Ordina Beheer NV

ORDINA NV

Resultaatontwikkeling Ordina

PERSBERICHT

Utrecht, 15 mei 2002

Conform verwachting beïnvloeden marktomstandigheden de resultaatontwikkeling van Ordina

Vooruitlopend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die hedenmiddag plaatsvindt, maakt Ordina NV het volgende bekend.

- Marktomstandigheden ongewijzigd ten opzichte van tweede helft 2001.

- De in november 2001 aangekondigde reorganisatie is voor een belangrijk deel afgewikkeld.

- Resultaatontwikkeling Ordina NV wordt beïnvloed door de marktontwikkelingen, hetgeen naar verwachting zal leiden tot een daling van het bedrijfsresultaat (EBITA) in de eerste helft van 2002 met circa 35% ten opzichte van de eerste helft van 2001, waarin de marktomstandigheden nog relatief goed waren.

- Ordina is voornemens om al haar medewerkers in de gelegenheid te stellen de voorwaarden van de bij haar vigerende optieregelingen aan te passen aan de omstandigheden van deze tijd, onder gelijktijdige, sterke vermindering van het aantal uitstaande optierechten.

Marktontwikkelingen in de eerste maanden van 2002

Bestuursvoorzitter Kasteel over de ontwikkelingen in de markt voor ICT-dienstverlening in de eerste maanden van 2002: 'Begin maart van dit jaar meldden wij dat de marktsituatie, die in de tweede helft van 2001 sterk is verslechterd ten opzichte van een daaraan voorafgaande periode van langdurige groei, ook in de eerste twee maanden van 2002 onder druk stond. De investeringsbereidheid van klanten wordt nog altijd in belangrijke mate beïnvloed door hun vertrouwen in de economie, ondanks dat het strategische karakter van ICT duidelijk toeneemt. Ook spraken wij in maart van dit jaar uit dat wij op korte termijn geen fundamentele verbetering in de marktsituatie verwachtten, ook al bestaan er uiteraard verschillen per marktsegment'.

'De feitelijke ontwikkelingen in de maanden maart en april bevestigen het door ons in maart uitgesproken beeld. De markt is blijvend grillig. Ook op dit moment hebben wij geen aanwijzingen dat de marktsituatie dit jaar zal verbeteren. Een verdere verslechtering lijkt op dit moment echter ook niet aan de orde', aldus Kasteel.

Voortgang reorganisatie

De reorganisatie die het gevolg was van de in november 2001 aangekondigde maatregelen, is inmiddels in belangrijke mate afgerond. Dit betekent dat de meeste medewerkers wier baan is komen te vervallen ingevolge de sterk verslechterde marktomstandigheden, Ordina inmiddels hebben verlaten. In totaal hebben ruim 200 medewerkers, zowel ondersteunend personeel als professionals, het bedrijf sinds 1 januari 2002 verlaten en beloopt het totaal aantal medewerkers van Ordina thans circa 4.050.

Resultaatontwikkeling Ordina eerste halfjaar 2002

De geschetste marktsituatie is vanzelfsprekend van invloed op de resultaatontwikkeling van Ordina over de eerste helft van 2002. Ondanks het feit dat Ordina relatief succesvol is in het scoren van offertes, laat de uitvoering van projecten echter vaak op zich wachten. Als gevolg van deze ontwikkeling, verwacht Ordina voor de eerste helft van 2002, in vergelijking tot het relatief goede resultaat dat werd behaald in de eerste helft van 2001, een daling van het bedrijfsresultaat (EBITA) van circa 35%. Gegeven de verwachte resultaatontwikkeling, handhaaft Ordina haar focus op commercie en een strakke kostenbeheersing. Ordina stelt zich met die focus ten doel om, zoals ook in maart van dit jaar uitgesproken en met inachtname van de ontwikkelingen in de markt, over heel 2002 als preferred partner van haar grote klanten, degelijke resultaten te boeken die een goede basis vormen voor de toekomst.

Voornemen tot aanpassing optieregelingen

Teneinde de binding met haar medewerkers te bevorderen, maakt Ordina het voornemen bekend om al haar medewerkers in de gelegenheid te stellen om te opteren voor aanpassing van de voorwaarden van in eerdere jaren aan hen toegekende optieregelingen, in overeenstemming met het huidige tijdsbeeld. In concreto betekent dit dat medewerkers de gelegenheid zal worden geboden te opteren voor aanpassing van de optie-uitoefenkoers onder gelijktijdige, sterke vermindering van het aantal aan hen toegekende opties. De overige voorwaarden, waaronder de looptijd van de regelingen, blijven ongewijzigd. Met dit voornemen houdt Ordina rekening met de belangen van zowel medewerkers als aandeelhouders. Medewerkers wordt enerzijds een kans geboden om enig voordeel te genieten uit hoofde van de aan hen in het verleden toegekende opties terwijl anderzijds de maximale verwatering ten gevolge van de uitoefening van opties sterk wordt teruggebracht. De toekomst zal moeten uitwijzen of en in hoeverre medewerkers gebruik zullen maken van het aanbod dat Ordina hen in dit kader zal doen, nu de hiervoor gememoreerde aanpassing van de voorwaarden van de opties tevens zal inhouden dat medewerkers over een eventueel voordeel uit hoofde van de optieregeling belasting zullen moeten betalen.

Over Ordina

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt thans circa 4.050 medewerkers. Ordina kent een marktgerichte organisatiestructuur, welke is onderverdeeld in een vijftal sectoren, te weten Ordina Finance, Ordina Public, Ordina Sociale Zekerheid, Ordina Trade Transport & Industry en Ordina Utilities, Telecom & Media. In het verleden aangekochte ondernemingen worden na verloop van tijd gepositioneerd in één of meer van de Ordina-sectoren en gaan werken onder het Ordina label. Aldus wordt een optimale synergie bereikt met geacquireerde bedrijven. Binnen sectoren worden branche- en marktkennis gebundeld en gecombineerd met kennis van de nieuwste, bewezen technologieën. In deze combinatie realiseert Ordina duurzame oplossingen voor haar opdrachtgevers.

Het aandeel van Ordina NV is genoteerd op de Effectenbeurs Euronext te Amsterdam en is opgenomen in de Midkap-index en de Next 150 index.

Deel: ' Marktomstandigheden beinvloeden resultaatontwikkeling van Ordina '
Lees ook