ministerie van economische zaken - persbericht 044 datum: 24-03-1999

operatie marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit met kracht voortgezet

dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van economische zaken en van justitie.

de operatie marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (mdw) heeft in de vorige kabinetsperiode zijn waarde bewezen. er zijn echter nog veel gebieden waar door verbetering van de marktwerking, door deregulering en een betere wetgevingskwaliteit winst valt te behalen. het kabinet heeft dan ook besloten deze aanpak met kracht voort te zetten.
dit schrijven minister jorritsma van economische zaken en minister korthals van justitie als coordinerende bewindslieden voor de mdw- operatie in een brief aan de tweede kamer waarmee ze een groot aantal nieuwe projecten voor de komende tijd aankondigen. het gaat daarbij om de volgende projecten:

- woningcorporaties. door decentralisatie, deregulering en verzelfstandiging kunnen deze corporaties steeds zelfstandiger keuzes maken en klantgerichter werken. ze hebben echter wel een wettelijke taak ten aanzien van de zorg voor huisvesting van mensen met lagere inkomens en bijzondere groepen. intussen bieden ze steeds meer diensten aan (huurdersonderhoud, beveiliging, verzekeringen, etc.) die ook door particuliere bedrijven worden aangeboden. de ingestelde mdw- werkgroep zal moeten bekijken hoe op de meest efficiente manier inhoud kan worden gegeven aan volkshuisvestingsdoelstellingen, rekening houdend met het voorkomen van concurrentievervalsend overheidsoptreden.

- wet op de kansspelen. onder invloed van het toenemende vrije verkeer van goederen en diensten in europa staan de nationale stelsels van kansspelregelingen toenemend onder druk, ook al doordat aanbieders van kansspelen steeds meer gebruik maken van nieuwe informatietechnologieen zoals internet. daarbij komt dat de doelstellingen van het kansspelbeleid van de rijksoverheid divers en soms tegenstrijdig zijn, terwijl de uitvoering en handhaving uitsluitend het beperken van overlast als doel heeft. de ingestelde mdw-werkgroep moet de gevolgen van de maatschappelijke, juridische, technologische en internationale ontwikkelingen voor de houdbaarheid van het huidige kansspelbestel bezien en voorstellen voor verbetering doen. een speciaal accent ligt daarbij op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

- harmonisatie ondernemersbegrip. fiscale wetten en wetten in de sociale zekerheid werken met een verschillend ondernemersbegrip. gevolgen hiervan zijn veel administratieve rompslomp, rechtsonzekerheid bij ondernemers en opdrachtgevers en gebruikmaking door schijnondernemers van niet voor hen bedoelde voorzieningen. harmonisatie leidt tot afname van de administratieve lasten, met name voor starters, en maakt de wetten ook voor de uitvoerende instanties beter uitvoerbaar.

- beleid ten aanzien van perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen (pdv en gdv-beleid). doel van dit beleid is het handhaven van de winkelfunctie van binnensteden en andere bestaande winkelconcentraties en het bevorderen van dynamiek binnen de detailhandel. uit een evaluatie is naar voren gekomen dat pdv-beleid, waarin strikt wordt aangegeven welke branches zich buiten de winkelgebieden mogen vestigen, in de praktijk een belemmering is voor de dynamiek in de detailhandel. ten aanzien van gdv-beleid geldt dat het een mogelijkheid is die beperkt blijft tot de dertien stedelijke knooppunten. de mdw-werkgroep moet bezien hoe de dynamiek in de nederlandse detailhandel kan worden bevorderd zonder de uitgangspunten van het beleid waar het gaat om detailhandelsstructuur en mobiliteitsbeperking geweld aan te doen. het rapport van de werkgroep zal een bouwsteen gaan vormen voor de vijfde nota ruimtelijke ordening.

- ketenaansprakelijkheid varkenshouderij. het kabinet wil de ontwikkeling van een privaatrechtelijk ketenaansprakelijkheidsstelsel ten aanzien van de die gezondheidseisen in de varkenshouderij bevorderen. dat is een systeem waarbij marktpartijen onderling aansprakelijk zijn voor gezondheidseisen. zo'n stelsel kan worden gestimuleerd doordat de overheid een korting van 5 tot 25 procentpunten geeft op het tarief van de varkensheffing. in het mdw- project gaat het erom de randvoorwaarden waaraan zo'n stelsel zou moeten voldoen te analyseren, waarbij ook de handhaafbaarheid wordt bekeken.

- concessieverlening en aanbesteding. in dit mdw-project wordt bekeken of concessieverlening beter of vaker kan worden ingezet om de publieke dienstverlening efficient te organiseren en toch publieke verantwoordelijkheid te handhaven. daarbij wordt ook bekeken of veilen of aanbesteden een rol kan spelen.

- modernisering faillissementswet. de huidige wet functioneert niet optimaal. circa 95 procent van de surseances eindigt in faillissement, wat erop duidt dat de surseanceregeling onvoldoende mogelijkheden biedt voor een tijdige reorganisatie van levensvatbare onderdelen van een insolvabele onderneming. in het mdw-project wordt onderzocht of het mogelijk is het reorganiserend vermogen van de faillissementswet, in het bijzonder van de surseanceregeling, te versterken.
- geneesmiddelen. een mdw-werkgroep zal nagaan welke opties zorgverzekeraars hebben voor de inkoop van geneesmiddelen met welke gevolgen voor betrokkenen, welke randvoorwaarden er zijn voor een effectieve toetreding van nieuwe partijen op de geneesmiddelenmarkt, welke belemmeringen er in de regelgeving zijn en hoe de knelpunten op te lossen.

- verhandelbare rechten. overdraagbaarheid van door de overheid verstrekte subjectieve rechten (vergunningen, vrijstellingen, quota e.d.) kan leiden tot meer efficiency. in een mdw-project wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om overheidsrechten overdraagbaar te maken.

de eerdergenoemde projecten gaan nog in maart 1999 van start. daarnaast zijn nog enkele projecten voorzien die over ongeveer een half jaar zullen starten:
het project onteigeningswet (over de stroomlijning en actualisering van wetten en
regels op het gebied van onteigening),

- het project openbare inrichtingen (over stroomlijning van wettelijke voorschriften op het gebied van gezondheid, openbare orde e.d. in bijvoorbeeld horecagelegenheden, theaters en sportaccomodaties),

- het project binnenstadsdistributie (over de problemen met bevoorrading van winkels
door stapeling van regels van rijk en gemeenten ten aanzien van bijvoorbeeld arbeidstijden, rijtijden, geluidhinder, milieu en winkeltijden) en

- het project harmonisatie planprocedures (over het beter afbakenen van wat in verschillende plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening, waterhuishouding, milieu e.d. wordt opgenomen en het beter op elkaar afstemmen van de procedures).

Deel: ' Marktwerking overheid kan vaak nog verbeterd worden '
Lees ook