Ministerie van Defensie_________________________________________________________________

Brieven aan de Kamer

_________________________________________________________________


* Materieelprojectenoverzicht 2000

Materieelprojectenoverzicht 2000

15-12-1999

Hierbij doe ik u toekomen het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2000, dat de stand weergeeft van projecten die het
Defensiematerieelkeuzeproces (DMP) doorlopen en projecten waarvan de behoeftestelling in het komende begrotingsjaar gereed komt. Ook is een afstotingsoverzicht opgenomen.

De beleidsvoornemens uit de Defensienota 2000 zijn in dit MPO verwerkt. Zoals uit het MPO blijkt, zal in het jaar 2000 een aantal belangrijke besluiten over materieelprojecten worden genomen. Deze besluiten hebben zowel betrekking op de aankoop van materieel als de deelneming aan ontwikkelingen.

Het voornemen bestaat de Lynx-helikopters die de Koninklijke marine nu in gebruik heeft vanaf 2007 te vervangen door twintig NH-90 helikopters. Voorts bestaat het voornemen contracten te sluiten voor het project aanpassing mijnenbestrijdingscapaciteit en het moderniseringsprogramma van de Orion. Bij dit laatste project wordt uit doelmatigheidsoverwegingen getracht aan te sluiten bij het Amerikaanse moderniseringsprogramma.

Bij de Koninklijke landmacht ligt het in de bedoeling de verwervingsvoorbereidingsfase van het moderniseringsprogramma van de Leopard II af te sluiten. In combinatie met de gemoderniseerde bepantsering van de tank wordt een belangrijke verbetering van de bescherming van het personeel bereikt.

De verwervingsvoorbereidingsfase zal eveneens worden voltooid voor duelsimulatoren, nieuwe antitankwapens en de in samenwerking met Duitsland ontwikkelde Fennek-voertuigen.
In de eerste helft van 2000 wordt een besluit genomen over de Nederlandse deelneming aan het Duits/Britse
pantserwielvoertuigenproject. Hiermee kan de eerste stap worden gezet op weg naar de vervanging van de M577- en YPR-pantserrupsvoertuigen van de Koninklijke landmacht.

Over de vervanging van de F-16 zal in het kader van de procedureregeling grote projecten in februari 2000 een basisdocument aan het parlement worden gezonden. In 2000 komt de participatie in de 'Engineering and Manufacturing Development'-fase van de 'Joint Strike Fighter' aan de orde. Voorts zal bij de Koninklijke luchtmacht het DMP worden voltooid voor de luchtverkenningsmiddelen ten behoeve van de F-16 en voor de laatste fase van het NAFIN.

Naar aanleiding van vragen die tijdens het onlangs gehouden begrotingsonderzoek zijn gesteld, ben ik voornemens het eerstvolgende MPO als bijlage bij de ontwerpbegroting mee te sturen.

Dit MPO 2000 verschaft u een overzicht van de informatie die u de komende periode in het kader van het DMP over projecten zult ontvangen. Zoals bekend, zal het DMP in 2000 worden geëvalueerd. Over de resultaten daarvan zal ik u uiteraard informeren.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof.

Deel: ' Materieelprojectenoverzicht 2000 defensie '
Lees ook