voor deze kinderen. Ook is er geen sprake van bewegingsvrijheid en worden kinderen gedwongen in AMA-uniform rond te lopen. Al eerder constateerde Marijke Vos dat de AMA-campus in strijd is met het VN-verdrag inzake de rechten van het kind. Vos bepleit een aanmerkelijke versoepeling van deze AMA-opvang die recht doet aan de noden en belangen van deze kwetsbare groep jeugdige asielzoekers. Ze roept minister Nawijn op snel met structurele verbeteringen te komen.

Schriftelijke vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie inzake de leegloop van de AMA-campus Vught

1. Kent u de berichten dat zeker dertig AMA's zijn weggelopen van de AMA-campus te Vught?

2. Welke beloften zijn de teruggekeerde AMA's gedaan met betrekking tot de versoepeling van het campusregime?

3. Zijn deze beloften daadwerkelijk uitgevoerd? Zo ja, waaruit blijkt dat, met name voor wat betreft de beloften inzake meer vrije tijd voor AMA's, de kledingvoorschriften en de bewegingsvrijheid?

4. Klopt het dat het COA slechts de AMA-campus Deelen, waar hetzelfde regime heerst als op de AMA-campus Vught, als alternatieve opvanglocatie toestaat?

5. Bent u bereid met spoed in overleg te treden met de directies van de AMA-campussen, Het COA, VluchtelingenWerk Nederland en de voogdij-instelling NIDOS om het regime structureel te versoepelen op een wijze die recht doet aan de belangen van de AMA's?

6. Bent u bereid deze en eerdere gestelde schriftelijke vragen met spoed te beantwoorden?

Marijke Vos


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Marijke Vos stelt AMA-campus opnieuw ter discussie '
Lees ook