PERSBERICHT NEDERLANDSE WOONBOND

Massaal huurdersprotest tegen huurbeleid Remkes

Huurders protesteren massaal tegen het huurbeleid. Met name het voorstel van staatssecreta-ris Remkes van Volkshuisvesting om de maximale huurverhoging op 4,5 procent te zetten roept verzet op. De armoede neemt toe en de afhankelijkheid van huursubsidie groeit. Bij de Tweede Kamer stromen uit het hele land brieven binnen van huurders en hun organisaties. Zij doen een klemmend beroep op de Kamer om te kiezen voor een maximale huurverhoging per woning op inflatieniveau. Dat betekent maximaal 2 à 2,5 procent. Op donderdag 11 november aanstaande om 11 uur debatteert de Vaste Kamercommissie Volkshuisvesting met Remkes over zijn voorstellen voor het huurbeleid.
Het voorstel van Remkes is in strijd met het regeerakkoord en de motie Melkert over inflatievolgend huurbeleid, die de Kamer met een ruime meerderheid heeft aangenomen. De Nederlandse Woonbond heeft alle protestbrieven verzameld in het 'Zwartboek Huurbeleid' en is van plan dat donderdag aan-staande aan te bieden aan de Vaste Kamercommissie. Uit dit Zwartboek worden de rampzalige ge-volgen van het huurbeleid duidelijk.


· Met name ouderen, uitkeringsgerechtigden, arbeidsongeschikten en eenoudergezinnen worden hard in hun portemonnee getroffen. Door de huurverhogingen gaan zij er financieel stelselmatig op achteruit. Als Remkes' voorstel wordt aanvaard, betekent dit de financiële nekslag voor hon-derdduizenden huurders.

· Huurders met een laag inkomen worden door de hoge huurverhogingen langzaam maar zeker verdreven naar slechtere woningen in mindere wijken. Maar niet alleen huurders met een laag in-komen zijn de dupe van dit huurbeleid. Ook mensen met een modaal inkomen, die vaak nèt niet in aanmerking komen voor huursubsidie, komen steeds vaker in de problemen.
· Hoge huurverhogingen gaan vaak gepaard met matig tot slecht onderhoud en het uitblijven van noodzakelijke of gewenste kwaliteitsverbetering. Bij veel huurwoningen, met name in de particulie-re huursector, is de prijs/kwaliteitverhouding daardoor stelselmatig verslechterd. Verhuurders ma-ken op die manier misbruik van de schaarste.
· Veel huurders worden met maximale huurverhogingen 'uitgerookt', omdat de verhuurder de wo-ning in lege toestand wil verkopen of nog duurder verhuren. Niet alleen commerciële verhuurders, maar ook woningcorporaties maken zich daar schuldig aan. Onderzoek van onderzoeksinstituut OTB in opdracht van de staatssecretaris heeft dit verschijnsel inmiddels bevestigd.

· Ook huursubsidie-ontvangers krijgen hoge, zelfs maximale huurverhogingen. Omdat de huursub-sidie dat maar zeer ten dele compenseert, komen zij snel in de problemen. Gedwongen verhuizen is het gevolg, maar dat kan vaak niet bij gebrek aan betaalbare alternatieven. Verhuurders maken dus op grote schaal misbruik van hun grote huurbeleidsvrijheid. Ze hanteren schaarsteprijzen en vragen onredelijk hoge huurverhogingen. De Nederlandse Woonbond vraagt de Tweede Kamer huurders te beschermen tegen excessen op de woningmarkt en tegen extreem winst-bejag van verhuurders. Een huurverhoging op inflatieniveau staat een bedrijfseconomisch verant-woorde exploitatie van huurwoningen niet in de weg.

Amsterdam, 9-11-99
Nummer: U99.1070
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met René van Genugten, telefoonnummer (020) 5517724 of (06) 26334172.

Deel: ' Massaal huurdersprotest tegen huurbeleid Remkes '
Lees ook