Gemeente Den Haag


27 januari 1999

Sociaal-Educatief Masterplan biedt nieuwe kansen op participatie voor Hagenaars in een achterstandspositie

Den Haag streeft ernaar een economisch vitale en sociaal ongedeelde stad te worden. Dit is het uitgangspunt voor de stedelijke strategieën van Den haag voor de komende decennia. Om dit gestalte te geven, heeft Den Haag reeds een aantal Masterplannen uitgebracht. Aan het vierde, het Sociaal-Educatief Masterplan, wordt thans gewerkt. Daartoe is een startnotitie opgesteld. Het Sociaal-Educatief Masterplan is het laatste Masterplan uit de reeks, waarmee tevens de zogenoemde ruit wordt gecompleteerd.

Drie eerdere masterplannen gaan over de ruimtelijk-economische toekomst (Hoog Hage en stadseconomie) van de stad en de volkshuisvesting (herstructurering). Het Sociaal-Educatief Masterplan is gericht op het versterken van de maatschappelijke participatie van Hagenaars die in een achterstandspositie verkeren.

De vier Masterplannen geven tezamen een perspectief aan voor de komende 10 15 jaar. Dit sluit aan bij de toekomstvisie die is ontwikkeld in het kader van het project 'Den Haag 2025'. Zij dienen tevens ter ondersteuning voor verzoeken om rijkssteun, onder andere in het kader van het Grote-Stedenbeleid en ICES (Interdepartementale Commissie Economisch Structuurbeleid).

In de startnotitie Sociaal-Educatief Masterplan staat een viertal doelstellingen voor de komende jaren:

1. Meer Hagenaars worden beter opgeleid;

2. Meer Hagenaars gaan participeren in de Haagse samenleving;

3. Werkzoekenden gaan uit de uitkering aan de slag;

4. Den Haag laat niemand los.

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een zestal speerpunten:

1. Opvoeding en onderwijs van 0 - 6 jarigen;

2. Kansen voor risicoleerlingen;

3. Versterking van het vrijwilligerswerk in sport, welzijn en cultuur;

4. De opvang en integratie van nieuwkomers in de stad;

5. Moeilijk bemiddelbare werklozen tocht naar scholing en werk;

6. Meer hulp en zorg voor de zwaksten.

Deze speerpunten vormen de agenda voor versterking en vernieuwing van het sociaal- educatieve beleid.

De betrokken wethouders P. Heijnen, J. Klijnsma en W. Stolte hechten er sterk aan om de definitieve versie van het Sociaal-Educatief Masterplan via een dialoog met de stad gestalte te geven. Deze werkwijze vloeit voort uit een van de doelstellingen van het gemeentebestuur om in samenspraak met inwoners, organisaties en bedrijven in de stad beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Om die reden worden burgers en organisaties uitdrukkelijk betrokken bij de tot standkoming van het definitieve Sociaal- Educatief Masterplan.

Voor de werkconferentie 'Sociaal-Educatief Masterplan die op donderdag 28 januari in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis wordt georganiseerd, hebben zich inmiddels ruim 200 belangstellenden aangemeld.

Deel: ' Masterplan biedt Hagenaars in achterstandspositie kansen '
Lees ook